Unicode 5.2
Character Definition stubborn , uncompromising
Pinyin QIANG2 QIANG3 JIANG1 JIANG4 Jyutping goeng1 goeng6 koeng4 koeng5 On KYOU GOU Kun TSUYOI SHIIRU Hangul Korean KANG Tang *ghiɑng Viet cương
Variant U+5F3A

Unicode 5.2
Character Definition insane , mad ; violent ; wild
Pinyin KUANG2 JUE2 Jyutping kong4 kwong4 On KYOU Kun KURUU KICHIGAI Hangul Korean KWANG Tang *ghiuɑng Viet cuồng

Unicode 5.2
Character Definition heavy rope , hawser ; main points
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 On KOU Kun TSUNA Hangul Korean KANG Tang gɑng Viet cương
Simplified U+7EB2

Unicode 5.2
Character Definition reins , halter ; bridle
Pinyin JIANG1 Jyutping goeng1 On KYOU KOU Kun TAZUNA Hangul Korean KANG Tang giɑng Viet cương
Simplified U+7F30

𧋵
Unicode 5.2
Character 𧋵
Viet cuống

𨁨
Unicode 5.2
Character 𨁨
Viet cuống

𪇏
Unicode 5.2
Character 𪇏
Viet cưởng

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 277 ms