Character follow Definition
FU4 Pinyin fu6 Jyutping HUU BU On YORIKATADORU TANOMU Kun PWU Korean

沿 Character follow a course, go along Definition
YAN2 YAN4 Pinyin jyun4 Jyutping EN On SOU Kun Hangul YEN Korean *iuɛn Tang duyên Viet

Character follow Definition
XUN4 XUN2 Pinyin seon1 Jyutping SHUN JUN On TONAERU SHITAGAU Kun Hangul SWUN Korean

Character follow in, imitate; rut, path Definition
CHAN2 ZHAN4 Pinyin cin4 Jyutping TEN On FUMU Kun Hangul CEN Korean djhiɛn Tang

フォロー Reading フォロウ Reading
follow Translation eng followup (e.g. netnews) Translation eng backing-up Translation eng covering for Translation eng Folgen Translation ger

フォローウインド Reading
follow wind Translation eng

追随 Word
ついずい Reading
follow Translation eng Verfolgung Translation ger suivre/imiter Translation fre

尾行 Word
びこう Reading
shadow Translation eng tail Translation eng follow Translation eng Beschattung Translation ger unbemerktes Verfolgen Translation ger poursuivre Translation fre suivre la piste Translation fre traquer Translation fre

フォローパン Reading
follow pan Translation eng


沿著 Traditional 沿着 Simplified
yan2 zhe5 Pinyin
go along English follow English

Traditional Simplified
gui1 Pinyin
comply with English follow English


跟從 Traditional 跟从 Simplified
gen1 cong2 Pinyin
follow English

跟著 Traditional 跟着 Simplified
gen1 zhe5 Pinyin
follow after English

跟進 Traditional 跟进 Simplified
gen1 jin4 Pinyin
follow English follow up English


Traditional Simplified
chan2 Pinyin
course of stars English follow precedent English

Traditional Simplified
yu4 Pinyin
surname Yu English follow English in accordance with English

隨從 Traditional 随从 Simplified
sui2 cong2 Pinyin
accompany English follow English attend English entourage English attendant English

沿 Literal
yan2 Reading Pinyin yan4 Reading Pinyin エン Reading On . Reading Kun -ぞ. Reading Kun yeon Reading Korean Reading Korean
run alongside Meaning follow along Meaning run along Meaning lie along Meaning longer Meaning fr suivre Meaning fr parallèle à Meaning fr seguir a lo largo de Meaning es bordear Meaning es correr ao lado Meaning pt seguir ao longo Meaning pt beira Meaning pt estar ao longo Meaning pt

Literal
ju4 Reading Pinyin ju1 Reading Pinyin キョ Reading On Reading On . Reading Kun geo Reading Korean Reading Korean
foothold Meaning based on Meaning follow Meaning therefore Meaning point d'appui Meaning fr prise Meaning fr basé sur Meaning fr suivre Meaning fr par conséquent Meaning fr autoridad Meaning es firmeza Meaning es depender de Meaning es basarse en Meaning es apoio para os pés Meaning pt baseado em Meaning pt segue Meaning pt portanto Meaning pt

Literal
cong2 Reading Pinyin ジュウ Reading On ショウ Reading On ジュ Reading On したが. Reading Kun したが.える Reading Kun より Reading Kun jong Reading Korean Reading Korean
accompany Meaning obey Meaning submit to Meaning comply Meaning follow Meaning secondary Meaning incidental Meaning subordinate Meaning accompagner Meaning fr obéir Meaning fr se soumettre à Meaning fr se conformer à Meaning fr suivre Meaning fr s'ensuivre Meaning fr secondaire Meaning fr accessoire Meaning fr subordonné Meaning fr seguir Meaning es obedecer Meaning es doblegar Meaning es acompanhar Meaning pt obedecer Meaning pt submeter a Meaning pt concordar Meaning pt seguir Meaning pt subordinado Meaning pt acidental Meaning pt secundário Meaning pt

