Unicode 5.2
Character Definition flintstone ; beacon , signal fire ; torch
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun HIUCHI NOROSHI Hangul Korean SWU Tang zuì

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 17 ms