Unicode 5.2
Character Definition to entertain , feast ; a feast , banquet
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 On EN Kun UTAGE TANOSHIMU Hangul Korean YEN Tang *qěn qèn Viet yến

Unicode 5.2
Character Definition saddle ; any saddle-shaped object
Pinyin AN1 Jyutping on1 On AN Kun KURA Hangul Korean AN Tang *qɑn Viet yên
Variant U+978C

Unicode 12.1
Character Definition to entertain , feast ; a feast , banquet
Pinyin yàn Jyutping jin3 On EN Kun UTAGE TANOSHIMU Hangul : 0E Korean YEN Tang *qěn qèn Viet yến

Unicode 12.1
Character Definition saddle ; any saddle-shaped object
Pinyin ān Jyutping on1 On AN Kun KURA Hangul : 0N Korean AN Tang *qɑn Viet yên
Variant U+978C

Unicode 5.2
Character Definition establish ; one of nine empire divisions
Pinyin YAN3 Jyutping jin5 Korean YEN
Traditional U+5157

Unicode 5.2
Character Definition establish ; one of nine empire divisions
Pinyin YAN3 Jyutping jin5 On EN Kun KUKURU TADASHII MAKOTO Hangul Korean YEN
Simplified U+5156

Unicode 5.2
Character Definition yen
On EN Kun MARUI MARU Hangul Korean WEN YEYN
Variant U+5713

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAN2 YAN2 DAN4 Jyutping jin4 On SEN ZEN TAN DAN EN Kun NAGEKU Korean YEN TAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin RAN2 On DAM NAN ZEN NEN Kun KOTAERU Korean YEN Viet nhoẻn

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN1 On EN Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition swallow , gulp
Pinyin YAN4 Jyutping jin1 jin3 jit3 On EN Kun NOMU NODO Hangul Korean YEN
Variant U+F99E

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN1 On EN Kun HUCHI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition a boundary , a limit
Pinyin YAN2 SHAN1 Jyutping jin4 On SEN ZEN EN Kun HAKAMICHI NOBORU YAHARAGERUKONERU Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition adjoin
Pinyin RUAN2 Jyutping jyun4 On ZEN NEN DA NA DAN NAN Kun SUNATSUCHI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , handsome ; seductive
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On KEN GEN Kun UTSUKUSHII Korean YEN Tang ngen Viet ngơn
Variant U+59F8

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , graceful
Pinyin JUAN1 On KEN EN Kun ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU UTSUKUSHII Korean YEN
Variant U+5A1F

Unicode 5.2
Character Definition beautiful
Pinyin YAN2 On KEN GEN Kun UTSUKUSHII Hangul Korean YEN
Variant U+598D

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , graceful
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1 On KEN EN Kun ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU Hangul Korean YEN Tang *qiuɛn
Variant U+59E2

嬿
Unicode 5.2
Character 嬿 Definition lovely
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 On EN Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition delay , postpone , defer
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On EN Kun NOBIRU NOBASU Hangul Korean YEN Tang *iɛn Viet dang

Unicode 5.2
Character Definition irritable , nervous , impatient
Pinyin YUAN1 JUAN4 Jyutping gyun1 gyun3 On EN KEN Kun UREERU IRADATSU Hangul Korean YEN Viet quyên

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN1 Jyutping saan1 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition contribute ; give up , renounce
Pinyin JUAN1 YUAN2 Jyutping gyun1 On EN KEN Kun SUTERU ATAERU Hangul Korean YEN Tang iuɛn Viet quyên quen quên

Unicode 5.2
Character Definition a general designation of officials
Pinyin YUAN4 Jyutping jyun6 On EN TEN Kun JOU TASUKERU SHITAYAKU Hangul Korean YEN Tang iuɛ̀n

Unicode 5.2
Character Definition fair weather ; warm
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition beams , rafters , supports
Pinyin CHUAN2 Jyutping cyun4 On TEN Kun TARUKI Hangul Korean YEN Tang djhiuɛn

Unicode 5.2
Character Definition citrus
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN Hangul Korean YEN
Simplified U+6A7C

