Character fall down, drop, sink, go to ruin Definition
ZHUI4 Pinyin zui6 Jyutping
U+589C Traditional

Character fall down, drop, sink, go to ruin Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping TSUI On OCHIRU Kun Hangul CHWU Korean *djhuì Tang truỵ Viet
U+5760 Simplified

Character afraid, apprehensive, nervous Definition
ZHUI4 Pinyin cyun3 zeoi3 Jyutping ZUI SUI On OSORERU Kun Hangul CHWEY Korean nhoai Viet

Character
ZHUI4 CHUI2 DUI1 Pinyin TSUI SUI On SHII Kun

Character jar Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping

Character weight Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping TSUI ZUI DA On TSUKU Kun

Character
ZHUI4 Pinyin

Character
ZHUI4 Pinyin

Character
ZHUI4 Pinyin

Character patch together, link, connect Definition
ZHUI4 CHUO4 Pinyin zeoi3 zeoi6 zyut3 zyut6 Jyutping TEI TETSU On TSUZURU TOJIRU TSUZURI Kun Hangul CHEL CHEY Korean djiuɛ̀i Tang
U+7F00 Simplified

Character climb down rope; hang by rope Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping TSUI On SUGARU Kun Hangul CHWU Korean
U+7F12 Simplified

Character patch together, link, connect Definition
ZHUI4 CHUO4 Pinyin zeoi3 zyut3 Jyutping
U+7DB4 Traditional

Character climb down rope; hang by rope Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi6 Jyutping
U+7E0B Traditional

Character swell Definition
ZHUI4 Pinyin deoi3 zeoi6 Jyutping

Character
ZHUI4 Pinyin ceoi4 Jyutping SUI ZUI NI CHI On KAKOTSUKERU Kun

Character
ZHUI4 Pinyin

Character unnecessary, superfluous Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi3 Jyutping ZEI SEI On IBO Kun Hangul CHWEY Korean
U+8D58 Simplified

Character unnecessary, superfluous Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi3 Jyutping
U+8D05 Traditional

Character
ZHUI4 Pinyin

Character libation Definition
ZHUI4 Pinyin zeoi3 zyut3 Jyutping TETSU TECHI TEI On MATSURU Kun

Character
ZHUI4 DUO4 ZHUA1 Pinyin

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
to fall English to drop English to weigh down English

墜入 Traditional 坠入 Simplified
zhui4 ru4 Pinyin
to drop into English to fall into English

墜機 Traditional 坠机 Simplified
zhui4 ji1 Pinyin
airplane crash English

墜毀 Traditional 坠毁 Simplified
zhui4 hui3 Pinyin
plane crash English

墜海 Traditional 坠海 Simplified
zhui4 hai3 Pinyin
to fall into the ocean English to crash into the ocean English

墜落 Traditional 坠落 Simplified
zhui4 luo4 Pinyin
to fall English to drop English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
anxious English worried English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
vase with a small mouth English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
iodide English to weight English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
to sew English to stitch together English to combine English to link English to connect English to put words together English to compose English to embellish English

綴合 Traditional 缀合 Simplified
zhui4 he2 Pinyin
to compose English to put together English

綴字 Traditional 缀字 Simplified
zhui4 zi4 Pinyin
to spell English to compose words English

綴字課本 Traditional 缀字课本 Simplified
zhui4 zi4 ke4 ben3 Pinyin
spelling book English

綴文 Traditional 缀文 Simplified
zhui4 wen2 Pinyin
to compose an essay English

綴飾 Traditional 缀饰 Simplified
zhui4 shi4 Pinyin
to decorate English decoration English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
to let down with a rope English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
swelling of foot English

Traditional Simplified
zhui4 Pinyin
superfluous English redundant English cumbersome English refers to a son-in-law living with wife's family English

贅婿 Traditional 赘婿 Simplified
zhui4 xu4 Pinyin
son-in-law living at wife's parent's house English

贅物 Traditional 赘物 Simplified
zhui4 wu4 Pinyin
sth that is superfluous English

贅生 Traditional 赘生 Simplified
zhui4 sheng1 Pinyin
excrescence English abnormal superfluous growth English

贅疣 Traditional 赘疣 Simplified
zhui4 you2 Pinyin
wart English sth superfluous English

贅瘤 Traditional 赘瘤 Simplified
zhui4 liu2 Pinyin
useless English superfluous English

贅肉 Traditional 赘肉 Simplified
zhui4 rou4 Pinyin
excess flesh English unwanted fat English flab English bulge English

贅言 Traditional 赘言 Simplified
zhui4 yan2 Pinyin
superfluous words English unnecessary detail English

贅詞 Traditional 赘词 Simplified
zhui4 ci2 Pinyin
superfluous words English unnecessary detail English

贅述 Traditional 赘述 Simplified
zhui4 shu4 Pinyin
to say more than is necessary English to give unnecessary details English

贅餘 Traditional 赘余 Simplified
zhui4 yu2 Pinyin
superfluous English


Records 1 - 50 of 76 retrieved in 319 ms