Literal
xun4 Reading Pinyin ジュン Reading On sun Reading Korean Reading Korean
martyrdom Meaning follow by resigning Meaning martyre Meaning fr se sacrifier Meaning fr suivre dans la mort Meaning fr martirio Meaning es sacrificio Meaning es martírio Meaning pt sair por pedir demissão Meaning pt

Literal
zun1 Reading Pinyin ジュン Reading On jun Reading Korean Reading Korean
abide by Meaning follow Meaning obey Meaning learn Meaning se conformer Meaning fr suivre Meaning fr obéir Meaning fr apprendre Meaning fr atenerse a Meaning es seguir Meaning es obedecer Meaning es aceitar e executar Meaning pt seguir Meaning pt obedecer Meaning pt aprender Meaning pt

Literal
sui2 Reading Pinyin ズイ Reading On まにま. Reading Kun したが. Reading Kun su Reading Korean Reading Korean
follow Meaning though Meaning notwithstanding Meaning while Meaning during Meaning both Meaning all Meaning obey Meaning submit to Meaning comply Meaning at the mercy of (the waves) Meaning suivre Meaning fr quoique Meaning fr néanmoins Meaning fr pendant Meaning fr les deux Meaning fr tout Meaning fr obéir Meaning fr se soumettre à Meaning fr se conformer à Meaning fr à la merci (des vagues) Meaning fr seguir Meaning es acompañar Meaning es complacer Meaning es sin embargo Meaning es a pesar de todo Meaning es seguir Meaning pt embora Meaning pt não obstante Meaning pt enquanto Meaning pt durante Meaning pt ambos Meaning pt obedecer Meaning pt submeter-se Meaning pt concordar Meaning pt ao sabor (das ondas) Meaning pt

Literal
ze2 Reading Pinyin ソク Reading On のっと. Reading Kun のり Nanori jeug Reading Korean chig Reading Korean cheug Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
rule Meaning follow Meaning based on Meaning model after Meaning règlement Meaning fr règle Meaning fr suivre Meaning fr norme Meaning fr loi (science, nature) Meaning fr regla Meaning es norma Meaning es ley Meaning es decisión Meaning es regra Meaning pt seguir Meaning pt basear em Meaning pt ter como modelo Meaning pt

辿 Literal
chan1 Reading Pinyin テン Reading On たど. Reading Kun たどり Reading Kun cheon Reading Korean Reading Korean
follow (road) Meaning pursue Meaning

Literal
zhui1 Reading Pinyin ツイ Reading On . Reading Kun おい Nanori chu Reading Korean toe Reading Korean Reading Korean Reading Korean
chase Meaning drive away Meaning follow Meaning pursue Meaning meanwhile Meaning pourchasser Meaning fr chasser Meaning fr suivre Meaning fr poursuivre Meaning fr pendant ce temps (à suivre) Meaning fr perseguir Meaning es ahuyentar Meaning es expulsar Meaning es desterrar Meaning es despedir Meaning es caçar Meaning pt afastar Meaning pt seguir Meaning pt perseguir Meaning pt umquanto isso Meaning pt

Literal
chan2 Reading Pinyin テン Reading On デン Reading On まつ.わる Reading Kun まと. Reading Kun まと.める Reading Kun まと.まる Reading Kun まと. Reading Kun jeon Reading Korean Reading Korean
wear Meaning wrap Meaning tie Meaning follow around Meaning collect Meaning

Literal
yun2 Reading Pinyin デン Reading On テン Reading On つた.わる Reading Kun つた.える Reading Kun つた. Reading Kun つだ. Reading Kun -づた. Reading Kun つて Reading Kun つたえ Nanori jeon Reading Korean Reading Korean
transmit Meaning go along Meaning walk along Meaning follow Meaning report Meaning communicate Meaning legend Meaning tradition Meaning transmettre Meaning fr côtoyer Meaning fr suivre Meaning fr rapporter Meaning fr communiquer Meaning fr légende Meaning fr tradition Meaning fr transmitir Meaning es tradición Meaning es ser transmitido Meaning es comunicar Meaning es seguir Meaning es transmitir Meaning pt progredir Meaning pt andar ao longo Meaning pt seguir Meaning pt relatório Meaning pt comunicar Meaning pt lenda Meaning pt tradição Meaning pt

