Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a cooking-stove ; to cook , a mess , a kind of theatrical composition
Pinyin CUAN4 Jyutping cyun3 seon3

Unicode 5.2
Character Definition a spindle , a earthenware used to pinch or knead , a small crock
Pinyin CUN4 Jyutping cyun3

Unicode 5.2
Character Definition string ; relatives ; conspire
Pinyin CHUAN4 GUAN4 Jyutping cyun3 gwaan3 On SEN KAN Kun KUSHI TSURANUKU Hangul Korean KOC KWAN CHEN Viet xuyến
Variant U+F905

Unicode 5.2
Character Definition English inch ( unlike U+5BF8 , which can be either the English or the Chinese inch )
Pinyin CUN4 Jyutping cyun3 On SUN TOU Kun INCHI Hangul Korean CHON

Unicode 5.2
Character Definition inch ; small , tiny ; KangXi radical 41
Pinyin CUN4 Jyutping cyun3 On SUN SON Kun HAKARU TOKI KI Hangul Korean CHON Tang *tsuə̀n Viet thốn

Unicode 5.2
Character Definition afraid , apprehensive , nervous
Pinyin ZHUI4 Jyutping cyun3 zeoi3 On ZUI SUI Kun OSORERU Hangul Korean CHWEY Viet nhoai

Unicode 5.2
Character Definition hurry ; to throw ; to urge
Pinyin CUAN1 Jyutping cyun3
Traditional U+651B

Unicode 5.2
Character Definition hurry ; to throw ; to urge ; ( Cant .) to seduce
Pinyin CUAN1 Jyutping cyun3 On SAN Kun NAGEUTSU
Simplified U+64BA

Unicode 5.2
Character Definition oven , cooking stove ; cook
Pinyin CUAN4 Jyutping cyun3 On SAN Kun KASHIGU KAMADO Hangul Korean CHAN

Unicode 5.2
Character Definition green jade
Pinyin CHUAN4 QUAN4 Jyutping cyun3 Hangul Korean CHEN

Unicode 5.2
Character Definition run away ; revise , edit ; expel
Pinyin CUAN4 Jyutping cyun3
Traditional U+7AC4

Unicode 5.2
Character Definition orange or reddish-yellow silk
Pinyin QUAN3 QUAN4 Jyutping cyun3 cyun4 jyun4

Unicode 5.2
Character Definition tweezers
Pinyin CHAN1 QIAN2 TIE1 ZHAN1 QIN2 Jyutping cyun3 kim4 On TEN KEN GEN CHITSU Kun KANABASAMI

Unicode 5.2
Character Definition bracelet , armlet
Pinyin CHUAN4 Jyutping cyun3
Traditional U+91E7

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) a cooking-stove ; to cook , a mess , a kind of theatrical composition
Pinyin cuàn Jyutping cyun3 seon3

Unicode 12.1
Character Definition a spindle , a earthenware used to pinch or knead , a small crock
Pinyin cùn Jyutping cyun3

Unicode 12.1
Character Definition string ; relatives ; conspire
Pinyin chuàn Jyutping cyun3 gwaan3 On SEN KAN Kun KUSHI TSURANUKU Hangul : 0N : 0N Korean KOC KWAN CHEN Viet xuyến
Variant U+F905

Unicode 12.1
Character Definition English inch ( unlike U+5BF8 , which can be either the English or the Chinese inch )
Pinyin cùn Jyutping cyun3 On SUN TOU Kun INCHI Hangul : 1N Korean CHON

Unicode 12.1
Character Definition inch ; small , tiny ; KangXi radical 41
Pinyin cùn Jyutping cyun3 On SUN SON Kun HAKARU TOKI KI Hangul : 0E Korean CHON Tang *tsuə̀n Viet thốn

Unicode 12.1
Character Definition afraid , apprehensive , nervous
Pinyin zhuì Jyutping cyun3 zeoi3 On ZUI SUI Kun OSORERU Hangul : 1N Korean CHWEY Viet nhoai

Unicode 12.1
Character Definition hurry ; to throw ; to urge
Pinyin cuān Jyutping cyun3
Traditional U+651B

Unicode 12.1
Character Definition hurry ; to throw ; to urge ; ( Cant .) to seduce
Pinyin cuān Jyutping cyun3 On SAN Kun NAGEUTSU
Simplified U+64BA

Unicode 12.1
Character Definition oven , cooking stove ; cook
Pinyin cuàn Jyutping cyun3 On SAN Kun KASHIGU KAMADO Hangul : 1N Korean CHAN

Unicode 12.1
Character Definition green jade
Pinyin chuàn Jyutping cyun3 Hangul : 0N Korean CHEN

Unicode 12.1
Character Definition run away ; revise , edit ; expel
Pinyin cuàn Jyutping cyun3
Traditional U+7AC4

Unicode 12.1
Character Definition orange or reddish-yellow silk
Pinyin quán Jyutping cyun3 cyun4 jyun4

Unicode 12.1
Character Definition tweezers
Pinyin chān Jyutping cyun3 kim4 On TEN KEN GEN CHITSU Kun KANABASAMI

Unicode 12.1
Character Definition bracelet , armlet
Pinyin chuàn Jyutping cyun3
Traditional U+91E7

𡭄
Unicode 12.1
Character 𡭄
Jyutping cyun3

Records 1 - 29 of 29 retrieved in 107 ms