Character
CHUAN3 Pinyin SEN SHUN On SOMUKU MUKAIAU MAJIRU Kun Hangul CHEN Korean

Character pant, gasp, breathe heavily Definition
CHUAN3 Pinyin cyun2 Jyutping ZEN SEN On AEGU SEKI Kun Hangul CHEN Korean chiuɛ̌n Tang suyễn Viet

Character
CHUAN3 CHUN3 CHUN1 Pinyin

Character
CHUAN3 Pinyin SEN ZEN On KOMURA Kun

Character oppose, deviate, be contrary to Definition
CHUAN3 Pinyin cyun2 Jyutping SEN SHUN On SOMUKU Kun Hangul CHEN Korean shuìn Tang

Character
CHUAN3 QUAN4 Pinyin cyun2 Jyutping

Traditional Simplified
chuan3 Pinyin
to gasp English to pant English asthma English

喘不過 Traditional 喘不过 Simplified
chuan3 bu5 guo4 Pinyin
to be unable to breathe easily English


喘吁吁 Traditional 喘吁吁 Simplified
chuan3 xu1 xu1 Pinyin
to blow English

喘息 Traditional 喘息 Simplified
chuan3 xi1 Pinyin
to gasp for breath English to take a breather English

喘振 Traditional 喘振 Simplified
chuan3 zhen4 Pinyin
surge (of a compressor) English

喘氣 Traditional 喘气 Simplified
chuan3 qi4 Pinyin
to breathe deeply English to pant English

喘粗氣 Traditional 喘粗气 Simplified
chuan3 cu1 qi4 Pinyin
to pant heavily English

Traditional Simplified
chuan3 Pinyin
mistaken English erroneous English contradictory English

Traditional Simplified
chuan3 Pinyin
Thea sinensis English

Traditional Simplified
chuan3 Pinyin
keuchen (u.E.) (V) Deutsch

喘不過氣 Traditional 喘不过气 Simplified
chuan3 bu2 guo4 qi4 Pinyin
ersticken (u.E.) (V) Deutsch

喘不過 Traditional 喘不过 Simplified
chuan3 bu5 guo4 Pinyin
schwer atmend (u.E.) (Adv) Deutsch

喘振 Traditional 喘振 Simplified
chuan3 zhen4 Pinyin
pumpen (u.E.) (V, Tech) Deutsch

Literal
chuan3 Reading Pinyin Reading On セン Reading On まい Reading Kun そむ. Reading Kun ます Nanori cheon Reading Korean Reading Korean
dancing radical (no. 136) Meaning

Literal
chuan3 Reading Pinyin ゼン Reading On セン Reading On あえ. Reading Kun せき Reading Kun cheon Reading Korean Reading Korean
pant Meaning gasp Meaning breathe hard Meaning

Literal
chuan3 Reading Pinyin セン Reading On シュン Reading On そむ. Reading Kun むかいあ. Reading Kun .じる Reading Kun cheon Reading Korean


Records 1 - 24 of 24 retrieved in 6861 ms