Traditional Simplified
kuai4 Pinyin
to balance an account English accountancy English accounting English

會計 Traditional 会计 Simplified
kuai4 ji4 Pinyin
accountant English accountancy English accounting English

會計學 Traditional 会计学 Simplified
kuai4 ji4 xue2 Pinyin
accounting English accountancy English


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 12 ms