Character a kind of oak used for charcoal Definition
KUNUGI Kun mun Viet
DAN Cangjie Input Code

Character
NAN2 Pinyin DAN NAN On OTOKO Kun

Character weak Definition
NUAN4 Pinyin DAN NAN On YOWAI Kun Hangul NAN YEN Korean

Character sincere Definition
DAN4 Pinyin daan1 daan6 Jyutping TAN DAN SEN ZEN TATSU TACHI On HAYAI ATSUI AKIRAKA YURUGU Kun THAN Korean dạn Viet

Character smile at; sneer at Definition
SHEN3 YIN3 Pinyin can2 Jyutping SHIN On HOHOEMU AZAWARAU Kun SIN Korean dặn Viet

Character sphere, ball, circle; mass, lump Definition
TUAN2 Pinyin DAN TON On MARUI KATAMARI Kun TAN Korean
U+5718 Variant

Character sphere, ball, circle; mass, lump Definition
TUAN2 Pinyin tyun4 Jyutping DAN TON DON On MARUI KATAMARI Kun Hangul TAN Korean dhuɑn Tang đoàn Viet
U+56E2 Simplified U+56E3 Variant

Character altar; arena, examination hall Definition
TAN2 Pinyin taan4 Jyutping DAN TAN On BA TOKORO TAIRA Kun Hangul TAN Korean dhɑn Tang đàn Viet
U+575B Simplified

Character altar; arena, examination hall Definition
TAN2 Pinyin taan4 Jyutping DAN TAN On BA TOKORO TAIRA Kun Hangul TAN Korean dhɑn Tang đàn Viet
U+575B Simplified

Character a mound, an embankment the earthen altar to the god of the soil Definition
WEI2 WEI3 Pinyin wai2 Jyutping I TA On DAN RACHI Kun Hangul YU Korean

Character
NAN2 Pinyin DAN NAN On IIARASOU Kun

Character
NAN4 Pinyin DAN NAN On UTSUKUSHII Kun

Character to respect, reverence; respectfully; 3rd terrestrial branch Definition
YIN2 Pinyin jan4 Jyutping IN On TORA Kun Hangul IN I Korean in Tang dần Viet

Character to pull, draw out, attract; to stretch Definition
YIN3 Pinyin jan5 Jyutping IN On HIKU Kun Hangul IN Korean *ǐn Tang dẫn Viet

Character pellet, bullet, shot, shell Definition
DAN4 TAN2 Pinyin daan6 taan4 Jyutping DAN TAN On TAMA HAZUMU HIKU Kun THAN Korean
U+5F48 Traditional


Character pellet, bullet, shot, shell Definition
DAN4 TAN2 Pinyin daan6 taan4 Jyutping DAN On TAMA HAZUMU HIKU Kun Hangul THAN Korean *dhɑn dhɑ̀n Tang đàn Viet
U+5F39 Simplified

Character pellet, bullet, shot, shell Definition
DAN4 TAN2 Pinyin daan6 taan4 Jyutping DAN On TAMA HAZUMU HIKU Kun Hangul THAN Korean *dhɑn dhɑ̀n Tang đàn Viet
U+5F39 Simplified

Character grieved, saddened; worried Definition
DA2 Pinyin daat3 Jyutping DATSU TATSU On ITAMU Kun Hangul TAL Korean dɑt Tang đắn Viet

Character dread, shrink from, shirk, fear Definition
DAN4 Pinyin daan6 Jyutping TAN TA DAN On HABAKARU HABAKARI Kun Hangul THAN Korean dạn Viet
U+60EE Simplified

Character fear Definition
NAN3 Pinyin naan2 naan5 Jyutping DAN NEN ZEN On TSUTSUSHIMU Kun

Character sever, cut off; interrupt Definition
DUAN4 Pinyin dyun6 tyun5 Jyutping DAN On TATSU KOTOWARU SADAMERU Kun TAN Korean đoạn Viet
U+65B7 Traditional

