Character misty mountain Definition
YU4 Pinyin gwaat1 waat1 Jyutping

Character flowing of the water Definition
YU4 Pinyin leot6 waat6 Jyutping


Character to see for a short time Definition
YU4 Pinyin waan3 Jyutping

Character weapons; arms ( a lance; a spear) Definition
YU4 Pinyin zyu6 zyu6 Jyutping


Character (same as ) tools to unreel silk Definition
YU4 Pinyin wik6 Jyutping


Character long, a gown; a long dress Definition
YU4 Pinyin leot6 waat6 Jyutping luột Viet


Character fragrant herb; fragrant plant; tulip Definition
YU4 Pinyin wat1 Jyutping


Character (same as ) wealthy; abundance; plenty, generous Definition
YU4 Pinyin zyu6 Jyutping

Character (non-classical form of ) to flatter, flattery Definition
YU4 Pinyin naa4 zyu4 Jyutping



Character breeze; light wind Definition
YU4 Pinyin syu3 waat6 zyut6 Jyutping

Character (same as ) black horse with white thigh Definition
YU4 Pinyin wat6 Jyutping

Character name of a horse, a traveling horse Definition
YU4 Pinyin gwik1 wik6 Jyutping


Character (same as ) light red (same as ) yellowish black Definition
YU4 Pinyin fan1 Jyutping

Character
YU4 Pinyin IKU KIKU SHUKU On KAYU HISAGU Kun

Character
YU4 Pinyin IKU On HAKU Kun

Character
YU4 Pinyin YUK Korean

Character (Cant.) to move, touch, hit Definition
YU4 Pinyin juk1 Jyutping

Character metaphor Definition
YU4 Pinyin YU On SATOSU SATORU TATOERU Kun Hangul YU Korean
U+55BB Variant

Character metaphor, analogy; example; like Definition
YU4 YU2 Pinyin jyu6 Jyutping YU On SATOSU SATORU TATOERU Kun YU Korean Tang dụ Viet
U+55A9 Variant

Character
YU4 Pinyin wat6 Jyutping ITSU ICHI SHUTSU JUCHI On AYAHUI Kun YUL SWUL Korean

Character
YU4 AO4 Pinyin AU On

Character district, region, boundary; land Definition
YU4 Pinyin wik6 Jyutping IKI On SAKAI Kun Hangul YEK Korean hiuək Tang vực Viet

Character ground, fertile land Definition
YU4 Pinyin juk6 Jyutping IKU On Hangul YUK Korean

Character old woman, hag Definition
YU4 YU3 Pinyin jyu2 Jyutping
U+5AD7 Traditional

Character old woman, hag Definition
YU4 YU3 Pinyin jyu2 Jyutping OU U On OUNA ATATAMERU Kun Hangul KWU Korean qiò Tang ẩu Viet
U+59AA Simplified

Character residence; lodge; dwell Definition
YU4 Pinyin jyu6 Jyutping GUU GYO On YORU YOSERU KAKOTSUKERU Kun Hangul WU Korean ngiǒ Tang ngụ Viet
U+5EBD Variant

Character valley, ravine Definition
YU4 Pinyin juk6 jyu6 Jyutping YOKU On TANI Kun

Character luxuriant, elegant Definition
YU4 Pinyin

Character
YU4 Pinyin DOU On YORU YOSERU Kun Hangul YU Korean
U+5BD3 Variant

Character refined, cultured, polished Definition
YU4 Pinyin juk1 Jyutping IKU On AYA Kun Hangul WUK Korean

Character drive, ride; chariot; manage Definition
YU4 YA4 Pinyin jyu6 ngaa6 Jyutping GYO GO On ON OSAMERU Kun Hangul E A Korean *ngiù Tang ngự Viet
U+79A6 Traditional

Character
YU4 Pinyin YO SHO On ARAKAJIME YASUNZURU Kun

Character happy Definition
YU4 Pinyin YO SHO SO On WASURERU Kun

Character
YU4 TU2 Pinyin tou4 Jyutping Viet

Character
YU4 Pinyin

Character more and more, even more Definition
YU4 Pinyin jyu6 Jyutping YU On MASARU IYOIYO Kun Hangul YU Korean *iǒ Tang rủ Viet
U+7652 Variant

Character lust, desire, passion; appetite Definition
YU4 Pinyin juk6 Jyutping YOKU On KONOMI MUSABORU Kun Hangul YOK Korean dục Viet
U+6B32 Variant

Character
YU4 Pinyin YOKU IKI On HAYAI Kun

Character bright light, sunlight; dazzling Definition
YU4 YI4 Pinyin juk1 Jyutping IKU On AKIRAKA Kun Hangul WUK Korean

Character
YU4 Pinyin

Character branch, fork; tray Definition
YU4 Pinyin jyu3 Jyutping YO O On DAI Kun



Records 1 - 50 of 100 retrieved in 154 ms