Unicode 5.2
Character Definition a kind of oak used for charcoal
Kun KUNUGI Viet mun
Cangjie Input Code DAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin NAN2 On DAN NAN Kun OTOKO

Unicode 5.2
Character Definition weak
Pinyin NUAN4 On DAN NAN Kun YOWAI Hangul Korean NAN YEN

Unicode 5.2
Character Definition sincere
Pinyin DAN4 Jyutping daan1 daan6 On TAN DAN SEN ZEN TATSU TACHI Kun HAYAI ATSUI AKIRAKA YURUGU Korean THAN Viet dạn

Unicode 5.2
Character Definition smile at ; sneer at
Pinyin SHEN3 YIN3 Jyutping can2 On SHIN Kun HOHOEMU AZAWARAU Korean SIN Viet dặn

Unicode 5.2
Character Definition sphere , ball , circle ; mass , lump
Pinyin TUAN2 On DAN TON Kun MARUI KATAMARI Korean TAN
Variant U+5718

Unicode 5.2
Character Definition sphere , ball , circle ; mass , lump
Pinyin TUAN2 Jyutping tyun4 On DAN TON DON Kun MARUI KATAMARI Hangul Korean TAN Tang dhuɑn Viet đoàn
Simplified U+56E2 Variant U+56E3

Unicode 5.2
Character Definition altar ; arena , examination hall
Pinyin TAN2 Jyutping taan4 On DAN TAN Kun BA TOKORO TAIRA Hangul Korean TAN Tang dhɑn Viet đàn
Simplified U+575B

Unicode 5.2
Character Definition altar ; arena , examination hall
Pinyin TAN2 Jyutping taan4 On DAN TAN Kun BA TOKORO TAIRA Hangul Korean TAN Tang dhɑn Viet đàn
Simplified U+575B

Unicode 5.2
Character Definition a mound , an embankment the earthen altar to the god of the soil
Pinyin WEI2 WEI3 Jyutping wai2 On I TA Kun DAN RACHI Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character
Pinyin NAN2 On DAN NAN Kun IIARASOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin NAN4 On DAN NAN Kun UTSUKUSHII

Unicode 5.2
Character Definition to respect , reverence ; respectfully ; 3rd terrestrial branch
Pinyin YIN2 Jyutping jan4 On IN Kun TORA Hangul Korean IN I Tang in Viet dần

Unicode 5.2
Character Definition to pull , draw out , attract ; to stretch
Pinyin YIN3 Jyutping jan5 On IN Kun HIKU Hangul Korean IN Tang *ǐn Viet dẫn

Unicode 5.2
Character Definition pellet , bullet , shot , shell
Pinyin DAN4 TAN2 Jyutping daan6 taan4 On DAN TAN Kun TAMA HAZUMU HIKU Korean THAN
Traditional U+5F48

Unicode 5.2
Character Definition variant of U+5F48 , a pellet , bullet , shot , shell
Pinyin DAN4 On DAN TAN Kun TAMA HAZUMU HIKU Korean THAN
Variant U+5F48

Unicode 5.2
Character Definition pellet , bullet , shot , shell
Pinyin DAN4 TAN2 Jyutping daan6 taan4 On DAN Kun TAMA HAZUMU HIKU Hangul Korean THAN Tang *dhɑn dhɑ̀n Viet đàn
Simplified U+5F39

Unicode 5.2
Character Definition pellet , bullet , shot , shell
Pinyin DAN4 TAN2 Jyutping daan6 taan4 On DAN Kun TAMA HAZUMU HIKU Hangul Korean THAN Tang *dhɑn dhɑ̀n Viet đàn
Simplified U+5F39

Unicode 5.2
Character Definition grieved , saddened ; worried
Pinyin DA2 Jyutping daat3 On DATSU TATSU Kun ITAMU Hangul Korean TAL Tang dɑt Viet đắn

Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE

Unicode 5.2
Character Definition fear
Pinyin NAN3 Jyutping naan2 naan5 On DAN NEN ZEN Kun TSUTSUSHIMU

Unicode 5.2
Character Definition sever , cut off ; interrupt
Pinyin DUAN4 Jyutping dyun6 tyun5 On DAN Kun TATSU KOTOWARU SADAMERU Korean TAN Viet đoạn
Traditional U+65B7

Unicode 5.2
Character Definition sever , cut off ; interrupt
Pinyin DUAN4 Jyutping dyun3 dyun6 tyun5 On DAN Kun TATSU KOTOWARU Hangul Korean TAN Tang *dhuɑ̌n
Simplified U+65AD

