Character
AI3 YAO2 YOU2 Pinyin ziu4 Jyutping


Character to set side by side, to hide; to conceal, to store Definition
AI3 Pinyin aai2 Jyutping

Character small bundle of rice plant, seed, grain Definition
AI4 YAN3 YE4 Pinyin ai3 Jyutping

Character fat; plump Definition
AI3 XI4 Pinyin


Character
AI3 YI3 CHI4 SI4 Pinyin ji4 ji5 Jyutping AI I CHI SHI JI TAI On OROKANASAMA OMOU Kun I Korean

Character interjection; exclamation Definition
AI3 AI4 AI1 Pinyin oi2 Jyutping AI GAI On IKI Kun Hangul AY Korean áy Viet
U+55F3 Simplified

Character
AI3 Pinyin GAI GE GOU KYOU On YOROKOBU MIMEYOI Kun

Character compliant, yielding; easy-going Definition
YI4 Pinyin ai3 ji3 Jyutping EI On SHITOYAKA SUNAHO Kun

Character gigantic strength Definition
XI4 Pinyin ai3 hei3 Jyutping KI On SAKAN KIBISHII Kun
U+5C53 Variant

Character
AI3 Pinyin AI On

Character stormy; cloudy, misty; dim; (Cant.) sultry Definition
YI4 Pinyin ai3 ngai3 Jyutping EI I On KUMORU Kun Hangul EY Korean ế Viet

Character sigh; an exclamatory sound Definition
AI3 AI1 EI1 EI4 Pinyin aai2 ei6 oi1 Jyutping AI KAI On NAGEKU Kun Hangul AY Korean qə̌i Tang
U+5509 Variant

Character person of reprehensible morals; immoral; adulterer Definition
AI3 Pinyin oi2 Jyutping

Character short, dwarf; low Definition
AI3 Pinyin aai2 ai2 ngai2 Jyutping WAI AI On HIKUI Kun Hangul WAY Korean

Character hang, strangle Definition
YI4 Pinyin ai3 Jyutping EI I On KUBIRU KUBIRERU Kun Hangul AYK UY Korean ải Viet
U+7F22 Simplified

Character hang, strangle Definition
YI4 Pinyin ai3 Jyutping
U+7E0A Traditional

Character shade, screen; to hide, screen Definition
YI4 Pinyin ai3 ji1 Jyutping EI On KINUGASA KAZASU KAGERU Kun Hangul YEY Korean qèi Tang

Character lush; affable, friendly Definition
AI3 Pinyin oi2 Jyutping
U+85F9 Traditional

Character lush; affable, friendly Definition
AI3 Pinyin oi2 Jyutping AI ATSU On OOI MAMEMAMESHII Kun Hangul AY Korean qɑ̀i Tang
U+853C Simplified

Character person's name Definition
YI4 Pinyin ai3 ngai3 Jyutping

Character of short stature, low in height Definition
AI3 Pinyin ai2 ngai2 Jyutping

Character cloudy sky, haze; calm, peaceful Definition
AI3 Pinyin oi2 Jyutping
U+9744 Traditional

Character cloudy sky, haze; calm, peaceful Definition
AI3 Pinyin oi2 Jyutping AI On MOYA Kun Hangul AY Korean qɑ̀i Tang
U+972D Simplified

Character
AI3 Pinyin

Traditional Simplified
ai3 Pinyin
(interj. of disapproval) English

Traditional Simplified
ai3 Pinyin
sigh English exclamation Eh! English


Traditional Simplified
ai3 Pinyin
low English short (in length) English

矮人 Traditional 矮人 Simplified
ai3 ren2 Pinyin
dwarf English

矮個兒 Traditional 矮个儿 Simplified
ai3 ge4 r5 Pinyin
a person of short stature English a short person English

矮凳 Traditional 矮凳 Simplified
ai3 deng4 Pinyin
low stool English

矮化 Traditional 矮化 Simplified
ai3 hua4 Pinyin
to dwarf English to stunt English

矮半截 Traditional 矮半截 Simplified
ai3 ban4 jie2 Pinyin
to be inferior to English to be of a lower grade than English

矮墩墩 Traditional 矮墩墩 Simplified
ai3 dun1 dun1 Pinyin
pudgy English dumpy English stumpy English

矮壯素 Traditional 矮壮素 Simplified
ai3 zhuang4 su4 Pinyin
chlormequat chloride English cycocel English

矮子 Traditional 矮子 Simplified
ai3 zi5 Pinyin
short person English dwarf English


矮小 Traditional 矮小 Simplified
ai3 xiao3 Pinyin
short and small English low and small English undersized English


矮星 Traditional 矮星 Simplified
ai3 xing1 Pinyin
dwarf star English

矮林 Traditional 矮林 Simplified
ai3 lin2 Pinyin
coppice English brushwood English


矮樹 Traditional 矮树 Simplified
ai3 shu4 Pinyin
short tree English bush English shrub English

矮胖 Traditional 矮胖 Simplified
ai3 pang4 Pinyin
short and stout English dumpy English roly-poly English

矮行星 Traditional 矮行星 Simplified
ai3 xing2 xing1 Pinyin
dwarf planet English


Traditional Simplified
ai3 Pinyin
friendly English

藹然 Traditional 蔼然 Simplified
ai3 ran2 Pinyin
amicable English amiable English


Records 1 - 50 of 87 retrieved in 270 ms