Character emphatic final particle Definition
BA5 BA1 Pinyin baa1 baa6 Jyutping HA HE On OOKUCHINOSAMA Kun PHA Korean Viet

Traditional Simplified
ba5 Pinyin
(modal particle indicating polite suggestion) English ...right? English ...OK? English

Traditional Simplified
ba5 Pinyin
(final particle, same as ) English

叭嗒 Traditional 叭嗒 Simplified
ba5 ta4 Pinyin
schmerzen (u.E.) (V) Deutsch plumps (u.E.) Deutsch


吧台小姐 Traditional 吧台小姐 Simplified
ba5 tai2 xiao3 jie5 Pinyin
Kellnerin (u.E.) (S) Deutsch

巴狗兒 Traditional 巴狗儿 Simplified
ba5 gou3 r5 Pinyin
Pekinese (u.E.) (S) Deutsch

Literal
pa2 Reading Pinyin ba5 Reading Pinyin Reading On つか Reading Kun Nanori pa Reading Korean Reading Korean
kind of rake Meaning

Literal
pa2 Reading Pinyin ba5 Reading Pinyin Reading On Reading On Reading On pa Reading Korean Reading Korean
lute Meaning laúd Meaning es

Literal
ba4 Reading Pinyin ba5 Reading Pinyin pi2 Reading Pinyin Reading On まか.り- Reading Kun .める Reading Kun pa Reading Korean pi Reading Korean Reading Korean Reading Korean
quit Meaning stop Meaning leave Meaning withdraw Meaning go Meaning abandon Meaning fr quitter Meaning fr se retirer Meaning fr arrêter Meaning fr aller Meaning fr abandonar Meaning es retirarse Meaning es parar Meaning es dejar Meaning es deixar Meaning pt parada Meaning pt sacar Meaning pt ir Meaning pt

Literal
ba5 Reading Pinyin ba1 Reading Pinyin Reading On Reading On pa Reading Korean
emphatic final particle Meaning

Character bamboo fence Definition
BA1 Pinyin baa1 Jyutping HA On IBARATAKE SEMAI Kun Hangul PHA Korean
U+5DF4 Variant

Character greatly desire, anxiously hope Definition
BA1 Pinyin baa1 Jyutping HA On TOMOE Kun Hangul PHA Korean *ba Tang ba Viet
U+7B06 Variant

Character cease, finish, stop; give up Definition
BA4 BA5 BAI3 PI2 Pinyin baa6 Jyutping
U+7F77 Traditional

Character cease, finish, stop; give up Definition
BA4 BA5 BAI3 PI2 PI4 BI3 Pinyin baa6 pei4 Jyutping HI HAI On YAMERU TSUKARERU MAKARU Kun Hangul PHA PHI Korean bhyɛ *bhɛ̌i Tang bãi Viet
U+7F62 Simplified

Character trumpet Definition
BA1 BA5 Pinyin baa1 Jyutping HATSU HA HACHI On Hangul PHAL Korean bớt Viet

Character fold, bend; twisted, curved Definition
ZHE2 LA1 Pinyin zaap3 zip3 Jyutping SHOU ROU On HIDA SURU SURI Kun Hangul CEP Korean dập Viet

Character box one's ears, slap Definition
GUO2 Pinyin gwaak3 gwok3 Jyutping KAKU On TSUKAMU TSUKAMI Kun
U+63B4 Simplified

Character destroy, break, injure Definition
CUI1 CUO4 Pinyin ceoi1 Jyutping SAI SA SUI On KUDAKU OSU HIKU Kun Hangul CHOY Korean *dzhuəi Tang

Character extract; seize; pluck up Definition
QIAN1 Pinyin hin1 Jyutping KEN On TORU NUKU Kun gyɛ̌n Tang

Character pick up, gather Definition
ZHI2 TUO4 Pinyin zek3 Jyutping SEKI SHAKU On HIROU Kun Hangul CHEK Korean jiɛk Tang
U+62D3 Variant

Character a delicate hand; mix, blend, adulterate Definition
SHAN3 CHAN1 SEN1 CAN4 XIAN1 Pinyin caam1 caam4 saam1 Jyutping SAN SEN SHIN On TORU Kun Hangul SEM Korean shræ̌m Tang
U+63BA Simplified

Character strike, beat, pound, hammer; rap Definition
QIAO1 Pinyin haau1 Jyutping KOU On TATAKU Kun Hangul KO KYO Korean kau Tang xao Viet

Character revolve, rotate, turn Definition
WO4 GUAN3 Pinyin gun2 waat3 wat3 Jyutping ATSU KAN On MEGURU Kun Hangul AL KAN Korean

Character banner, flag, streamer Definition
QI2 Pinyin kei4 Jyutping KI On HATA Kun Hangul KI Korean *ghiə Tang cờ Viet

Character romantic; tender; charming Definition
YI3 Pinyin ji2 Jyutping I On NABIKU Kun qyɛ̌ Tang

Character smoothly, freely, unrestrained Definition
CHANG4 Pinyin coeng3 Jyutping CHOU On NOBIRU Kun Hangul CHANG Korean tjiɑ̀ng Tang sướng Viet
U+7545 Simplified

Character and; attain, reach; confines Definition
JI4 Pinyin kei3 Jyutping KI On OYOBU Kun KI Korean gyì Tang
U+66C1 Variant

Character dark, obscure Definition
MING2 MING3 Pinyin ming4 ming6 Jyutping MEI BEI MYOU On KURAI Kun Hangul MYENG Korean *mèng meng TangCharacter banyan tree Definition
RONG2 Pinyin jung4 Jyutping YOU On AKOU Kun Hangul YONG Korean iong Tang


Records 1 - 32 of 32 retrieved in 484 ms