Unicode 5.2
Character Definition thriving ; flourishing
Pinyin DOU4 FU4 Jyutping fu5

Unicode 5.2
Character Definition married women ; woman ; wife
Pinyin FU4 Jyutping fu5
Traditional U+5A66

Unicode 5.2
Character Definition married women ; woman ; wife
Pinyin FU4 Jyutping fu5 On FU Kun YOME ONNA Hangul Korean PWU Tang *bhiǒu Viet phụ
Simplified U+5987

负电子
HanDeDict 100318
Traditional 负电子 Simplified 负电子
Pinyin fu5 dian4 zi3
Deutsch Negatron (u.E.) ( Phys )

负电
HanDeDict 100318
Traditional 负电 Simplified 负电
Pinyin fu5 dian4
Deutsch negative Ladung (u.E.) (S, Phys ) ; elektrisch negativ , negativ geladen (u.E.) ( Adj , Phys )

Unicode 5.2
Character Definition begin ; man , father ; great ; a distance of ten li
Pinyin FU3 PU4 PU3 Jyutping fu2 pou2 pou3 On HO FU Kun HAJIME SUKE Hangul Korean PO Tang biǒ Viet phủ

Unicode 5.2
Character Definition tutor , teacher ; assist ; surname
Pinyin FU4 FU1 Jyutping fu6 On FU Kun MORI TSUKU KASHIZUKU Hangul Korean PWU Tang biò Viet phó

Unicode 5.2
Character Definition man , male adult , husband ; those
Pinyin FU1 FU2 Jyutping fu1 fu4 On FU FUU Kun OTTO OTOKO SORE Hangul Korean PWU Tang *bio bhio Viet phu

Unicode 5.2
Character Definition a piece of cloth used wrap bundles
Pinyin FU2 Jyutping fuk6 On FUKU Kun FUKUSA Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition instruct , order
Pinyin FU4 Jyutping fu3 fu6 On HO BU Kun IITSUKERU Hangul Korean PWU Viet phó

Records 1 - 10 of 10 retrieved in 43 ms