Literal
pei2 Reading Pinyin バイ Reading On bae Reading Korean Reading Korean
obeisance Meaning follow Meaning accompany Meaning attend on Meaning respect Meaning fr suivre Meaning fr accompagner Meaning fr assister Meaning fr seguir Meaning es acompañar Meaning es seguidor Meaning es compañero Meaning es cortesia Meaning pt seguir Meaning pt acompanhar Meaning pt atender Meaning pt

Literal
ya4 Reading Pinyin ya3 Reading Pinyin Reading On . Reading Kun a Reading Korean Reading Korean
rank Meaning follow Meaning

Literal
xiao4 Reading Pinyin コウ Reading On なら. Reading Kun hyo Reading Korean Reading Korean
imitate Meaning follow Meaning emulate Meaning

Literal
he2 Reading Pinyin Reading On hwa Reading Korean Reading Korean
follow Meaning childless Meaning

Literal
xun4 Reading Pinyin xun2 Reading Pinyin ジュン Reading On シュン Reading On あまねし Reading Kun したが. Reading Kun とな.える Reading Kun sun Reading Korean Reading Korean
herald Meaning announce Meaning follow Meaning obey Meaning seek Meaning lay down one's life Meaning

Literal
chan2 Reading Pinyin テン Reading On まつ.わる Reading Kun まと. Reading Kun まと.める Reading Kun まと.まる Reading Kun jeon Reading Korean Reading Korean
wear Meaning wrap Meaning tie Meaning follow around Meaning collect Meaning

Literal
yu4 Reading Pinyin イチ Reading On イツ Reading On ふで Reading Kun ここに Reading Kun yul Reading Korean Reading Korean
brush Meaning finally Meaning self Meaning relate Meaning follow Meaning here Meaning fast Meaning writing brush radical (no. 129) Meaning

Literal
chen4 Reading Pinyin チン Reading On . Reading Kun jin Reading Korean jeon Reading Korean Reading Korean Reading Korean
go to Meaning follow Meaning

Literal
hu4 Reading Pinyin Reading On したが. Reading Kun ho Reading Korean Reading Korean
follow Meaning

Literal
hui4 Reading Pinyin ケイ Reading On Reading On いつく.しむ Reading Kun
follow obediently Meaning blessing Meaning favour Meaning

Literal
huan2 Reading Pinyin シュン Reading On あまね. Reading Kun したが. Reading Kun とな.える Reading Kun sun Reading Korean
follow Meaning

Literal
gan3 Reading Pinyin カン Reading On . Reading Kun
pursue Meaning follow Meaning expel Meaning drive away Meaning

Character follow, comply with Definition
GUI1 Pinyin gwai1 Jyutping KI On KAERU TOTSUGU OKURU Kun
U+6B78 Variant

辿 Character follow, pursue Definition
CHAN1 Pinyin cin4 Jyutping TEN On TADORU TADORI Kun Hangul CHEN Korean

Character follow, listen to, submit to Definition
SUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping ZUI SUI On SHITAGAU Kun SWU Korean
U+96A8 Traditional

Character follow, listen to, submit; to accompany; subsequently, then Definition
SUI2 Pinyin ceoi4 Jyutping ZUI SUI On SHITAGAU Kun Hangul SWU Korean *ziuɛ Tang tuỳ Viet
U+968F Simplified

辿 Traditional 辿 Simplified
chan1 Pinyin
follow, pursue English

然る後 Word しかる後 Word
しかるのち Reading
thereafter Translation eng after doing that Translation eng followed by Translation eng

フロア Reading フロアー Reading
floor Translation eng follower Translation eng Geschoss Translation ger Stockwerk Translation ger Fußboden. Translation ger


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 449 ms