Character string; relatives; conspire Definition
CHUAN4 GUAN4 Pinyin cyun3 gwaan3 Jyutping SEN KAN On KUSHI TSURANUKU Kun Hangul KOC KWAN CHEN Korean xuyến Viet
U+F905 Variant


Character inch; small, tiny; KangXi radical 41 Definition
CUN4 Pinyin cyun3 Jyutping SUN SON On HAKARU TOKI KI Kun Hangul CHON Korean *tsuə̀n Tang thốn Viet

Character afraid, apprehensive, nervous Definition
ZHUI4 Pinyin cyun3 zeoi3 Jyutping ZUI SUI On OSORERU Kun Hangul CHWEY Korean nhoai Viet

Character hurry; to throw; to urge Definition
CUAN1 Pinyin cyun3 Jyutping
U+651B Traditional

Character hurry; to throw; to urge; (Cant.) to seduce Definition
CUAN1 Pinyin cyun3 Jyutping SAN On NAGEUTSU Kun
U+64BA Simplified

Character oven, cooking stove; cook Definition
CUAN4 Pinyin cyun3 Jyutping SAN On KASHIGU KAMADO Kun Hangul CHAN Korean

Character green jade Definition
CHUAN4 QUAN4 Pinyin cyun3 Jyutping Hangul CHEN Korean

Character run away; revise, edit; expel Definition
CUAN4 Pinyin cyun3 Jyutping
U+7AC4 Traditional

Character orange or reddish-yellow silk Definition
QUAN3 QUAN4 Pinyin cyun3 cyun4 jyun4 Jyutping

Character tweezers Definition
CHAN1 QIAN2 TIE1 ZHAN1 QIN2 Pinyin cyun3 kim4 Jyutping TEN KEN GEN CHITSU On KANABASAMI Kun

Character bracelet, armlet Definition
CHUAN4 Pinyin cyun3 Jyutping
U+91E7 Traditional


Records 1 - 14 of 14 retrieved in 75 ms