Character mountain top; summit, pointing mountain Definition
BIAO3 Pinyin biu2 Jyutping

Character whore, prostitute Definition
BIAO3 Pinyin biu2 Jyutping HYOU On

Character
BIAO3 Pinyin

Character show, express, manifest, display Definition
BIAO3 Pinyin biu2 Jyutping HYOU On OMOTE ARAWASU UWAGI Kun Hangul PHYO Korean *biɛ̌i Tang biểu Viet
U+9336 Traditional

Character to mount maps or scrolls to paste Definition
BIAO3 Pinyin biu2 Jyutping HYOU On HIRE Kun Hangul PHYO Korean bíu Viet

Character
BIAO3 Pinyin biu2 Jyutping HYOU On SODEKUCHI Kun

Character
BIAO3 Pinyin

Character a watch, clock Definition
BIAO3 Pinyin biu1 Jyutping HYOU On
U+8868 Simplified

Character whirlwind Definition
BIAO3 BIAO1 Pinyin HYOU On TSUMUJIKAZE Kun
U+98DA Simplified

Traditional Simplified
biao3 Pinyin
distribute English

Traditional Simplified
biao3 Pinyin
prostitute English

婊子 Traditional 婊子 Simplified
biao3 zi5 Pinyin
prostitute English whore English


表位 Traditional 表位 Simplified
biao3 wei4 Pinyin
epitope (in immunology) English antigenic determinant English

表侄 Traditional 表侄 Simplified
biao3 zhi2 Pinyin
second cousin English

表兄 Traditional 表兄 Simplified
biao3 xiong1 Pinyin
older male cousin via female line English

表兄弟 Traditional 表兄弟 Simplified
biao3 xiong1 di4 Pinyin
male cousins via female line English

表冊 Traditional 表册 Simplified
biao3 ce4 Pinyin
statistical form English book of tables or forms English


表哥 Traditional 表哥 Simplified
biao3 ge1 Pinyin
older male cousin via female line English

表單 Traditional 表单 Simplified
biao3 dan1 Pinyin
form (document) English

表土 Traditional 表土 Simplified
biao3 tu3 Pinyin
surface soil English topsoil English

表報 Traditional 表报 Simplified
biao3 bao4 Pinyin
statistical tables and reports English

表妹 Traditional 表妹 Simplified
biao3 mei4 Pinyin
younger female cousin via female line English


表姐 Traditional 表姐 Simplified
biao3 jie3 Pinyin
older female cousin via female line English

表姐妹 Traditional 表姐妹 Simplified
biao3 jie3 mei4 Pinyin
female cousins via female line English

表姑 Traditional 表姑 Simplified
biao3 gu1 Pinyin
second cousin English


表尺 Traditional 表尺 Simplified
biao3 chi3 Pinyin
rear sight (of a gun) English

表層 Traditional 表层 Simplified
biao3 ceng2 Pinyin
surface layer English

表帶 Traditional 表带 Simplified
biao3 dai4 Pinyin
watchband English watch strap English

表弟 Traditional 表弟 Simplified
biao3 di4 Pinyin
younger male cousin via female line English

表彰 Traditional 表彰 Simplified
biao3 zhang1 Pinyin
cite (in dispatches) English commend English

表徵 Traditional 表征 Simplified
biao3 zheng1 Pinyin
symbol English indicator English representation English

表情 Traditional 表情 Simplified
biao3 qing2 Pinyin
(facial) expression English to express one's feelings English expression English

表意 Traditional 表意 Simplified
biao3 yi4 Pinyin
to express meaning English ideographic English表態 Traditional 表态 Simplified
biao3 tai4 Pinyin
to declare one's position English to say where one stands English

表揚 Traditional 表扬 Simplified
biao3 yang2 Pinyin
to praise English to commend English

表明 Traditional 表明 Simplified
biao3 ming2 Pinyin
to make clear English to make known English to state clearly English to indicate English known English

表格 Traditional 表格 Simplified
biao3 ge2 Pinyin
form English table English

表決 Traditional 表决 Simplified
biao3 jue2 Pinyin
decide by vote English vote English

表決權 Traditional 表决权 Simplified
biao3 jue2 quan2 Pinyin
right to vote English vote English

表溫 Traditional 表温 Simplified
biao3 wen1 Pinyin
surface temperature English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 334 ms