Unicode 5.2
Character Definition to struggle ; struggle ; to strive , firm ; stable ; secure
Pinyin CHUAI4 Jyutping ceoi3

Unicode 5.2
Character Definition seed of grains
Pinyin CHUAI4 WEN3

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form of U+499F ) to struggle ; struggle ; to strive , firm ; stable ; secure
Pinyin CHUAI4 WEN3 Jyutping ceoi3

Unicode 5.2
Character Definition trample , tread on , kick ; to crush
Pinyin CHUAI4 SHUAN4 DUAN4 Jyutping caai2 cyun2 jaai2 On SEN ZEN TAN Kun KAKATO Korean TAN

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
English to gnaw ; eat ravenously

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
English to kick ; to trample ; to tread on

啜飲者
HanDeDict 100318
Traditional 啜飲者 Simplified 啜饮者
Pinyin chuai4 yin3 zhe3
Deutsch Schlucker (u.E.) (S)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
Deutsch abnagen , nagen (u.E.)

嘬大拇指
HanDeDict 100318
Traditional 嘬大拇指 Simplified 嘬大拇指
Pinyin chuai4 da4 mu3 zhi3
Deutsch Daumen lutschen (u.E.) (V)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
Deutsch Schweinefleisch (u.E.) (S)

跴繩子
HanDeDict 100318
Traditional 跴繩子 Simplified 跴绳子
Pinyin chuai4 sheng2 zi3
Deutsch seiltanzen (u.E.) (V)

踹繩子
HanDeDict 100318
Traditional 踹繩子 Simplified 踹绳子
Pinyin chuai4 sheng2 zi3
Deutsch seiltanzen (u.E.) (V)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuo4 ; chuai4 Reading On セツ ; テツ Reading Kun すす .る Reading Korean cheol Reading Korean
Meaning suck ; sip

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuai3 ; chuai1 ; chuai4 Reading On シ ; スイ ; タン Reading Kun はか .る Reading Korean chwi ; ta Reading Korean ;
Meaning conjecture

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zuo1 ; chuai4 ; zhuai4 Reading On サイ ; セ ; セイ Reading Kun か.む ; むさぼ .る Reading Korean choe
Meaning to lap ; to suck

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chuai4 Reading On セン ; タン Reading Kun かかと Reading Korean dan
Meaning trample ; tread ; kick

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin chuo4 ; chuai4 Reading On セツ ; テツ Reading Kun すす .る Reading Korean cheol Reading Korean
Meaning suck ; sip

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin chuai3 ; chuai1 ; chuai4 Reading On シ ; スイ ; タン Reading Kun はか .る Reading Korean chwi ; ta Reading Korean ;
Meaning conjecture

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zuo1 ; chuai4 ; zhuai4 Reading On サイ ; セ ; セイ Reading Kun か.む ; むさぼ .る Reading Korean choe
Meaning to lap ; to suck

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin chuai4 Reading On セン ; タン Reading Kun かかと Reading Korean dan
Meaning trample ; tread ; kick

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
English ( literary ) to gnaw ; to eat ravenously

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
English see 囊膪 [ nang1 chuai4 ]

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
English to kick ; to trample ; to tread on

跴繩子
HanDeDict 200217
Traditional 跴繩子 Simplified 跴绳子
Pinyin chuai4 sheng2 zi3
Deutsch seiltanzen (V)

踹繩子
HanDeDict 200217
Traditional 踹繩子 Simplified 踹绳子
Pinyin chuai4 sheng2 zi3
Deutsch seiltanzen (V)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
Deutsch abnagen , nagen

啜飲者
HanDeDict 200217
Traditional 啜飲者 Simplified 啜饮者
Pinyin chuai4 yin3 zhe3
Deutsch Schlucker (S)

嘬大拇指
HanDeDict 200217
Traditional 嘬大拇指 Simplified 嘬大拇指
Pinyin chuai4 da4 mu3 zhi3
Deutsch Daumen lutschen (V)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin chuai4
Deutsch Schweinefleisch (S)

Records 1 - 29 of 29 retrieved in 107 ms