Character
LIN2 Pinyin
ADD Cangjie Input Code

Character add to, increase, augment Definition
JIA1 Pinyin gaa1 gaa3 Jyutping KA On KUWAERU KUWAWARU KUWAETE Kun Hangul KA Korean ga Tang gia Viet

Character add repeated washes of color Definition
XUAN4 Pinyin hyun1 syun3 Jyutping SEN On Hangul SEN Korean

加水 Word
かすい Reading
add water Translation eng Hinzufügen von Wasser Translation ger

付会 Word
ふかい Reading
add to Translation eng twist the meaning Translation eng (schriftspr.) Translation ger weithergeholte Interpretation Translation ger Verdrehung Translation ger


アドモード Reading
add mode Translation eng

加添 Traditional 加添 Simplified
jia1 tian1 Pinyin
augment English add English

增刪 Traditional 增删 Simplified
zeng1 shan1 Pinyin
add and delete English

增添 Traditional 增添 Simplified
zeng1 tian1 Pinyin
add to English increase English

多放 Traditional 多放 Simplified
duo1 fang4 Pinyin
add extra (of a spice etc) English

少放 Traditional 少放 Simplified
shao3 fang4 Pinyin
add less (of a spice etc) English


Literal
jia1 Reading Pinyin Reading On くわ.える Reading Kun くわ.わる Reading Kun ga Reading Korean Reading Korean
add Meaning addition Meaning increase Meaning join Meaning include Meaning Canada Meaning ajouter Meaning fr addition Meaning fr augmentation Meaning fr rejoindre Meaning fr inclure Meaning fr Canada Meaning fr agregar Meaning es añadir Meaning es incrementar Meaning es Canadá Meaning es sumar Meaning es unirse Meaning es somar Meaning pt adição Meaning pt aumento Meaning pt unir Meaning pt incluir Meaning pt Canadá Meaning pt

Literal
zeng1 Reading Pinyin ゾウ Reading On . Reading Kun . Reading Kun .える Reading Kun .やす Reading Kun まし Nanori ます Nanori jeung Reading Korean Reading Korean
increase Meaning add Meaning augment Meaning gain Meaning promote Meaning augmenter Meaning fr ajouter Meaning fr accroissement Meaning fr gain Meaning fr promouvoir Meaning fr incremento Meaning es aumento Meaning es aumentar Meaning es incrementar Meaning es agregar Meaning es añadir Meaning es aumentar Meaning pt somar Meaning pt ganhar Meaning pt promover Meaning pt

Literal
shan4 Reading Pinyin セン Reading On すく. Reading Kun seom Reading Korean Reading Korean
have enough of Meaning add to Meaning

Literal
pi2 Reading Pinyin bei1 Reading Pinyin bi4 Reading Pinyin Reading On ヘイ Reading On ます Reading Kun あたえ. Reading Kun たす.ける Reading Kun ひくいひめがき Reading Kun bi Reading Korean
add Meaning increase Meaning attach Meaning low fence Meaning

Literal
xuan4 Reading Pinyin セン Reading On seon Reading Korean
add repeated washes of color Meaning

Literal
zeng1 Reading Pinyin ゾウ Reading On ソウ Reading On ます Reading Kun ふえる Reading Kun ふやす Reading Kun
increase Meaning add to Meaning augment Meaning


渥戸 Word
あっど Reading Addo Romaji

アッドー Reading Addo Romaji

Character add, increase, attach; low fence Definition
PI2 BEI1 BI4 Pinyin pei4 Jyutping HI BI HEI On MASU ATAHERU TASUKERU HIKUIHIMEGAKI Kun Hangul PI Korean

Character arrogant, haughty, rude Definition
JU4 Pinyin geoi3 Jyutping KYO KO On OGORU Kun Hangul KE Korean

Character all, together; accompany Definition
JU4 Pinyin geoi1 keoi1 Jyutping KU On TOMONI Kun Hangul KWU Korean câu Viet
U+5036 Variant

