Literal
xue1 Reading Pinyin xiao1 Reading Pinyin xue4 Reading Pinyin サク Reading On けず. Reading Kun はつ. Reading Kun . Reading Kun Nanori sag Reading Korean Reading Korean
plane Meaning sharpen Meaning whittle Meaning pare Meaning raboter Meaning fr tailler Meaning fr affiler Meaning fr réduire Meaning fr parer Meaning fr supprimer Meaning fr cepillo Meaning es cepillar Meaning es tallar Meaning es modelar Meaning es Avião Meaning pt afiar Meaning pt descascar Meaning pt aparar Meaning pt


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 27 ms