Character sever, cut off; interrupt Definition
DUAN4 Pinyin dyun3 dyun6 tyun5 Jyutping DAN On TATSU KOTOWARU Kun Hangul TAN Korean *dhuɑ̌n Tang
U+65AD Simplified

Character dawn; morning; day Definition
DAN4 Pinyin daan3 Jyutping TAN On ASHITA Kun Hangul TAN Korean dɑ̀n Tang đán Viet
U+86CB Variant

Character dawn; morning; day Definition
DAN4 Pinyin daan3 Jyutping TAN On ASHITA Kun Hangul TAN Korean dɑ̀n Tang đán Viet
U+86CB Variant

Character warm, genial Definition
NUAN3 XUAN1 Pinyin nyun5 Jyutping DAN KEN NON On ATATAKAI ATATAMERU ATATAMARU Kun Hangul NAN HWEN Korean *nuɑ̌n Tang
U+7156 Variant

Character a variety of evergreen tree Definition
NAN2 Pinyin naam4 Jyutping DAN NAN ZEN NEN On KUSUNOKI Kun Hangul NAM Korean
U+6960 Variant

Character tangerine, loose-skinned orange Definition
GAN1 QIAN2 Pinyin gam1 Jyutping KAN On MIKAN Kun Hangul KAM KEM Korean đàn cam Viet

Character sandalwood, hardwood; surname Definition
TAN2 SHAN4 Pinyin taan4 Jyutping TAN DAN On MAYUMI Kun Hangul TAN Korean dhɑn Tang đàn Viet

Character railing, balustrade; animal pan Definition
LAN2 LIAN4 Pinyin laan4 Jyutping RAN On TESURI Kun Hangul LAN Korean *lɑn Tang đan lan Viet
U+680F Simplified U+F91D Variant

Character section, piece, division Definition
DUAN4 Pinyin dyun6 Jyutping DAN TAN On KITAERU WAKACHI Kun Hangul TAN Korean đoạn Viet

Character people, subjects, citizens Definition
MIN2 Pinyin man4 Jyutping MIN On TAMI Kun Hangul MIN Korean min Tang dân Viet

Character
NAN3 Pinyin DAN NAN On Hangul NAM Korean nươm Viet

Character bank, a sandbar, shoal; rapids Definition
TAN1 HAN4 NAN4 Pinyin taan1 taan5 Jyutping DAN KAN On SE NADA Kun Hangul THAN Korean *tɑn Tang
U+6EE9 Simplified

Character warm, genial Definition
NUAN3 XUAN1 Pinyin hyun1 nyun5 Jyutping DAN KEN On ATATAMERU Kun Hangul NAN Korean *nuɑ̌n Tang

Character
NUAN3 Pinyin DAN NAN On ATATAKA ATATAMERU Kun Hangul NAN Korean

Character male, man; son; baron; surname Definition
NAN2 Pinyin naam4 Jyutping DAN NAN On OTOKO Kun Hangul NAM Korean *nom Tang nam Viet

Character small bamboo basket for holding Definition
DAN1 Pinyin daan1 Jyutping TAN On HAKO Kun Hangul TAN Korean dɑn Tang
U+7BAA Simplified

Character rice ball Definition
TUAN2 Pinyin tyun4 Jyutping DAN On DANGO Kun TAN Korean

Character heir, successor; progeny, posterity Definition
YIN4 Pinyin jan6 Jyutping IN On TANE TSUGU YOTSUGI Kun Hangul YUN Korean dận Viet


Character talk; conversation; surname Definition
TAN2 Pinyin taam4 Jyutping DAN TAN On KATARU Kun Hangul TAM Korean dhɑm Tang đàm Viet
U+8C08 Simplified

Character county in Hebei province Definition
DAN1 DUO1 Pinyin daan1 Jyutping TAN TA On Hangul TAN Korean dɑn Tang
U+90F8 Simplified

𠜬 Character
đẵn Viet

𠸕 Character
dặn Viet

𠼺 Character
dặn Viet

𠽂 Character
đần Viet

𡃐 Character
dặn Viet

𢚴 Character
dặn Viet

𢠤 Character
đần Viet


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 162 ms