Unicode 5.2
Character Definition emphatic final particle
Pinyin BA5 BA1 Jyutping baa1 baa6 On HA HE Kun OOKUCHINOSAMA Korean PHA Viet

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ba5
English ( modal particle indicating polite suggestion ) ; ... right? ; ... OK?

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ba5
English ( final particle , same as )

叭嗒
HanDeDict 100318
Traditional 叭嗒 Simplified 叭嗒
Pinyin ba5 ta4
Deutsch schmerzen (u.E.) (V) ; plumps (u.E.)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ba5
Deutsch Modalpartikel für höfliche Vorschläge ; Bsp .: 我們走吧 我们走吧 -- Gehen wir! ( Laß uns gehen )

吧台小姐
HanDeDict 100318
Traditional 吧台小姐 Simplified 吧台小姐
Pinyin ba5 tai2 xiao3 jie5
Deutsch Kellnerin (u.E.) (S)

巴狗兒
HanDeDict 100318
Traditional 巴狗兒 Simplified 巴狗儿
Pinyin ba5 gou3 r5
Deutsch Pekinese (u.E.) (S)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin pa2 ; ba5 Reading On Reading Kun つか Nanori Reading Korean pa Reading Korean
Meaning kind of rake

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin pa2 ; ba5 Reading On ハ ; ベ ; ワ Reading Korean pa Reading Korean
Meaning lute Meaning es laúd

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ba4 ; ba5 ; pi2 Reading On Reading Kun まか . り- ; や. める Reading Korean pa ; pi Reading Korean ;
Meaning quit ; stop ; leave ; withdraw ; go Meaning fr abandon ; quitter ; se retirer ; arrêter ; aller Meaning es abandonar ; retirarse ; parar ; dejar Meaning pt deixar ; parada ; sacar ; ir

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ba5 ; ba1 Reading On ハ ; ヘ Reading Korean pa
Meaning emphatic final particle

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin pa2 ; ba5 Reading On Reading Kun つか Nanori Reading Korean pa Reading Korean
Meaning kind of rake ; loquat

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin pa2 ; ba5 Reading On ハ ; ベ ; ワ Reading Korean pa Reading Korean
Meaning lute Meaning es laúd

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin ba4 ; ba5 ; pi2 Reading On Reading Kun まか . り- ; や. める Reading Korean pa ; pi Reading Korean ;
Meaning quit ; stop ; leave ; withdraw ; go Meaning fr abandon ; quitter ; se retirer ; arrêter ; aller Meaning es abandonar ; retirarse ; parar ; dejar Meaning pt deixar ; parada ; sacar ; ir

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin ba5 ; ba1 Reading On ハ ; ヘ Reading Korean pa
Meaning emphatic final particle

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin ba5
English ( modal particle indicating suggestion or surmise ) ; ... right? ; ... OK? ; ...I presume .

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin ba5
English ( final particle , same as )

巴狗兒
HanDeDict 200217
Traditional 巴狗兒 Simplified 巴狗儿
Pinyin ba5 gou3 r5
Deutsch Pekinese (S)

叭嗒
HanDeDict 200217
Traditional 叭嗒 Simplified 叭嗒
Pinyin ba5 ta4
Deutsch schmerzen (V) ; plumps


吧台小姐
HanDeDict 200217
Traditional 吧台小姐 Simplified 吧台小姐
Pinyin ba5 tai2 xiao3 jie5
Deutsch Kellnerin (S)

Unicode 5.2
Character Definition bamboo fence
Pinyin BA1 Jyutping baa1 On HA Kun IBARATAKE SEMAI Hangul Korean PHA
Variant U+5DF4

Unicode 5.2
Character Definition greatly desire , anxiously hope
Pinyin BA1 Jyutping baa1 On HA Kun TOMOE Hangul Korean PHA Tang *ba Viet ba
Variant U+7B06

Unicode 5.2
Character Definition cease , finish , stop ; give up
Pinyin BA4 BA5 BAI3 PI2 Jyutping baa6
Traditional U+7F77

