Unicode 5.2
Character Definition spit , grill ; a skewer
Pinyin CHAN3 Jyutping caan2 On SAN SEN Kun KUSHI Korean CHAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZAN3 On SAN Kun ATSUMERU ATSUMARU Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition to accumulate , to hoard , to store up
Pinyin ZAN3 Jyutping zaan2 zyun2 On SAN Kun ATSUMERU ATSUMARU Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin CUAN2 JIAN3 Jyutping zin2 On SAN ZAN SEN Kun HERISU KIRU Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin CUAN2 Jyutping cyun4 On SAN ZAN Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition what? why? how?
Pinyin ZEN3 Jyutping zam2 On SHIN SO Kun IKADE Viet chẩn

Unicode 5.2
Character Definition raise , excite , arouse action
Pinyin ZHEN4 ZHEN1 ZHEN3 Jyutping zan3 On SHIN Kun FURU FURUU FURI Hangul Korean CIN Tang *jìn Viet chấn

Unicode 5.2
Character Definition compose , write , compile
Pinyin ZHUAN4 SUAN4 XUAN3 Jyutping syun2 zaan3 zaan6 On SAN SEN Kun ERABU Hangul Korean CHAN CHEN Tang jrhiuɛ̌n Viet soạn

Unicode 5.2
Character Definition save , hoard
Pinyin ZAN3 CUAN2 ZUAN1 Jyutping cyun4 zaan2 On SAN Kun ATSUMARU Hangul Korean CHAN Tang dzhuɑn
Simplified U+6512 Variant U+6505

Unicode 5.2
Character Definition gather
Pinyin ZAN4 Jyutping cyun4 zaan2 On SAN ZAN Kun TSUE Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin CAN4 Jyutping caan3 On SAN Kun KIYOI Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition vivid , illuminating ; bright
Pinyin CAN4 Jyutping caan3 On SAN Kun AKIRAKA Hangul Korean CHAN Viet xán
Simplified U+707F

Unicode 5.2
Character Definition oven , cooking stove ; cook
Pinyin CUAN4 Jyutping cyun3 On SAN Kun KASHIGU KAMADO Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition gems ; luster of gems ; lustrous
Pinyin CAN4 Jyutping caan3 On SAN Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition ceremonial libation cup
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN ZAN Hangul Korean CHAN
Simplified U+74D2

Unicode 5.2
Character Definition measles ; rash ; fever
Pinyin ZHEN3 CHEN4 Jyutping can2 zan2 On SHIN CHIN Kun HASHIKA Hangul Korean CIN Tang jǐn Viet chẩn

Unicode 5.2
Character Definition real , actual , true , genuine
Pinyin ZHEN1 Jyutping zan1 On SHIN Kun MAKOTO MAKOTONI MA Tang *jin Viet chân
Variant U+771E

Unicode 5.2
Character Definition run away ; revise , edit ; expel
Pinyin CUAN4 CUAN1 Jyutping cyun2 cyun3 On ZAN SAN Kun KAKURERU NOGARERU Hangul Korean CHAN Tang *tsuɑ̀n
Simplified U+7A9C

Unicode 5.2
Character Definition usurp
Pinyin CUAN4 Jyutping saan3 On SAN SEN Kun UBAU Korean CHAN Viet choán
Variant U+7C12

Unicode 5.2
Character Definition usurp
Pinyin CUAN4 On SAN SEN Kun UBAU Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition polish ; bright , radiant ; smiling
Pinyin CAN4 Jyutping caan3 On SAN Kun II Hangul Korean CHAN Tang tsɑ̀n

Unicode 5.2
Character Definition edit
Pinyin ZUAN3 On SAN Kun ATSUMERU Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition edit , compile ; topknot , chignon
Pinyin ZUAN3 ZUAN4 Jyutping zyun2 On SAN Kun ATSUMERU Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUAN3 On SAN Kun TSUGU TSUZUKERU Korean CHAN
Variant U+7E98

