Unicode 5.2
Character Definition a land-slide , name of mountain
Pinyin CUO2 CUO3 Jyutping co4

Unicode 5.2
Character Definition a fruit tree ( plum ), ( same as ) hemp stalks , a mat
Pinyin CUAN2 CUO2 ZHEN4 Jyutping co4 cyun4

Unicode 5.2
Character Definition boy's reproductive organs , to fleece ; to cut down ; to scrape ; to pare , to enfeeble
Jyutping co4 zeoi1 zyun1

Unicode 5.2
Character Definition to grind barley
Pinyin CUO2 CUO4 YE4 ZHEN3 ZI3 Jyutping co4 zi2

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to jerk
Pinyin CUO4 Jyutping co4 cok3 On SAKU Kun KIRIMIGAKU Korean CHAK CAK

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZOU1 Jyutping co4 zau1 On SHIU SU SHU JU Kun HARAMU MIMEYOI YAMOME

Unicode 5.2
Character Definition a swelling of the lymph nodes
Pinyin CUO2 Jyutping co4 On SA ZA Kun ENOGO HARIMONO Hangul Korean CWA

Unicode 5.2
Character Definition a dwarf
Pinyin CUO2 Jyutping co4 On SA ZA

Unicode 5.2
Character Definition hoe
Pinyin CHU2 Jyutping co4 On JO Kun SUKU Hangul Korean SE
Variant U+92E4

Unicode 5.2
Character Definition hoe ; eradicate , eliminate
Pinyin CHU2 JU3 XU2 Jyutping co4 On SHO ZO SO Kun SUKI Hangul Korean SE

Unicode 5.2
Character Definition hoe ; eradicate
Pinyin CHU2 JU3 Jyutping co4 On JO SO Kun KUWA SUKU SUKI Hangul Korean SE Tang jrhiu
Simplified U+9504

Unicode 5.2
Character Definition hoe ; eradicate
Pinyin CHU2 Jyutping co4
Traditional U+92E4

Unicode 5.2
Character Definition hill
Pinyin TUO2 YI3 ZHI4 Jyutping co4 to4 zi6 On CHI JI SHI TA DA Kun SAKA KUZURERU Hangul Korean CHI

Unicode 5.2
Character Definition chick , fledging ; infant , toddler
Pinyin CHU2 Jyutping co4 On SUU SU JU Kun HINA HIYOKO Hangul Korean CHWU

Unicode 5.2
Character Definition salty ; salt
Pinyin CUO2 Jyutping co4 On SA ZA SHI JI Kun SHIO
Simplified U+9E7E

Unicode 5.2
Character Definition salty ; salt
Pinyin CUO2 Jyutping co4
Traditional U+9E7A

Unicode 12.1
Character Definition a land-slide , name of mountain
Pinyin cuò Jyutping co4

Unicode 12.1
Character Definition a fruit tree ( plum ), ( same as ) hemp stalks , a mat
Pinyin cuó Jyutping co4 cyun4

Unicode 12.1
Character Definition boy's reproductive organs , to fleece ; to cut down ; to scrape ; to pare , to enfeeble
Pinyin zuī Jyutping co4 zeoi1 zyun1

Unicode 12.1
Character Definition to grind barley
Pinyin cuó Jyutping co4 zi2

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) to jerk
Pinyin cuò Jyutping co4 cok3 On SAKU Kun KIRIMIGAKU Korean CHAK CAK

Unicode 12.1
Character
Pinyin chú Jyutping co4 zau1 On SHIU SU SHU JU Kun HARAMU MIMEYOI YAMOME
Simplified U+36C0

Unicode 12.1
Character Definition a swelling of the lymph nodes
Pinyin cuó Jyutping co4 On SA ZA Kun ENOGO HARIMONO Hangul : 1N Korean CWA

Unicode 12.1
Character Definition a dwarf
Pinyin cuó Jyutping co4 On SA ZA

Unicode 12.1
Character Definition hoe
Pinyin chú Jyutping co4 On JO Kun SUKU Hangul : 1N Korean SE
Variant U+92E4

Unicode 12.1
Character Definition hoe ; eradicate , eliminate
Pinyin chú Jyutping co4 On SHO ZO SO Kun SUKI Hangul : 1N Korean SE

Unicode 12.1
Character Definition hoe ; eradicate
Pinyin chú Jyutping co4 On JO SO Kun KUWA SUKU SUKI Hangul : 0N Korean SE Tang jrhiu
Simplified U+9504

Unicode 12.1
Character Definition hoe ; eradicate
Pinyin chú Jyutping co4
Traditional U+92E4

Unicode 12.1
Character Definition hill
Pinyin zhì Jyutping co4 to4 zi6 On CHI JI SHI TA DA Kun SAKA KUZURERU Hangul : 1N Korean CHI

Unicode 12.1
Character Definition chick , fledging ; infant , toddler
Pinyin chú Jyutping co4 On SUU SU JU Kun HINA HIYOKO Hangul : 1N Korean CHWU

Unicode 12.1
Character Definition salty ; salt
Pinyin cuó Jyutping co4 On SA ZA SHI JI Kun SHIO Hangul :N
Simplified U+9E7E

Unicode 12.1
Character Definition salty ; salt
Pinyin cuó Jyutping co4
Traditional U+9E7A

Records 1 - 32 of 32 retrieved in 110 ms