Unicode 5.2
Character Definition cease , finish , stop ; give up
Pinyin BA4 BA5 BAI3 PI2 PI4 BI3 Jyutping baa6 pei4 On HI HAI Kun YAMERU TSUKARERU MAKARU Hangul Korean PHA PHI Tang bhyɛ *bhɛ̌i Viet bãi
Simplified U+7F62

Unicode 5.2
Character Definition trumpet
Pinyin BA1 BA5 Jyutping baa1 On HATSU HA HACHI Hangul Korean PHAL Viet bớt

Unicode 5.2
Character Definition fold , bend ; twisted , curved
Pinyin ZHE2 LA1 Jyutping zaap3 zip3 On SHOU ROU Kun HIDA SURU SURI Hangul Korean CEP Viet dập

Unicode 5.2
Character Definition box one's ears , slap
Pinyin GUO2 Jyutping gwaak3 gwok3 On KAKU Kun TSUKAMU TSUKAMI
Simplified U+63B4

Unicode 5.2
Character Definition destroy , break , injure
Pinyin CUI1 CUO4 Jyutping ceoi1 On SAI SA SUI Kun KUDAKU OSU HIKU Hangul Korean CHOY Tang *dzhuəi

Unicode 5.2
Character Definition extract ; seize ; pluck up
Pinyin QIAN1 Jyutping hin1 On KEN Kun TORU NUKU Tang gyɛ̌n

Unicode 5.2
Character Definition pick up , gather
Pinyin ZHI2 TUO4 Jyutping zek3 On SEKI SHAKU Kun HIROU Hangul Korean CHEK Tang jiɛk
Variant U+62D3

Unicode 5.2
Character Definition a delicate hand ; mix , blend , adulterate
Pinyin SHAN3 CHAN1 SEN1 CAN4 XIAN1 Jyutping caam1 caam4 saam1 On SAN SEN SHIN Kun TORU Hangul Korean SEM Tang shræ̌m
Simplified U+63BA

Unicode 5.2
Character Definition strike , beat , pound , hammer ; rap
Pinyin QIAO1 Jyutping haau1 On KOU Kun TATAKU Hangul Korean KO KYO Tang kau Viet xao

Unicode 5.2
Character Definition revolve , rotate , turn
Pinyin WO4 GUAN3 Jyutping gun2 waat3 wat3 On ATSU KAN Kun MEGURU Hangul Korean AL KAN

Unicode 5.2
Character Definition banner , flag , streamer
Pinyin QI2 Jyutping kei4 On KI Kun HATA Hangul Korean KI Tang *ghiə Viet cờ

Unicode 5.2
Character Definition romantic ; tender ; charming
Pinyin YI3 Jyutping ji2 On I Kun NABIKU Tang qyɛ̌

Unicode 5.2
Character Definition smoothly , freely , unrestrained
Pinyin CHANG4 Jyutping coeng3 On CHOU Kun NOBIRU Hangul Korean CHANG Tang tjiɑ̀ng Viet sướng
Simplified U+7545

Unicode 5.2
Character Definition and ; attain , reach ; confines
Pinyin JI4 Jyutping kei3 On KI Kun OYOBU Korean KI Tang gyì
Variant U+66C1

Unicode 5.2
Character Definition dark , obscure
Pinyin MING2 MING3 Jyutping ming4 ming6 On MEI BEI MYOU Kun KURAI Hangul Korean MYENG Tang *mèng meng

Unicode 5.2
Character Definition placard ; list of successful exam candidates
Pinyin BANG3 BANG4 BENG1 PANG2 Jyutping bong2 pong3 On BOU HOU Kun TATEFUDA KAJI Hangul Korean PANG PYENG Tang bæ̀ng bɑ̀ng Viet xách bàng

Unicode 5.2
Character Definition to press or extract juices ; a press to extract juices ; a vegetable
Pinyin ZHA4 Jyutping zaa3 On SA SHA SAI SAKU Kun SHIBORIKI Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition banyan tree
Pinyin RONG2 Jyutping jung4 On YOU Kun AKOU Hangul Korean YONG Tang iong

Records 1 - 42 of 42 retrieved in 711 ms