Character fetters Definition
LIAO2 LIAO4 Pinyin liu4 Jyutping RYOU On SHIROGANE ASHIKASE Kun Hangul LYO Korean banh rìu Viet
U+9563 Simplified

Character fetters Definition
LIAO2 LIAO4 Pinyin liu4 Jyutping
U+9410 Traditional

Word
かせ Reading
shackles Translation eng fetters Translation eng irons Translation eng handcuffs Translation eng restraint Translation eng constraint Translation eng bonds (e.g. family) Translation eng ties Translation eng binding relationship Translation eng binding relationships Translation eng encumbrance Translation eng

桎梏 Word
しっこく Reading
bonds Translation eng fetters Translation eng (schriftspr.) Translation ger Joch Translation ger Fessel Translation ger Bande Translation ger

Word Word
きずな Reading きづな Reading
bonds Translation eng fetters Translation eng encumbrance Translation eng tether Translation eng Fessel Translation ger Band Translation ger Verbindung Translation ger Leine Translation ger

足械 Word 足枷 Word 足かせ Word
あしかせ Reading
fetters Translation eng shackles Translation eng hobbles Translation eng encumbrance, hindrance or burden Translation eng trap Translation eng Fußfesseln Translation ger Beinschellen Translation ger Fesseln Translation ger Gefangenschaft Translation ger

羈束 Word
きそく Reading
fetters Translation eng shackles Translation eng restraints Translation eng

羈絆 Word
きはん Reading
fetters Translation eng shackles Translation eng bond Translation eng connection Translation eng Joch Translation ger Fesselung Translation ger Fessel Translation ger Behinderung Translation ger Zwang Translation ger

手枷足枷 Word
てかせあしかせ Reading
manacles Translation eng shackles Translation eng fetters Translation eng

Word
しがらみ Reading
weir Translation eng bonds Translation eng fetters Translation eng ties of obligation Translation eng

梏桎 Word
こくしつ Reading
fetters Translation eng bonds Translation eng
桎梏 Crossref

束縛 Traditional 束缚 Simplified
shu4 fu4 Pinyin
to bind English to restrict English to tie English to commit English fetters English

枷銷 Traditional 枷销 Simplified
jia1 xiao1 Pinyin
yoke English chains English shackles English fetters English

Traditional Simplified
zhi4 Pinyin
fetters English

Traditional Simplified
gu4 Pinyin
braces (med.) English fetters English manacles English

禁錮 Traditional 禁锢 Simplified
jin4 gu4 Pinyin
to confine English to imprison English prohibition English shackles English fetters English

羈絆 Traditional 羁绊 Simplified
ji1 ban4 Pinyin
trammels English fetters English yoke English to restrain English to hinder English restraint English

腳鐐 Traditional 脚镣 Simplified
jiao3 liao4 Pinyin
fetters English leg-irons English

Traditional Simplified
di4 Pinyin
fetters English to fetter English

Traditional Simplified
kao4 Pinyin
shackles English fetters English manacle English

Traditional Simplified
liao4 Pinyin
fetters English leg-irons English shackles English

鐐銬 Traditional 镣铐 Simplified
liao4 kao4 Pinyin
manacles and leg-irons English fetters and handcuffs English

Literal
ding4 Reading Pinyin ジョウ Reading On jeong Reading Korean Reading Korean
lock Meaning fetters Meaning shackles Meaning serrure Meaning fr chaines Meaning fr fers Meaning fr cerradura Meaning es grilletes Meaning es píldora Meaning es pastilla Meaning es fechadura Meaning pt cadeado Meaning pt correntes Meaning pt

Literal
zhi4 Reading Pinyin zhi2 Reading Pinyin シツ Reading On あしかせ Reading Kun jil Reading Korean Reading Korean
fetters Meaning

Literal
xie4 Reading Pinyin セツ Reading On きずな Reading Kun seol Reading Korean Reading Korean
fetters Meaning

Literal
ban4 Reading Pinyin ハン Reading On きずな Reading Kun ほだ. Reading Kun つな. Reading Kun ban Reading Korean Reading Korean
bonds Meaning fetters Meaning

Literal
di4 Reading Pinyin テイ Reading On ダイ Reading On タイ Reading On あしかせ Reading Kun
fetters Meaning to fetter Meaning

Literal
zhuo2 Reading Pinyin サク Reading On あしかせ Reading Kun かなほだし Reading Kun
fetters Meaning shackles Meaning

Character fetters, shackles, handcuffs Definition
ZHI4 ZHI2 Pinyin zat6 Jyutping SHITSU On ASHIKASE Kun Hangul CIL Korean jit Tang chuối Viet

Character fetters, shackles Definition
ZHUO2 Pinyin SAKU ZAKU On ASHIKASE KANAHODASHI Kun

Character fetters; to fetter Definition
DI4 DAI4 Pinyin daai6 dai6 Jyutping TEI DAI TAI On ASHIKASE Kun


Records 1 - 31 of 31 retrieved in 123 ms