Character the cattle and horses trampled on the field Definition
CHU4 Pinyin cuk1 JyutpingCharacter clothes that have no lining Definition
CHU4 ZONG3 Pinyin


Character to take small steps; Korean place name Definition
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHOKU On TATAZUMU Kun CHOK MA Korean sục Viet

Character start, begin; beginning; arrange Definition
CHU4 TI4 Pinyin cuk1 suk6 tik1 Jyutping SHUKU TEKI On YOI HAJIME Kun Hangul SWUK CHEK Korean chiuk Tang

Character
CHU4 Pinyin

Character rough and rugged Definition
CHU4 Pinyin co3 Jyutping SHO On SHIBURU Kun

Character place, locale; department Definition
CHU4 CHU3 Pinyin cyu3 Jyutping
U+8655 Traditional

Character fear, be afraid; shy, timid Definition
CHU4 Pinyin zeot1 Jyutping JUTSU CHUTSU SHUTSU SHUCHI On OSORERU Kun tjuit Tang truột Viet

Character
CHU4 Pinyin

Character cramp, spasm, convulsion; twitch Definition
CHU4 CHOU1 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU On ITAMU Kun HYUK Korean

Character
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping


Character
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping

Character
CHU4 Pinyin

Character furious; wrathful Definition
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping

Character
CHU4 Pinyin CHUTSU KOTSU KOCHI On

Character
CHU4 XU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU On ATSUMARU Kun sốc Viet

Character
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping Hangul SWU Korean

Character livestock, domestic animals Definition
CHU4 XU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU KIKU KYUU On TAKUWAERU YASHINAU KAU Kun Hangul CHWUK HYUK Korean chuỗi súc Viet

Character straight, upright, erect, lofty Definition
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU SHUKU CHUU On NAOI Kun Hangul CHOK Korean sực Viet

Character
CHU4 Pinyin SHO On TADASHII Kun

Character
CHU4 QI4 Pinyin

Character sew, stitch; insufficient Definition
CHU4 ZHUO2 Pinyin ceot1 zeot3 zyut3 zyut6 Jyutping CHUTSU CHUCHI On AKAI Kun
U+7ECC Simplified

Character
CHU4 Pinyin zuk1 zuk6 Jyutping SHOKU SOKU On

Character
CHU4 Pinyin

Character place, locale; department Definition
CHU4 CHU3 Pinyin cyu2 cyu3 syu3 Jyutping SHO On TOKORO ORU Kun Hangul CHE Korean *chiù *chiǔ Tang xử Viet
U+5904 Simplified U+51E6 Variant

Character butt, ram, gore; touch Definition
CHU4 Pinyin cuk1 zuk1 Jyutping SHOKU SOKU On FURERU SAWARU FURE Kun CHOK Korean
U+89F8 Traditional

Character touch; butt, ram, gore Definition
CHU4 Pinyin cuk1 zuk1 Jyutping SHOKU SOKU On FURERU SAWARU Kun Hangul CHOK Korean chiok Tang xúc Viet
U+89E6 Simplified

Character a shackled pig Definition
CHU4 Pinyin doek3 Jyutping Hangul CHWUK Korean

Character
CHU4 Pinyin

Character
CHU4 Pinyin

Character town in Henan province Definition
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU KIKU On


Character dismiss; demote, downgrade Definition
CHU4 Pinyin ceot1 zeot1 zyut6 Jyutping CHUTSU On SHIRIZOKERU Kun Hangul CHWUL Korean tjuit Tang

Traditional Simplified
chu4 Pinyin
step with the right foot English

Traditional Simplified
chu4 Pinyin
begin English

Traditional Simplified
chu4 Pinyin
rough and rugged English

Traditional Simplified
chu4 Pinyin
fearful English timid English to fear English

怵惕 Traditional 怵惕 Simplified
chu4 ti4 Pinyin
scare English fright English

怵懼 Traditional 怵惧 Simplified
chu4 ju4 Pinyin
fear English dread English panic English

怵然 Traditional 怵然 Simplified
chu4 ran2 Pinyin
fearful English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 175 ms