Unicode 5.2
Character
Pinyin RI4 Jyutping jat6 On JITSU Kun GERUMANYUUMU
Cangjie Input Code CA

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct , piece ; single
Pinyin GE4 GE3 Jyutping go3 On KA KO Kun KO HI Korean KAY KA Viet
Traditional U+500B

Unicode 5.2
Character Definition small thing , child ; young animal
Pinyin ZI3 ZAI3 Jyutping zai2 zi2 On SHI SAI Kun TAERU Hangul Korean CA Viet tử

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct , piece ; single
Pinyin GE4 GE3 Jyutping go3 On KO KA Kun KO Hangul Korean KAY Viet
Simplified U+4E2A

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI2 Jyutping zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MUSHIRO Korean CA
Traditional U+8332

Unicode 5.2
Character Definition stab ; prick , irritate ; prod
Pinyin CI4 QI4 Jyutping ci3 cik3 sik3 On SHI SEKI Kun SASU SOSHIRU TOGE Hangul Korean CA CHEK Tang lɑt tsiɛk tsiɛ̀ Viet thích
Variant U+523E

Unicode 5.2
Character Definition to slander , revile
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI SA SEKI Kun SEMERU SOSHIRU KIZU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition inquire , consult , discuss ; plan
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun HAKARU AU Hangul Korean CA Tang tzi
Variant U+8C18

Unicode 5.2
Character Definition excellent ; to commend to be able to
Pinyin GE3 KE3 Jyutping go2 ho2 On KA Kun YOI Hangul Korean KA Viet cả

Unicode 5.2
Character Definition poor
Pinyin ZI3 On SHI SEI ZAI JI SEKI KYOU Kun YUGAMU KORE KONO Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition to consult about , to plan ; to report in writing to an equal ; a despatch
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun NAGEKU WARAHU Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition elder sister
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI Kun ANE Hangul Korean CA Viet chị
Variant U+59CA

姿
Unicode 5.2
Character 姿 Definition one's manner , carriage , bearing
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun SUGATA Hangul Korean CA Tang *tzi Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin CI2 On SHI JI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition offspring , child ; fruit , seed of ; 1st terrestrial branch
Pinyin ZI3 ZI5 Jyutping zi2 On SHI SU Kun KO MI OTOKO Hangul Korean CA Tang *tziə̌ Viet

Unicode 5.2
Character Definition twins
Pinyin ZI1 MA1 Jyutping maa1 On SHI JI Kun HUTAGO Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition letter , character , word
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On JI Kun AZA UMU MASU Hangul Korean CA Tang *dzhiə̀ dzhiə̀ Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition be as diligent as possible
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI Kun TSUTOMERU Hangul Korean CA Tang tziə

Unicode 5.2
Character Definition breed in large numbers
Pinyin ZI1 ZI4 Jyutping zi1 On SHI JI Kun UMU SHIGERU Korean CA
Variant U+5B76

Unicode 5.2
Character Definition variant of U+5B73 , to breed in large numbers
Pinyin ZI1 ZI4 On SHI JI Kun UMU SHIGERU Hangul Korean CA
Variant U+5B73

Unicode 5.2
Character Definition indulge oneself , unrestrained
Pinyin ZI4 CI1 Jyutping ci3 zi1 zi3 On SHI Kun HOSHIIMAMA Hangul Korean CA Tang tzì

Unicode 5.2
Character Definition kind , charitable , benevolent
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On JI Kun ITSUKUSHIMU ITSUKUSHIMI Hangul Korean CA Tang *dzhiə Viet từ

Unicode 5.2
Character Definition a thorny tree ; sugarcane
Pinyin ZHE4 Jyutping ze3 On SHA Kun YAMAGUWA TSUGE Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition to press or extract juices ; a press to extract juices ; a vegetable
Pinyin ZHA4 Jyutping zaa3 On SA SHA SAI SAKU Kun SHIBORIKI Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition place name
Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition clear ; bright and brilliant ; swea
Pinyin CI3 Jyutping ci2 On SEI SAI SHI Kun KIYOI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition grow , multiply , increase ; thrive
Pinyin ZI1 CI2 Jyutping zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MASUMASU Hangul Korean CA Tang *tziə

