Unicode 5.2
Character Definition melancholy ; grievous ; mournful , urgent ; pressing
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2

Unicode 5.2
Character Definition flat , round split-bamboo contain
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2 On HEN Kun USUI HIRATAI GAKU Hangul Korean PHYEN

Unicode 5.2
Character Definition narrow-minded
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2 On HEN Hangul Korean PHYEN Viet bẽn

Unicode 5.2
Character Definition flat ; tablet , signboard
Pinyin BIAN3 PIAN1 BIAN4 Jyutping bin2 pin1 On HEN HAN Kun HIRATAI Hangul Korean PHYEN PYEN Tang *piɛn Viet biển
Variant U+78A5

Unicode 5.2
Character
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2
Variant U+6241

Unicode 5.2
Character
Pinyin BIAN1 Jyutping bin2

Unicode 5.2
Character Definition to put a coffin in a grave
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2 On BIN HOU Kun HOUMURU Hangul Korean PHYEM

Unicode 5.2
Character Definition cramped , narrow , crowded ; mean
Pinyin BIAN3 PIAN1 Jyutping bin2 On HEN Kun SEMAI Hangul Korean PHYEN Tang biɛ̌n

Unicode 5.2
Character Definition decrease , lower ; censure , criticize
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2 On HEN Kun OTOSU OTOSHIMERU Hangul Korean PHYEM Tang byɛ̌m Viet biếm
Simplified U+8D2C

Unicode 5.2
Character Definition decrease , lower ; censure , criticize
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2
Traditional U+8CB6

鯿
Unicode 5.2
Character 鯿 Definition bream
Pinyin BIAN1 Jyutping bin2 On HEN Kun OSHIKIUO Korean PHYEN
Simplified U+9CCA

Unicode 12.1
Character Definition melancholy ; grievous ; mournful , urgent ; pressing
Pinyin biǎn Jyutping bin2

Unicode 12.1
Character Definition flat , round split-bamboo contain
Pinyin biǎn Jyutping bin2 On HEN Kun USUI HIRATAI GAKU Hangul : 1N Korean PHYEN

Unicode 12.1
Character Definition narrow-minded
Pinyin biǎn Jyutping bin2 On HEN Hangul : 1N Korean PHYEN Viet bẽn

Unicode 12.1
Character Definition flat ; tablet , signboard
Pinyin biǎn Jyutping bin2 pin1 On HEN HAN Kun HIRATAI Hangul : 0N Korean PHYEN PYEN Tang *piɛn Viet biển
Variant U+78A5

Unicode 12.1
Character
Pinyin biǎn Jyutping bin2
Variant U+6241

Unicode 12.1
Character
Pinyin biǎn Jyutping bin2

Unicode 12.1
Character Definition to put a coffin in a grave
Pinyin biǎn Jyutping bin2 On BIN HOU Kun HOUMURU Hangul : 1N Korean PHYEM

Unicode 12.1
Character Definition cramped , narrow , crowded ; mean
Pinyin biǎn Jyutping bin2 On HEN Kun SEMAI Hangul : 1N Korean PHYEN Tang biɛ̌n

Unicode 12.1
Character Definition decrease , lower ; censure , criticize
Pinyin biǎn Jyutping bin2 On HEN Kun OTOSU OTOSHIMERU Hangul : 0N Korean PHYEM Tang byɛ̌m Viet biếm
Simplified U+8D2C

Unicode 12.1
Character Definition decrease , lower ; censure , criticize
Pinyin biǎn Jyutping bin2
Traditional U+8CB6

鯿
Unicode 12.1
Character 鯿 Definition bream
Pinyin biān Jyutping bin2 On HEN Kun OSHIKIUO Korean PHYEN
Simplified U+9CCA

Records 1 - 22 of 22 retrieved in 87 ms