Character (same as U+8E69 ) to limp; lame Definition
BIE2 Pinyin bit6 Jyutping

Character a little; slightly sweet-smelling Definition
BIE2 Pinyin bit6 miu5 mok1 Jyutping

Character separate, other; do not Definition
BIE2 Pinyin bit6 Jyutping BETSU BECHI On WAKARERU WAKERU WAKARE Kun Hangul PYEL Korean *bhyɛt Tang biết Viet
U+522B Simplified

Character separate, other; do not Definition
BIE2 BIE4 Pinyin bit6 Jyutping BETSU BECHI On WAKARERU WAKERU WAKARE Kun PYEL Korean
U+5225 Traditional

Character
BIE2 Pinyin HETSU HECHI On TANEOMAKU UTSUSHIUERU Kun

Character
BIE2 Pinyin

Character
BIE2 Pinyin bit6 Jyutping HETSU BECHI On KOROMO Kun

Character to limp Definition
BIE2 Pinyin bit6 pit3 Jyutping HETSU BECHI BETSU On HUMU Kun PYEL Korean bhet Tang

Traditional Simplified
bie2 Pinyin
to leave English to depart English to separate English to distinguish English to classify English other English another English do not English must not English to pin English

別人 Traditional 别人 Simplified
bie2 ren2 Pinyin
other people English others English other person English

別傳 Traditional 别传 Simplified
bie2 zhuan4 Pinyin
supplementary biography English

別克 Traditional 别克 Simplified
Bie2 ke4 Pinyin
Buick English別動隊 Traditional 别动队 Simplified
bie2 dong4 dui4 Pinyin
special detachment English commando English an armed secret agent squad English

別名 Traditional 别名 Simplified
bie2 ming2 Pinyin
alias English alternative name English

別墅 Traditional 别墅 Simplified
bie2 shu4 Pinyin
villa English


別字 Traditional 别字 Simplified
bie2 zi4 Pinyin
mispronounced or wrongly written character English

別客氣 Traditional 别客气 Simplified
bie2 ke4 qi5 Pinyin
don't mention it English no formalities, please English

別提了 Traditional 别提了 Simplified
bie2 ti2 le5 Pinyin
say no more English don't bring it up English drop the subject English
別無他法 Traditional 别无他法 Simplified
bie2 wu2 ta1 fa3 Pinyin
there is no alternative English

別無他物 Traditional 别无他物 Simplified
bie2 wu2 ta1 wu4 Pinyin
nothing else English
別的 Traditional 别的 Simplified
bie2 de5 Pinyin
else English other English

別稱 Traditional 别称 Simplified
bie2 cheng1 Pinyin
another name English alternative name English

別筵 Traditional 别筵 Simplified
bie2 yan2 Pinyin
farewell banquet English

別管 Traditional 别管 Simplified
bie2 guan3 Pinyin
no matter (who, what etc) English

別致 Traditional 别致 Simplified
bie2 zhi4 Pinyin
unusual English unique English

別著急 Traditional 别着急 Simplified
bie2 zhao2 ji2 Pinyin
Don't worry! English

別處 Traditional 别处 Simplified
bie2 chu4 Pinyin
elsewhere English

別號 Traditional 别号 Simplified
bie2 hao4 Pinyin
alias English


別針 Traditional 别针 Simplified
bie2 zhen1 Pinyin
pin English


別離 Traditional 别离 Simplified
bie2 li2 Pinyin
take leave of English leave English

别緒 Traditional 别绪 Simplified
bie2 xu4 Pinyin
emotions at time of parting English

Traditional Simplified
bie2 Pinyin
limp English

蹩腳 Traditional 蹩脚 Simplified
bie2 jiao3 Pinyin
inferior English shoddy English lousy English lame English

Traditional Simplified
bie2 Pinyin
Nordwind (u.E.) (S) Deutsch bitterkalt (u.E.) Deutsch kalter Wind (u.E.) DeutschRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 127 ms