Character guide, leader; lead, introduce Definition
CHANG4 CHANG1 Pinyin coeng1 coeng3 Jyutping SHOU On WAZAOGI Kun Hangul CHANG Korean *chiɑ̀ng chiɑ̀ng Tang xướng Viet

Character numerary adjunct, piece; single Definition
GE4 GE3 Pinyin go3 Jyutping KO KA On KO Kun Hangul KAY Korean Viet
U+4E2A Simplified

Character wait; expect; visit; greet Definition
HOU4 Pinyin hau6 Jyutping KOU On SOUROU UKAGAU SABURAU Kun Hangul HWU Korean *hòu Tang hầu Viet

Character if, supposing, in event of Definition
TANG3 CHANG2 Pinyin soeng4 tong2 Jyutping SHOU TOU On MOSHI TACHIMOTOHORU Kun Hangul TANG Korean tɑ̌ng Tang thẳng Viet

Character actor; vaudeville show; insincere Definition
PAI2 Pinyin paai4 Jyutping HAI On WAZAOGI Kun Hangul PAY Korean

Character study; repair; cultivate Definition
XIU1 Pinyin sau1 Jyutping SHUU SHU On OSAMERU Kun Hangul SWU Korean *siou siou Tang tu Viet

Character dwarf; dwarfish, short Definition
WEI1 WO1 WO3 Pinyin wai1 wo1 Jyutping I WA On SHITAGAU YAMATO Kun Hangul WI WAY Korean oải Viet

Character feeble, tiny, young and weak Definition
NI2 NI4 Pinyin ngai4 Jyutping GEI GAI On KIWA Kun Hangul YEY Korean nghê Viet

Character so that, in order that; cause Definition
BI3 Pinyin bei2 Jyutping HI HEI On SHIMU Kun Hangul PI Korean byɛ̌ Tang

Character normal human relationships Definition
LUN2 Pinyin leon4 Jyutping RIN On TAGUI TSUIDE MICHI Kun Hangul LYUN Korean luin Tang luân Viet
U+4F26 Simplified U+F9D4 Variant

Character granary; berth; sea Definition
CANG1 Pinyin cong1 Jyutping SOU On KURA Kun Hangul CHANG Korean *tsɑng tsɑng Tang
U+4ED3 Simplified

Character unite, combine; connect; and Definition
JIAN1 Pinyin gim1 Jyutping KEN On KANERU KANETE Kun Hangul KYEM Korean *gem gem Tang kiêm Viet

Character grievance, injustice, wrong Definition
YUAN1 Pinyin jyun1 Jyutping EN On KAGAMU NUREGINU Kun Hangul WEN Korean oan Viet
U+5BC3 Variant

付加価値 Word
ふかかち Reading
added value Translation eng value added Translation eng Mehrwert Translation ger

額外 Traditional 额外 Simplified
e2 wai4 Pinyin
extra English added English additional English

附加值 Traditional 附加值 Simplified
fu4 jia1 zhi2 Pinyin
added-value (accountancy) English

加数 Word
かすう Reading
addend Translation eng

追補 Word
ついほ Reading
addenda Translation eng addendum Translation eng

追録 Word
ついろく Reading
postscript Translation eng addendum Translation eng Ergänzung Translation ger Nachtrag Translation ger Supplement Translation ger Zusatz Translation ger

別添 Word
べってん Reading
attachment Translation eng annexation Translation eng addendum Translation eng appendix Translation eng

補論 Word
ほろん Reading
addendum Translation eng

後附 Traditional 后附 Simplified
hou4 fu4 Pinyin
attachment English appendix English addendum English

續增 Traditional 续增 Simplified
xu4 zeng1 Pinyin
addition English appendix English addendum English

補遺 Traditional 补遗 Simplified
bu3 yi2 Pinyin
addendum English

追加 Traditional 追加 Simplified
zhui1 jia1 Pinyin
to add something extra English an additional increment English addendum English to append English an additional posthumous title English


Records 1 - 50 of 101 retrieved in 211 ms