Unicode 5.2
Character Definition name of a place ; in Fujian Province
Pinyin BU4 Jyutping bou3

Unicode 5.2
Character Definition a pretty girl ; a beauty ; a belle , handsome ; female beauty
Pinyin BU4 Jyutping bou3

Unicode 5.2
Character Definition a place in ancient times
Pinyin BU4 Jyutping bou3

Unicode 5.2
Character Definition vessel ; container
Pinyin ZHU4 Jyutping bou3 cyu5

Unicode 5.2
Character Definition spread , publicize , announce
Pinyin BU4 Jyutping bou3 On HO HU Kun AMANESHI Hangul Korean PHO
Variant U+5E03

Unicode 5.2
Character Definition on duty
Pinyin BAO4 Jyutping bou3 On HOU HYOU Kun TONORU Hangul Korean PHO

Unicode 5.2
Character Definition plain , arena ; port , market
Pinyin PU3 BU4 Jyutping bou3 On HO

Unicode 5.2
Character Definition report , tell , announce
Pinyin BAO4 Jyutping bou3 On HOU Kun SHIRASERU MUKUIRU Hangul Korean PO PWU Tang *bɑ̀u Viet báo
Simplified U+62A5

Unicode 5.2
Character Definition cotton cloth , textiles , linen
Pinyin BU4 Jyutping bou3 On FU Kun NUNO SHIKU Hangul Korean PHO Tang *bò Viet bố
Variant U+4F48

Unicode 5.2
Character Definition terror , fear ; frighten ; terrified
Pinyin BU4 Jyutping bou3 On FU HO Kun KOWAI OSORERU OJIRU Hangul Korean PHO Viet bố

Unicode 5.2
Character Definition report , tell , announce
Pinyin BAO4 Jyutping bou3
Traditional U+5831

Unicode 5.2
Character Definition plutonium
Pinyin BU4 BU1 Jyutping bou3 Viet búa
Simplified U+94B8

Unicode 5.2
Character Definition plutonium
Pinyin BU4 Jyutping bou3
Traditional U+923D

Unicode 12.1
Character Definition name of a place ; in Fujian Province
Pinyin Jyutping bou3

Unicode 12.1
Character Definition a pretty girl ; a beauty ; a belle , handsome ; female beauty
Pinyin Jyutping bou3

Unicode 12.1
Character Definition a place in ancient times
Pinyin Jyutping bou3

Unicode 12.1
Character Definition vessel ; container
Pinyin zhù Jyutping bou3 cyu5

Unicode 12.1
Character Definition spread , publicize , announce
Pinyin Jyutping bou3 On HO FU Kun AMANESHI Hangul : 0N Korean PHO
Variant U+5E03

Unicode 12.1
Character Definition on duty
Pinyin bào Jyutping bou3 On HOU HYOU Kun TONORU Hangul : 1N Korean PHO

Unicode 12.1
Character Definition plain , arena ; port , market
Pinyin Jyutping bou3 On HO

Unicode 12.1
Character Definition report , tell , announce
Pinyin bào Jyutping bou3 On HOU Kun SHIRASERU MUKUIRU Hangul : 0E Korean PO PWU Tang *bɑ̀u Viet báo
Simplified U+62A5

Unicode 12.1
Character Definition cotton cloth , textiles , linen
Pinyin Jyutping bou3 On FU Kun NUNO SHIKU Hangul : 0E Korean PHO Tang *bò Viet bố
Variant U+4F48

Unicode 12.1
Character Definition terror , fear ; frighten ; terrified
Pinyin Jyutping bou3 On FU HO Kun KOWAI OSORERU OJIRU Hangul : 0N Korean PHO Viet bố

Unicode 12.1
Character Definition report , tell , announce
Pinyin bào Jyutping bou3
Traditional U+5831

Unicode 12.1
Character Definition plutonium
Pinyin Jyutping bou3 Viet búa
Simplified U+94B8

Unicode 12.1
Character Definition plutonium
Pinyin Jyutping bou3
Traditional U+923D

Records 1 - 26 of 26 retrieved in 87 ms