Unicode 5.2
Character Definition flowing and engulfing ; brimming
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 jin5 wai5 On EN I Kun NAGARERU Hangul Korean YEN

沿
Unicode 5.2
Character 沿 Definition follow a course , go along
Pinyin YAN2 YAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun SOU Hangul Korean YEN Tang *iuɛn Viet duyên

Unicode 5.2
Character Definition saliva
Pinyin XIAN2 YAN4 DIAN4 Jyutping jin4 On SEN EN Kun YODARE Hangul Korean YEN Tang ziɛn

Unicode 5.2
Character Definition brook , stream ; select ; pure
Pinyin JUAN1 YUAN4 XUAN4 Jyutping gyun1 On KEN EN GEN Kun SHIZUKU WAZUKA ANA Hangul Korean YEN Tang *guen Viet quen

Unicode 5.2
Character Definition gulf , abyss , deep
Pinyin YUAN1 Jyutping jyun1 On EN Kun FUCHI Hangul Korean YEN Viet uyên
Simplified U+6E0A

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAN3 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition perform , put on ; exercise
Pinyin YAN3 YAN4 Jyutping jin2 jin5 On EN Kun NOBERU Hangul Korean YEN Tang iɛ̌n Viet diễn

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 YIN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN Tang qen
Traditional U+7159

Unicode 5.2
Character Definition flame , blaze ; glowing , blazing
Pinyin YAN4 On EN Kun HONOO Korean YEN
Variant U+7130

Unicode 5.2
Character Definition flame , blaze ; glowing , blazing
Pinyin YAN4 Jyutping jim4 jim6 On EN Kun HONOO Hangul Korean YEN Viet diễm
Variant U+7114

Unicode 5.2
Character Definition yes , certainly ; pledge , promise
Pinyin RAN2 Jyutping jin4 On ZEN NEN Kun MOERU SHIKAREDOMO SHIKASHITE Hangul Korean YEN Tang *njiɛn Viet nhiên

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN IN Tang qen
Simplified U+70DF

Unicode 5.2
Character Definition burn ; light fire , ignite
Pinyin RAN2 Jyutping jin4 jin6 On NEN ZEN Kun MOERU MOYASU Hangul Korean YEN Tang njiɛn Viet nhen

Unicode 5.2
Character Definition swallow ( bird ); comfort , enjoy
Pinyin YAN4 YAN1 Jyutping jin1 jin3 On EN Kun TSUBAME Hangul Korean YEN Tang *qen *qèn Viet én
Variant U+9DF0

Unicode 5.2
Character Definition ear ornament ; stick , insert
Pinyin ER3 Jyutping ji6 nei6 On JI Kun MIMIDAMA MIMIKAZARI HIGASA Hangul Korean I Viet yến nhẹ

Unicode 5.2
Character Definition grind , rub ; study , research
Pinyin YAN2 YAN4 XING2 Jyutping jin4 jin6 ngaan4 On KEN Kun TOGU MIGAKU Korean YEN Viet khăn nghiên
Variant U+784E

Unicode 5.2
Character Definition grind
Pinyin YAN2 On KEN Kun TOGU MIGAKU Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition inkstone
Pinyin YAN4 Jyutping jin6 On KEN GEN Kun SUZURI Hangul Korean YEN Tang ngèn Viet khố nghiền
Simplified U+781A

Unicode 5.2
Character Definition bamboo mat ; feast , banquet
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On EN Kun MUSHIRO Hangul Korean YEN Tang *iɛn

Unicode 5.2
Character Definition hem , margin ; reason , cause ; karma , fate
Pinyin YUAN2 YUAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun FUCHI HERI YORU Hangul Korean YEN TAN Tang *iuɛn Viet duyên
Simplified U+7F18 Variant U+7E01

Unicode 5.2
Character Definition hem
Pinyin YUAN2 On EN Kun FUCHI HERI YORU Korean YEN TAN
Variant U+7DE3

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin YIN3 YAN3 Jyutping jin2 On EN IN Kun NAGAI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition rouge , cosmetics
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun NODO Hangul Korean YEN
Variant U+80ED

Records 1 - 50 of 108 retrieved in 278 ms