Character
HONG1 Pinyin fang4 gwang1 Jyutping KOU KEN KIKU On UTSU Kun

Character put, release, free, liberate Definition
FANG4 FANG3 Pinyin fong3 Jyutping HOU On HANASU HANATSU YURUSU Kun Hangul PANG Korean *biɑ̀ng Tang phóng Viet

Character
FANG4 Pinyin

Traditional Simplified
fang4 Pinyin
to release English to free English to let go English to put English to place English to let out English to set off (fireworks) English

放下 Traditional 放下 Simplified
fang4 xia5 Pinyin
to put down English to let go English to set aside English to digress English
放不下心 Traditional 放不下心 Simplified
fang4 bu5 xia4 xin1 Pinyin
cannot stop worrying English


放任 Traditional 放任 Simplified
fang4 ren4 Pinyin
to ignore English to let alone English to indulge English放低 Traditional 放低 Simplified
fang4 di1 Pinyin
to lower English to be humble English

放假 Traditional 放假 Simplified
fang4 jia4 Pinyin
to have a holiday or vacation English

放債 Traditional 放债 Simplified
fang4 zhai4 Pinyin
to lend money (for interest) English to give credit English

放出 Traditional 放出 Simplified
fang4 chu1 Pinyin
to let off English to give out English


放告 Traditional 放告 Simplified
fang4 gao4 Pinyin
to release a statement English

放大 Traditional 放大 Simplified
fang4 da4 Pinyin
to enlarge English to magnify English

放大器 Traditional 放大器 Simplified
fang4 da4 qi4 Pinyin
amplifier English

放大鏡 Traditional 放大镜 Simplified
fang4 da4 jing4 Pinyin
magnifying glass English

放學 Traditional 放学 Simplified
fang4 xue2 Pinyin
classes are over English

放學後 Traditional 放学后 Simplified
fang4 xue2 hou4 Pinyin
after school English

放寬 Traditional 放宽 Simplified
fang4 kuan1 Pinyin
to relax restrictions English

放射 Traditional 放射 Simplified
fang4 she4 Pinyin
to radiate English radioactive English放射學 Traditional 放射学 Simplified
fang4 she4 xue2 Pinyin
radiology English

放射性 Traditional 放射性 Simplified
fang4 she4 xing4 Pinyin
radioactive English放射性碘 Traditional 放射性碘 Simplified
fang4 she4 xing4 dian3 Pinyin
radioactive iodine English
放射治療 Traditional 放射治疗 Simplified
fang4 she4 zhi4 liao2 Pinyin
radiotherapy English

放射源 Traditional 放射源 Simplified
fang4 she4 yuan2 Pinyin
radiation source English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 247 ms