Unicode 5.2
Character Definition to dig ; to excavate
Pinyin ZHU2 Jyutping cung2 zuk1
Traditional U+529A

Unicode 5.2
Character Definition lapel and belt
Pinyin ZHU2 ZHU3 Jyutping zuk1

Unicode 5.2
Character Definition the rhododendron -- it is said to cause sheep to stagger and die , hence the name
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk6

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+5352 ) a servant ; an underling , a pawn in chess , abrupt ; hurried
Pinyin ZHU2 Jyutping zeot1

Unicode 5.2
Character Definition to walk , toddling , jump ; leap
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk6

Unicode 5.2
Character Definition to beat ; to strike
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1

Unicode 5.2
Character Definition a kind of beast , a flock of horse to chase each other
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk6

Unicode 5.2
Character Definition cut
Pinyin ZHU2 On CHAKU CHOU Kun KIRU Korean CHOK
Simplified U+3509

Unicode 5.2
Character Definition art , skill , special feat ; method , technique
Pinyin ZHU2 SHU4 Jyutping seot6 On JUTSU SHUTSU CHUTSU Kun MOCHIAWA Korean CHWUL
Traditional U+8853

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2 Viet luộc

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character Definition candle , taper ; shine , illuminate
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 Viet chúc
Traditional U+71ED

Unicode 5.2
Character Definition candle , taper ; to shine , illuminate
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 On SHOKU SOKU Kun TOMOSHIBI Hangul Korean CHOK Tang *jiok Viet đuốc
Simplified U+70DB

Unicode 5.2
Character Definition simmer , cook over slow fire
Pinyin ZHU2 Hangul Korean CHOK

Unicode 5.2
Character Definition sores from cold
Pinyin ZHU2 ZHU3 Jyutping zuk1 zuk6 On SHOKU SOKU CHOKU TOKU Kun SHIMOYAKE

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2 KU1 Jyutping zyut3 On CHUTSU TATSU TACHI

Unicode 5.2
Character Definition bamboo ; flute ; KangXi radical 118
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 On CHIKU Kun TAKE Hangul Korean CWUK Tang *djiuk Viet trúc

Unicode 5.2
Character Definition India ; bamboo ; surname
Pinyin ZHU2 DU3 Jyutping zuk1 On TOKU CHIKU JIKU Kun TAKE ATSUI Hangul Korean CHWUK TOK

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character Definition ancient lute ; build
Pinyin ZHU2 ZHU4 Jyutping zuk1 On CHIKU Kun HIROU Hangul Korean CHWUK Viet trúc
Traditional U+7BC9

Unicode 5.2
Character Definition build , erect ; building
Pinyin ZHU2 ZHU4 Jyutping zuk1 On CHIKU Kun KIZUKU TSUKU Hangul Korean CHWUK Tang djiuk Viet trốc
Simplified U+7B51

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character Definition stern of ship
Pinyin ZHU2 ZHOU4 Jyutping zuk6 On CHIKU JIKU JU Kun TOMO HESAKI Hangul Korean CHWUK Tang djhiuk

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character Definition dock
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk6

Unicode 5.2
Character Definition caterpillar
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 On SHOKU DOKU ZOKU Kun KEMUSHI

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2

Unicode 5.2
Character Definition walk carefully ; hesitate , falter
Pinyin ZHU2 ZHUO2 Jyutping zuk6 On CHOKU TAKU Kun FUMU ATO Hangul Korean CHOK Viet ghen xộc

Unicode 5.2
Character Definition chase , expel ; one by one
Pinyin ZHU2 DI2 ZHOU4 TUN2 Jyutping zuk6 On CHIKU JIKU Kun OU Hangul Korean CHWUK CEK Tang *djhiuk Viet trục

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk6 On CHIKU JIKU Kun SAME

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhu2
Variant | [ zhu2 ]

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhu2
English candle ; to illuminate ( lit .)

燭光
CEDict 100318
Traditional 燭光 Simplified 烛光
Pinyin zhu2 guang1
English candle light ; candle-lit ( vigil etc ) ; candela , unit of luminous intensity ( cd )

燭架
CEDict 100318
Traditional 燭架 Simplified 烛架
Pinyin zhu2 jia4
English candlestick holder ; candlestand ; candelabra

燭火
CEDict 100318
Traditional 燭火 Simplified 烛火
Pinyin zhu2 huo3
English candle flame

燭臺
CEDict 100318
Traditional 燭臺 Simplified 烛台
Pinyin zhu2 tai2
English candlestick ; candle-holder

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhu2
English chilblain

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhu2
English in a hole

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhu2
English bamboo

竹北
CEDict 100318

竹北市
CEDict 100318

竹南
CEDict 100318

竹南鎮
CEDict 100318

竹園
CEDict 100318
Traditional 竹園 Simplified 竹园
Pinyin Zhu2 Yuan2
English Chuk Yuen ( place in Hong Kong )

竹塘
CEDict 100318


竹子
CEDict 100318
Traditional 竹子 Simplified 竹子
Pinyin zhu2 zi5
English bamboo


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 187 ms