Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to beat
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI HYOU Kun MOTSU

Unicode 5.2
Character Definition sound of flying or speeding
Pinyin BING4 BEI4 FEI4 YE4 Jyutping bing1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to hold in the hand
Pinyin BING3 Jyutping bing2 lit6

Unicode 5.2
Character Definition to tie ; to knot , to join
Pinyin BING3 Jyutping bing2

Unicode 5.2
Character Definition dense growth of grass

Unicode 5.2
Character Definition a kind of clam ; long and narrow
Pinyin BING4 Jyutping bei3 bing6

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) cakes ; biscuits ; pastry
Pinyin BING3 ZHUO2 Jyutping bing2

Unicode 5.2
Character Definition third ; 3rd heavenly stem
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI HYOU Kun HINOE Hangul Korean PYENG Viet bính

Unicode 5.2
Character Definition equal to ; side by side ; also , what is more ; both
Pinyin BING4 BANG4 Jyutping bing3 bing6 bong6 On HEI Kun NAMI NARABERU NARABINI Hangul Korean PYENG Tang bhěng
Simplified U+5E76 Variant U+5E77

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING1

Unicode 5.2
Character Definition combine , annex
Pinyin BING4 Jyutping bing3 ping3 On HEI Kun AWASERU NARABU SHIKASHI Korean PYENG Viet tính
Simplified U+5E76 Variant U+5002

Unicode 5.2
Character Definition combine
Pinyin BING4 On HEI Kun AWASERU NARABU SHIKASHI Hangul Korean PYENG Tang *biɛ̌ng biɛ̌ng Viet tính
Variant U+4F75

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4 On HEI Kun NAMI NARABERU NARABU NARABINI

Unicode 5.2
Character Definition soldier , troops
Pinyin BING1 Jyutping bing1 On HEI HYOU Kun TSUWAMONO IKUSA Hangul Korean PYENG Tang *biæng biæng Viet binh

Unicode 5.2
Character Definition ice ; KangXi radical 15
Pinyin BING1 Jyutping bing1 On HYOU Kun KOORI Korean PING

Unicode 5.2
Character Definition ice ; ice-cold
Pinyin BING1 NING2 Jyutping bing1 On HYOU Kun KOORI HI Hangul Korean PING Tang *biəng biəng Viet băng
Variant U+6C37

Unicode 5.2
Character Definition drowsy
Pinyin BING4 Jyutping bing2 bing3 On HEI KEI Kun OBIERU OSOWARERU NEIRU

Unicode 5.2
Character Definition folding screen
Pinyin PING2 BING3 BING4 BING1 Jyutping bing2 On HEI BYOU Kun SHIRIZOKU OOU Hangul Korean PYENG Tang *bheng biɛ̌ng
Variant U+6452

Unicode 5.2
Character Definition combine , annex ; also , what's more
Pinyin BING4 BING1 Jyutping bing1 bing3 bing6 On HEI HYOU Kun AWASERU NARABU Korean PYENG
Traditional U+4E26 U+4F75 Variant U+4E26

Unicode 5.2
Character Definition be anxious , be grieved , be sad
Pinyin BING3 Jyutping bing2 Viet biếng

Unicode 5.2
Character Definition quiver ; ( Cant .) to pull on something
Pinyin BING1 Jyutping bing1 maang1 mang1 mang3 On HYOU Kun HUTA

Unicode 5.2
Character Definition expel , cast off ; arrange
Pinyin BING4 Jyutping bing2 bing3 On HEI HYOU Kun HARAU Korean PYENG
Variant U+5C4F

Unicode 5.2
Character Definition bright , luminous ; glorious
Pinyin BING3 On HEI HYOU HOU Kun AKIRAKA Hangul Korean PYENG

Unicode 5.2
Character Definition bright , glorious ; brilliant
Pinyin BING3 Jyutping bing2 Hangul Korean PYENG

Unicode 5.2
Character Definition handle , lever , knob ; authority
Pinyin BING3 BING4 Jyutping beng3 bing3 On HEI HYOU Kun E GARA TSUKA Hangul Korean PYENG Tang biæ̀ng Viet bính

Unicode 5.2
Character Definition hemp palm
Pinyin BING1 BEN1 Jyutping bing1 On HEI HYUU HIN

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4

Unicode 5.2
Character Definition the areca-nut ; the betel-nut
Pinyin BING1 BIN1 Jyutping ban1 On BIN HIN Kun BINROUSHI Viet biêng
Variant U+6AB3

Unicode 5.2
Character Definition handle , lever , knob ; authority
Pinyin BING4 On HEI HYOU Hangul Korean PYENG

Unicode 5.2
Character Definition betel-nut , areca nut
Pinyin BIN1 BING1 Jyutping ban1 On BIN HIN Kun BINROUSHI Hangul Korean PIN
Simplified U+69DF Variant U+68B9

Unicode 5.2
Character Definition ice , frost , icicles ; cold
Pinyin BING1 Jyutping bing1 On HYOU Kun KOORI HI Hangul Korean PING
Variant U+51B0

Unicode 5.2
Character Definition bright , luminous ; glorious
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI Kun AKIRAKA Hangul Korean PYENG Tang biæ̌ng Viet đòng bính

Unicode 5.2
Character Definition illness , sickness , disease
Pinyin BING4 Jyutping beng6 bing6 On BYOU HEI Kun YAMU YAMAI UREE Hangul Korean PYENG Tang *bhiæ̀ng Viet bệnh

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING3 Viet rĩnh

Unicode 5.2
Character Definition grasp , hold ; bundle ; authority
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI Kun TORU Hangul Korean PYENG Tang biæ̌ng Viet bảnh

Unicode 5.2
Character Definition report to , petition
Pinyin BING3 LIN3 Jyutping ban2 lam5 On RIN HIN Kun KOMEGURA UKERU Hangul Korean PHWUM Tang byǐm
Simplified U+7980 Variant U+5EEA

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to hide things , to conceal
Pinyin BING3 Jyutping beng3

Unicode 5.2
Character Definition to combine , annex ; also , what's more
Pinyin BING4 BANG4 Jyutping bing6 On HEI HOU Kun NARABERU NARABI NAMI Hangul Korean PYENG PAN
Variant U+4E26

Unicode 5.2
Character Definition bright ; shining , splendid
Pinyin BING3 On HEI HYOU Kun AKIRAKA

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING3 On HEI HYOU HOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin BENG3

Unicode 5.2
Character Definition gush out ; burst forth ; split
Pinyin BENG4 BING3 PENG1 Jyutping bing3 On HOU HYOU HEI Kun HASHIRU HOTOBASHIRU Hangul Korean PYENG Tang bɛ̀ng

Unicode 5.2
Character Definition name of a city in the ancient state of Song , in what is now Shandong ; pleased
Pinyin BING3 Jyutping bing2 On HEI HYOU Korean PYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4 On HEI HYOU Kun KATAI Hangul Korean PYENG

Unicode 5.2
Character Definition plate ; ( Cant .) a penny
Pinyin BING3 Jyutping bang1 beng2 bing2 On HEI Kun OOBAN Hangul Korean PYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING3 Jyutping bo3

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4

Unicode 5.2
Character Definition sheath
Pinyin BING3 BI3 PI2 Jyutping bei2 bing2 pei4 On HEI HYOU HI BI BAI Kun SAYA

Unicode 5.2
Character Definition rice-cakes , biscuits
Pinyin BING3 Jyutping beng2 bing2 On HEI HYOU Kun MOCHI Korean PYENG Viet bánh
Simplified U+997C

Records 1 - 50 of 377 retrieved in 1378 ms