Unicode 5.2
Character Definition continue , carry on , succeed
Pinyin ZUAN3 Jyutping zyun2 On SAB Kun TSUGU Hangul Korean CHAN
Simplified U+7F35 Variant U+7E89

Unicode 5.2
Character Definition pustules of any kind , a rash or eruption . measles ; various kinds of fever
Pinyin ZHEN1 ZHEN3 ZHUN1 Jyutping zan1 On SHIN KIN Kun KUCHINOHIBI Viet chẩn

Unicode 5.2
Character Definition examine patient , diagnose
Pinyin ZHEN3 Jyutping can2 zan2 On SHIN Kun MIRU Hangul Korean CIN Viet chẩn
Simplified U+8BCA

Unicode 5.2
Character Definition praise , commend , eulogize
Pinyin ZAN4 On SAN Kun HOMERU Korean CHAN
Variant U+8B9A

Unicode 5.2
Character Definition praise , commend , eulogize
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN Kun HOMERU HOMEKOTOBA Hangul Korean CHAN Viet tán
Variant U+8B83

Unicode 5.2
Character Definition help , support , assist , aid
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN Kun TASUKERU TATAERU Korean CHAN
Variant U+8D0A

Unicode 5.2
Character Definition help , support , assist , aid
Pinyin ZAN4 Jyutping zaan3 On SAN Kun TASUKERU TATAERU Hangul Korean CHAN Tang tzɑ̀n
Simplified U+8D5E Variant U+8CDB

Unicode 5.2
Character Definition go in hurry , hasten ; urge
Pinyin ZAN3 ZAN4 ZU1 Jyutping zaan2 On SAN ZAN SO Kun CHIRU Hangul Korean CHAN
Simplified U+8DB1

Unicode 5.2
Character
Pinyin DIAN1 Jyutping din1 On TEN Kun TSUMAZUKU Viet chân

Unicode 5.2
Character Definition drill , bore ; pierce ; diamond
Pinyin ZUAN1 ZUAN4 Jyutping zyun1 zyun3 On SAN Kun KIRI KIRU Hangul Korean CHAN Tang tzuɑn
Simplified U+94BB

Unicode 5.2
Character Definition eat , dine ; meal ; food
Pinyin CAN1 SUN4 Jyutping caan1 On SAN SON Kun TABEMONO KUU Hangul Korean CHAN SON Tang *tsɑn

Unicode 5.2
Character Definition feed , support , provide for ; food ; fine meats , delicacies
Pinyin ZHUAN4 XUAN3 Jyutping zaan6 On SEN ZEN Kun SONAERU Hangul Korean CHAN Tang jrhiuɛ̀n jrhuǎn Viet soạn
Simplified U+9994

𠺲
Unicode 5.2
Character 𠺲
Viet chán

𢅬
Unicode 5.2
Character 𢅬
Viet chăn

𢤟
Unicode 5.2
Character 𢤟
Viet chán

𢥇
Unicode 5.2
Character 𢥇
Viet chán

𣗑
Unicode 5.2
Character 𣗑
Viet chạn

𤛇
Unicode 5.2
Character 𤛇
Viet chăn

𤠶
Unicode 5.2
Character 𤠶
Viet chằn

𧜖
Unicode 5.2
Character 𧜖
Viet chăn

𩝻
Unicode 5.2
Character 𩝻
Viet chăn

チャン
JMnedict 100319
Reading チャン Romaji Chan ; Chiang ; Tran

JMnedict 100319
Word
Reading ちゃん Romaji Chan

JMnedict 100319
Word
Reading ちゃん Romaji Chan

滻河
CEDict 100318
Traditional 滻河 Simplified 浐河
Pinyin Chan3 he2
English Chan river ( in Shaanxi province )

瀍河
CEDict 100318
Traditional 瀍河 Simplified 瀍河
Pinyin Chan2 he2
English Chan river in Henan province 河南

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 228 ms