Unicode 5.2
Character Definition roast , broil ; toast ; cauterize
Pinyin ZHI4 Jyutping zek3 zik3 On SHA SEKI Kun ABURU Hangul Korean CA CEK Tang jiɛk
Variant U+F9FB

Unicode 5.2
Character Definition cook
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On SHA SHO Kun NIRU NIERU Korean CA
Variant U+716E

Unicode 5.2
Character Definition cook
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On SHA SHO Kun NIRU NIERU Hangul Korean CA Tang jiǔ
Variant U+7151

Unicode 5.2
Character Definition the female of certain animals ; to bring forth young of animals
Pinyin ZI4 Jyutping zi3 zi6 On SHI JI Kun MESU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 XUAN2 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI KEN GEN Kun SHIGERU MASU MUSHIRO KOKONI Hangul Korean CA
Variant U+8332

Unicode 5.2
Character Definition crockery , porcelain , chinaware
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On SHI JI Kun KAME Hangul Korean CA Viet dậu sứ
Variant U+7506

Unicode 5.2
Character Definition flaw , fault , defect ; disease
Pinyin CI1 ZI1 ZHAI4 JI4 Jyutping ci1 ci4 On SHI Kun KIZU Hangul Korean CA Tang dzhiɛ

Unicode 5.2
Character Definition eye sockets ; corner of the eyes
Pinyin ZI4 Jyutping zaai6 zi6 On SEI SHI SAI Kun MANAJIRI Hangul Korean CA Tang dzhiɛ̌
Simplified U+7726

Unicode 5.2
Character Definition corner of the eyes , eyesockets
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On SEI SHI SAI Kun MANAJIRI Hangul Korean CA
Traditional U+7725

Unicode 5.2
Character Definition magnetic ; magnetism ; porcelain
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On JI SHI Kun JISHAKU YAKIMONO Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition numerary adjunct , piece ; single
Pinyin GE4 GE3 Jyutping go3 On KA KO Kun KO KA Hangul Korean KAY Tang gɑ̀ Viet
Variant U+500B

Unicode 5.2
Character Definition grain offered in ritual sacrifice ; millet
Pinyin ZI1 CI2 JI4 Jyutping zi1 On SHI SEI Kun KIBI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition purple , violet ; amethyst ; surname
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI Kun MURASAKI Hangul Korean CA Tang *tziɛ̌ Viet tía

Unicode 5.2
Character Definition that which ; he who ; those who
Pinyin ZHE3 ZHU1 Jyutping ze2 On SHA Kun MONO Hangul Korean CA Tang *jiǎ

Unicode 5.2
Character Definition to hoe up the earth around plants
Pinyin ZI3 Jyutping zi2 On SHI Kun TSUCHIKAU Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition minced meat ; to cut meat into pieces
Pinyin ZI4 Jyutping zi3 On SHI Kun KIRIMI Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition self , private , personal ; from
Pinyin ZI4 Jyutping zi6 On SHI JI Kun MIZUKARA ONOZUKARA YORI Hangul Korean CA Tang *dzhì Viet tự

Unicode 5.2
Character Definition a plant yielding a red dye
Pinyin ZI3 CHAI2 CI2 CI3 Jyutping caai4 ci2 ci4 zi2 On SHI JI SAI JU Kun MURASAKI Hangul Korean CA
Variant U+67F4

Unicode 5.2
Character Definition thatching ; caltrop , Tribulus terrestris
Pinyin CI2 Jyutping ci4 On SHI JI Kun IBARA KUSABUKI KAYA Hangul Korean CA Tang dzhi

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MUSHIRO Hangul Korean CA Tang *tziə dzhiə
Simplified U+5179 Variant U+7386

Unicode 5.2
Character Definition thorn
Pinyin CI4 Jyutping ci3 On SHI SEKI SHAKU Kun TOGE Hangul Korean CA

Unicode 5.2
Character Definition sugar cane
Pinyin ZHE4 Jyutping ze3 On SHO SHA Kun SATOUKIBI Hangul Korean CA Tang jià Viet giá

Unicode 5.2
Character Definition mat , pad ; rely on ; pretext
Pinyin JIE4 JI2 Jyutping ze3 ze6 zik6 On SHA SEKI JAKU Kun SHIKU KARI FUMU Hangul Korean CA CEK Tang dzhià Viet chạ
Variant U+501F

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 197 ms