Unicode 5.2
Character Definition dawn ; morning ; day
Pinyin DAN4 Jyutping daan3 On TAN Kun ASHITA Hangul Korean TAN Tang dɑ̀n Viet đán
Variant U+86CB

Unicode 5.2
Character Definition dawn ; morning ; day
Pinyin DAN4 Jyutping daan3 On TAN Kun ASHITA Hangul Korean TAN Tang dɑ̀n Viet đán
Variant U+86CB

Unicode 5.2
Character Definition warm , genial
Pinyin NUAN3 XUAN1 Jyutping nyun5 On DAN KEN NON Kun ATATAKAI ATATAMERU ATATAMARU Hangul Korean NAN HWEN Tang *nuɑ̌n
Variant U+7156

Unicode 5.2
Character Definition a variety of evergreen tree
Pinyin NAN2 Jyutping naam4 On DAN NAN ZEN NEN Kun KUSUNOKI Hangul Korean NAM
Variant U+6960

Unicode 5.2
Character Definition tangerine , loose-skinned orange
Pinyin GAN1 QIAN2 Jyutping gam1 On KAN Kun MIKAN Hangul Korean KAM KEM Viet đàn cam

Unicode 5.2
Character Definition sandalwood , hardwood ; surname
Pinyin TAN2 SHAN4 Jyutping taan4 On TAN DAN Kun MAYUMI Hangul Korean TAN Tang dhɑn Viet đàn

Unicode 5.2
Character Definition railing , balustrade ; animal pan
Pinyin LAN2 LIAN4 Jyutping laan4 On RAN Kun TESURI Hangul Korean LAN Tang *lɑn Viet đan lan
Simplified U+680F Variant U+F91D

Unicode 5.2
Character Definition section , piece , division
Pinyin DUAN4 Jyutping dyun6 On DAN TAN Kun KITAERU WAKACHI Hangul Korean TAN Viet đoạn

Unicode 5.2
Character Definition people , subjects , citizens
Pinyin MIN2 Jyutping man4 On MIN Kun TAMI Hangul Korean MIN Tang min Viet dân

Unicode 5.2
Character
Pinyin NAN3 On DAN NAN Hangul Korean NAM Viet nươm

Unicode 5.2
Character Definition bank , a sandbar , shoal ; rapids
Pinyin TAN1 HAN4 NAN4 Jyutping taan1 taan5 On DAN KAN Kun SE NADA Hangul Korean THAN Tang *tɑn
Simplified U+6EE9

Unicode 5.2
Character Definition warm , genial
Pinyin NUAN3 XUAN1 Jyutping hyun1 nyun5 On DAN KEN Kun ATATAMERU Hangul Korean NAN Tang *nuɑ̌n

Unicode 5.2
Character
Pinyin NUAN3 On DAN NAN Kun ATATAKA ATATAMERU Hangul Korean NAN

Unicode 5.2
Character Definition male , man ; son ; baron ; surname
Pinyin NAN2 Jyutping naam4 On DAN NAN Kun OTOKO Hangul Korean NAM Tang *nom Viet nam

Unicode 5.2
Character Definition small bamboo basket for holding
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HAKO Hangul Korean TAN Tang dɑn
Simplified U+7BAA

Unicode 5.2
Character Definition rice ball
Pinyin TUAN2 Jyutping tyun4 On DAN Kun DANGO Korean TAN

Unicode 5.2
Character Definition heir , successor ; progeny , posterity
Pinyin YIN4 Jyutping jan6 On IN Kun TANE TSUGU YOTSUGI Hangul Korean YUN Viet dận

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) fatty meat on a cow's belly ; abdomen ; to boil meat
Pinyin NAN3 Jyutping naam4 naam5 On DAN NAN TAN DON Viet nem

Unicode 5.2
Character Definition talk ; conversation ; surname
Pinyin TAN2 Jyutping taam4 On DAN TAN Kun KATARU Hangul Korean TAM Tang dhɑm Viet đàm
Simplified U+8C08

Unicode 5.2
Character Definition county in Hebei province
Pinyin DAN1 DUO1 Jyutping daan1 On TAN TA Hangul Korean TAN Tang dɑn
Simplified U+90F8

𠜬
Unicode 5.2
Character 𠜬
Viet đẵn

𠸕
Unicode 5.2
Character 𠸕
Viet dặn

𠼺
Unicode 5.2
Character 𠼺
Viet dặn

𠽂
Unicode 5.2
Character 𠽂
Viet đần

𡃐
Unicode 5.2
Character 𡃐
Viet dặn

𢚴
Unicode 5.2
Character 𢚴
Viet dặn

𢠤
Unicode 5.2
Character 𢠤
Viet đần

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 226 ms