Character (same as ) a kind of maple (Acer palmatum) Definition
CU4 Pinyin cik1 cuk1 Jyutping


Character feather, flying, neat feather Definition
CU4 Pinyin cuk1 Jyutping


Character urgently; hastily; hurriedly, a hasty speech Definition
CU4 Pinyin cuk1 zok6 Jyutping

Character urgent; pressed for time Definition
CU4 Pinyin cyut3 zung2 JyutpingCharacter to plaster with gold Definition
CU4 ZAN3 ZAN4 Pinyin


Character to eat to the full; surfeited Definition
CU4 JIU4 ZU2 Pinyin gaau3 haau3 Jyutping

Character urge, press, hurry; close Definition
CU4 Pinyin cuk1 Jyutping SOKU On UNAGASU SEMARU Kun Hangul CHOK Korean *tsiok tsiok Tang xúc Viet

Character
CU4 Pinyin SHUKU SOU KOU GOU On KOE KURAU YAWARAKA Kun CHWUK Korean

Character
CU4 Pinyin KOKU On

Character
CU4 Pinyin cuk1 Jyutping

Character
CU4 Pinyin saak3 Jyutping

Character maple Definition
CU4 QI1 SE4 Pinyin cik1 Jyutping SHUKU SAKU SHAKU On KAEDE Kun Hangul SAYK CHWUK Korean

Character
CU4 Pinyin

Character abruptly, suddenly; abrupt Definition
CU4 Pinyin cyut3 Jyutping SOTSU On NIWAKA Kun Hangul COL Korean

Character
CU4 Pinyin SHAKU On YAMAI Kun

Character itch Definition
CU4 Pinyin cuk1 Jyutping Hangul COK Korean

Character swarm, crowd together, cluster Definition
CU4 COU4 CHUO4 Pinyin cuk1 Jyutping SOU ZOKU SOKU On MURAGARU YAJIRI Kun Hangul COK Korean tsuk Tang

Character
CU4 Pinyin SHUKU On CHIJIMU CHIJIMIAYA KINUNOAYA Kun

Character
CU4 Pinyin

Character frame on which silkworms spin Definition
CU4 COU4 CHUO4 Pinyin cuk1 cuk6 Jyutping ZOKU SOU On MABUSHI Kun Hangul CWU Korean

Character
CU4 Pinyin

Character uneasiness, nervousness; level Definition
CU4 DI2 Pinyin cuk1 dik6 Jyutping SHUKU TEKI JAKU On IKIYASUI Kun

Character urgent, suddenly; grieve, lament Definition
CU4 Pinyin cuk1 Jyutping SHUKU SEKI On SEMARU Kun Hangul CHWUK Korean tziuk Tang

Character kick; tread on; leap; solemn Definition
CU4 ZU2 Pinyin cuk1 Jyutping SHUU SHUKU On KERU Kun Hangul CHWUK Korean *tziuk tsiuk Tang

Character vinegar; jealousy, envy Definition
CU4 Pinyin cou3 Jyutping SAKU On SU Kun Hangul CHO CAK Korean
U+9162 Variant

Character
CU4 Pinyin Hangul CHWUK Korean

Traditional Simplified
cu4 Pinyin
urgent English hurried English to urge English to promote English to urge haste English close English intimate English

促使 Traditional 促使 Simplified
cu4 shi3 Pinyin
to induce English to promote English to urge English to impel English to bring about English to provoke English to drive (sb to do sth) English to catalyze English to actuate English to contribute to (some development) English

促動 Traditional 促动 Simplified
cu4 dong4 Pinyin
to motivate English


促成 Traditional 促成 Simplified
cu4 cheng2 Pinyin
to facilitate English to effect English

促求 Traditional 促求 Simplified
cu4 qiu2 Pinyin
to urge English

促狹 Traditional 促狭 Simplified
cu4 xia2 Pinyin
(colloquial) teasing English mischievous English

促狹鬼 Traditional 促狭鬼 Simplified
cu4 xia2 gui3 Pinyin
rascal English mischievous fellow English joker English

促織 Traditional 促织 Simplified
cu4 zhi1 Pinyin
old term onomat. for cricket English

促聲 Traditional 促声 Simplified
cu4 sheng1 Pinyin
same as 入聲|入声[ru4 sheng1] English entering tone English

促膝 Traditional 促膝 Simplified
cu4 xi1 Pinyin
lit. knees pressed close English intimate English seated side by side English in close contact English


促請 Traditional 促请 Simplified
cu4 qing3 Pinyin
to urge English

促退 Traditional 促退 Simplified
cu4 tui4 Pinyin
to hinder English to prevent (forward progress) English

促進 Traditional 促进 Simplified
cu4 jin4 Pinyin
to promote (an idea or cause) English to advance English boost English

促銷 Traditional 促销 Simplified
cu4 xiao1 Pinyin
to promote sales English

Traditional Simplified
cu4 Pinyin
, abrupt Variant
sudden English unexpected English

Traditional Simplified
cu4 Pinyin
abrupt English sudden English unexpected English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 775 ms