Character fine stone; fine jade Definition
HU4 Pinyin wu6 Jyutping


Character fine cotton cloth; fine woolen cloth Definition
DIE2 YI4 Pinyin dip6 taai1 Jyutping

Character fine stone like jade Definition
si1 Jyutping


Character fine jade Definition
BU4 Pinyin bou6 bou6 Jyutping

Character fine jade Definition
TU2 Pinyin caau1 caau4 tou4 Jyutping


Character fine woven pattern Definition
HAN4 JIN3 Pinyin gan2 Jyutping

Character fine down; floss; wool Definition
RAN3 Pinyin zim5 Jyutping

Character fine and soft hair, feather Definition
fu1 Jyutping

Character fine and soft hair, feather Definition
fu1 Jyutping


Character fine horse, swift horse, swift; speedy Definition
zaau1 Jyutping

Character fine hair Definition
sung1 Jyutping


Character fine hair, hairy Definition
CHA3 CUO2 Pinyin co1 gwaan1 zaau1 Jyutping


Character fine teeth, irregular teeth Definition
KAN3 YAN2 YAN4 Pinyin zim6 Jyutping

Character fine dust, dirt Definition
AI1 Pinyin aai1 oi1 Jyutping AI On CHIRI HOKORI Kun Hangul AY Korean *qəi Tang ai Viet

Character fine hair; measure of length Definition
HAO2 Pinyin hou4 Jyutping KOU GOU On SUKOSHI Kun Hangul HO Korean hɑu Tang hào Viet

Character fine hair or fur on animals Definition
CUI4 QIAO1 XIA1 Pinyin ceoi3 Jyutping ZEI SEI SETSU On MUKUGE Kun Hangul CHWI Korean


Character fine piece of jade Definition
MAO4 MEI4 Pinyin mou6 mui6 Jyutping BOU MOU MAI On Hangul MO Korean mɑ̀u mə̀i Tang cười mồi Viet

Character fine quality jade Definition
AI4 Pinyin oi3 Jyutping
U+74A6 Traditional

Character fine quality jade Definition
AI4 Pinyin ngoi3 oi3 Jyutping AI On
U+7477 Simplified

Character fine jade Definition
XUAN2 Pinyin syun4 Jyutping SEN ZEN KEI KE On Hangul SEN Korean

Character fine bamboo Definition
JUN4 Pinyin kwan1 kwan3 Jyutping KIN On SHINODAKE YA TAKENOKO Kun

Character fine bamboo Definition
DU4 LU4 Pinyin

Character fine silks; floss Definition
KUANG4 Pinyin fong3 kong3 kwong3 Jyutping KOU On WATA NUME Kun Hangul KWANG Korean quang Viet
U+7E8A Variant

Character fine linen; fine hemp fiber Definition
CHI1 Pinyin ci1 Jyutping CHI On HOSONUNO Kun Hangul CHI Korean djhi Tang Viet
U+2B128 Simplified

Character fine thin silk; elegant, beautifu Definition
QI3 YI3 Pinyin ji2 Jyutping KI On AYA Kun Hangul KI Korean *kyɛ̌ Tang
U+7EEE Simplified

Character fine silk Definition
JIAN1 Pinyin gim1 Jyutping KEN On KINU Kun Hangul KYEM Korean
U+7F23 Simplified

Character fine cloth Definition
SUI4 HUI4 Pinyin seoi6 Jyutping KEI E SEI SAI On Hangul SEY Korean huèi siuɛ̀i Tang

Character fine silk guaze; torn piece of silk Definition
XU1 RU2 Pinyin seoi1 Jyutping JU On USUGINU Kun

Character fine thin silk; elegant, beautifu Definition
QI3 Pinyin ji2 Jyutping
U+7DBA Traditional

Character fine silk Definition
JIAN1 Pinyin gim1 Jyutping
U+7E11 Traditional

Character fine woolen fabrics Definition
RONG2 Pinyin jung4 Jyutping JOU NYU On

Character fine Definition
HU1 WU3 MEI2 WU2 Pinyin fu1 mou5 Jyutping KO KU BU MU On HOJISHI Kun Hangul MWU Korean

Character fine Definition
XU4 YU4 Pinyin jyu6 zeoi6 Jyutping SHO JO YO On UTSUKUSHII Kun

Character fine clothes Definition
NONG2 Pinyin nung4 Jyutping JOU NYU JUU On ATSUI Kun

Character fine Definition
TAN4 TAN3 Pinyin daam6 zin6 Jyutping
U+8D55 Simplified

Character fine Definition
TAN4 TAN3 Pinyin zin6 Jyutping
U+8CE7 Traditional

Character fine rain, drizzle Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On đong móc Viet

Character fine horse Definition
KUN1 Pinyin kwan1 Jyutping

Character fine growth of hair curly hair Definition
QUAN2 Pinyin kyun4 Jyutping KEN GEN On URUWASHII Kun KWEN Korean

𫄨 Character fine linen, fine help cloth Definition
CHI1 Pinyin ci1 Jyutping
U+7D7A Traditional

ファイン Reading
fine Translation eng fein Translation ger hochwertig Translation ger hervorragend Translation ger schön Translation ger gut Translation ger heiter Translation ger gut Translation ger schön Translation ger (Wetter) Translation ger . Translation ger

ファインケミカル Reading
fine chemical Translation eng Feinchemikalie Translation ger (hochreine Chemikalie) Translation ger

ファインセラミックス Reading
fine ceramics Translation eng Feinkeramik Translation ger


Records 1 - 50 of 254 retrieved in 194 ms