Character use knife to split something Definition
dai1 Jyutping
Character hidden; mysterious; secret, to conceal Definition
DI3 Pinyin dai2 Jyutping

Character the sun Definition
dai1 JyutpingCharacter bull; bullock; ox (castrated) Definition
DI2 DU2 Pinyin dik6 Jyutping
Character name of a variety of grain Definition
DI2 ZHE2 ZHE4 Pinyin dek6 Jyutping

Character net; web; network, net for catching rabbit Definition
DI3 Pinyin dai1 Jyutping

Character fat; greasy Definition
daai1 daai6 Jyutping

Character a boat; a ship; vessel Definition
DI4 Pinyin daai6 Jyutping

Character rainbow Definition
CHI4 DI4 TI2 ZHE4 Pinyin daai3 dai6 zit3 Jyutping
U+87AE Traditional

Character rain, to rain Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping


Character a coiffure with a topknot; a wig Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping

Character salty; briny; salted Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping


Character
DI2 Pinyin HAKU BAKU SHAKU On MARUKIBASHI Kun CAK Korean


Character low; to lower, hang, bend, bow Definition
DI1 Pinyin dai1 Jyutping TEI On HIKUI Kun Hangul CE Korean *dei dei Tang đây Viet


Character
DI4 Pinyin TEI TAI On SUGURERU Kun

Character
DI4 Pinyin TEI On KURUSHIMU Kun

Character to rebuke; to scold; slander Definition
DI3 Pinyin TEI TAI DAI On SHIKARU Kun CEY Korean

Character
DI2 Pinyin TEKI On


Character (Cant.) a few Definition
DI4 Pinyin di1 Jyutping

Character backbite Definition
DI2 Pinyin dik1 dik6 Jyutping SAKU SHAKU On

Character
DI2 Pinyin TEKI JAKU On KOE Kun

Character
DI4 Pinyin

Character
DI3 Pinyin

Character
DI4 Pinyin

Character (Cant.) place Definition
DI3 Pinyin deng6 Jyutping TEI On TSUTSUMI Kun

Character dike Definition
DI1 TI2 Pinyin tai4 Jyutping TEI SHI On TSUTSUMI Kun Hangul CEY Korean đê Viet

Character
DI1 Pinyin soeng1 Jyutping TEKI CHAKU On KIZAHASHI MATO Kun

Character to fall, sink Definition
DI4 DE5 Pinyin dei6 zeoi6 Jyutping CHI On

Character ancient barbarian tribes Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping I On TAIRAGERU KOROSU EBISU Kun Hangul I Korean i Tang Viet

Character mother/wife's sister; concubine Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping I On OBA Kun Hangul I Korean i Tang Viet

Character younger sister, sister-in-law Definition
DI4 Pinyin dai6 tai5 Jyutping TEI DAI On IMOUTO OBA Kun Hangul CEY Korean

Character legal wife, child of legal wife Definition
DI2 Pinyin dik1 Jyutping CHAKU TEKI On YOTSUGI Kun Hangul CEK Korean đích Viet

Character
DI4 Pinyin


Records 1 - 50 of 425 retrieved in 1086 ms