Character (corrupted form) high ridges of cliffs Definition
YIN2 Pinyin zaam4 Jyutping sùm Viet

Character (ancient form of ) a bank; a boundary Definition
YIN2 Pinyin ngaan4 Jyutping


Character grassy, name of a variety of grass Definition
YIN2 PinyinCharacter to move on; coubtful Definition
YIN2 YOU2 Pinyin jam4 jau4 Jyutping IN IU YU On OKOTARU TAMERAHU UTAGAHU Kun Hangul YU Korean đem Viet

Character sing, hum; recite; type of poetry Definition
YIN2 Pinyin jam4 ngam4 Jyutping GIN KIN On UTAU NAKU Kun Hangul UM Korean *ngyim Tang ngâm Viet

Character to hum, to intone, etc. to close, to shut Definition
YIN2 Pinyin GIN GON KIN On DOMORU OTOJIRU UUTAU Kun Hangul KUM Korean câm Viet

Character
YIN2 Pinyin

Character argumentative, talkative Definition
YIN2 Pinyin ngan4 Jyutping GIN GON GAN GEN On WARUI OROKA TSURENAI Kun Hangul UN Korean

Character
YIN2 Pinyin ngan4 Jyutping GIN GON GAN GEN On Hangul UN Korean

Character boundary, bank of stream or river Definition
YIN2 Pinyin ngan4 Jyutping GIN GON On SAKAI KISHI Kun Hangul UN Korean ngiən ngyin Tang hằn Viet
U+573B Variant

Character distant place; remote; deep Definition
YIN2 Pinyin jan4 Jyutping IN I On TSUTSUSHIMIOSORERU OOKII NOBIRY Kun Hangul IN Korean in Tang

Character obscene, licentious, lewd Definition
YIN2 Pinyin jam4 Jyutping IN On TAWAKERU MIDARI Kun UM Korean dâm Viet
U+6DEB Variant

Character to respect, reverence; respectfully; 3rd terrestrial branch Definition
YIN2 Pinyin jan4 Jyutping IN On TORA Kun Hangul IN I Korean in Tang dần Viet

Character cliffs Definition
YIN2 Pinyin jam4 Jyutping GIN On MINE Kun Hangul UM Korean ngyim Tang
U+5D94 Variant

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin GIN GON SHITSU SHICHI On AKIRAKA Kun

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin jan4 Jyutping

泿 Character
YIN2 Pinyin

Character obscene, licentious, lewd Definition
YIN2 YAN4 YAO2 Pinyin jam4 Jyutping IN On HITASU HOSHIIMAMA MIDARA Kun Hangul UM Korean dâm Viet
U+5A6C Variant

Character
YIN2 YAN4 YAO2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin GIN On

Character the snarling of dogs Definition
YIN2 Pinyin ngan4 Jyutping GEN GON On Hangul UN Korean

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin

Character
YIN2 Pinyin

Character silverfish Definition
YIN2 TAN2 XUN2 Pinyin taam4 Jyutping IN TAN DON On SHIMI Kun

Character
YIN2 Pinyin GIN GON On KATARU Kun Hangul UN Korean

Character speak gently; respectful Definition
YIN2 Pinyin UN Korean
U+8ABE Traditional

Character TO CHANT TO MOAN TO SIGH Definition
YIN2 YIN3 JIN4 Pinyin

Character speak gently; respectful Definition
YIN2 Pinyin ngan4 Jyutping GIN GON On Hangul UN Korean
U+8A1A Simplified

Character county in Zhejiang province Definition
YIN2 Pinyin ngan4 Jyutping GIN GON On Hangul UN Korean

Character
YIN2 JIN1 Pinyin gan1 Jyutping KIN GIN On TATSU KIRU MASAKARI Kun Hangul KUN Korean

Character
YIN2 Pinyin IN On KINE Kun

Character silver; cash, money, wealth Definition
YIN2 Pinyin ngan2 ngan4 Jyutping GIN GON On SHIROGANE Kun Hangul UN Korean *ngyin Tang ngân Viet
U+94F6 Simplified

Character silver; cash, money, wealth Definition
YIN2 Pinyin ngan2 ngan4 Jyutping
U+9280 Traditional

Character long and heavy rain Definition
YIN2 Pinyin jam4 Jyutping IN On Hangul UM Korean dầm Viet

Character huge fish; widower; bachelor Definition
YIN2 GUAN1 Pinyin gwaan1 Jyutping
U+9C25 Traditional

Character
YIN2 Pinyin


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 146 ms