Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) prolonged illness , mental discomfort , to stay in one place for a long period
Pinyin JIE2 JIU4 ZHOU4 Jyutping gau3

Unicode 5.2
Character Definition night , the dark part of a room
Pinyin GOU4 Jyutping gau3

Unicode 5.2
Character Definition to milk a cow or goat
Pinyin GOU4 RU2 RU3 Jyutping gau3

Unicode 5.2
Character Definition ( corrupted form of ) to examine ; to study ; to investigate exhaustively
Pinyin JIU4 Jyutping gau3

Unicode 5.2
Character Definition wages ; salary , to redeem ; to ransom
Pinyin GOU4 Jyutping gau3

Unicode 5.2
Character Definition the cross-bar at the sides of a carritage , ( same as ) to compare
Pinyin JUE2 Jyutping gau3 hei3

Unicode 5.2
Character
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KAU KOU KU Kun HETSURAHANU OROKA Hangul Korean KANG

Unicode 5.2
Character Definition a secluded place ; secret cabinet
Pinyin GOU4 GOU1 Jyutping gau3 On KOU Kun KAMAERU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 On KYUU Kun UMAYA Korean KWU
Traditional U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition fault , defect ; error , mistake
Pinyin JIU4 GAO1 Jyutping gau3 gou1 On KYUU KOU Kun TOGA TOGAMERU Hangul Korean KWU KO Tang ghiǒu

Unicode 5.2
Character Definition dirt , filth , stains ; dirty
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU KIKU Kun AKA HAJI Hangul Korean KWU Tang gǒu Viet cáu

Unicode 5.2
Character Definition enough , adequate
Pinyin GOU4 Jyutping gau3
Traditional U+5920

Unicode 5.2
Character Definition enough , adequate
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU Kun ATSUMARU OOI
Simplified U+591F

Unicode 5.2
Character Definition mate ; copulate ; good
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU Kun AU MIMEYOI MINIKUI Hangul Korean KWU Viet cạu

Unicode 5.2
Character Definition marry ; be on friendly terms with
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU Kun YOSHIMI Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 Korean KWU Tang giòu
Simplified U+53A9 Variant U+5ED0

Unicode 5.2
Character Definition enough , adequate fully , quite
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition long and curved
Pinyin JIU4 JIU1 JU1 QIU2 Jyutping gau3 geoi1 haau6 On KYUU GU Kun MORU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition pull , drag ; reach ; implicate
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 kau3 On KOU Kun HIKU KAMAERU Hangul Korean KWU Viet cấu
Variant U+69CB

Unicode 5.2
Character Definition save , rescue , relieve ; help , aid
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 On KYUU GU Kun SUKUU SUKUI Hangul Korean KWU Tang *giòu Viet cứu

Unicode 5.2
Character Definition frame , building , structure
Pinyin GOU1 GOU4 Jyutping gau3 kau3 On KOU Kun KAMAAERU KAMAAU
Traditional U+69CB

Unicode 5.2
Character Definition frame , building , structure
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 kau3 On KOU Kun KAMAERU KAMAE KAMAU Hangul Korean KWU Tang gòu
Simplified U+6784

Unicode 5.2
Character Definition cauterize with moxa ; moxibustion
Pinyin JIU3 Jyutping gau3 On KYUU Kun YAITO Hangul Korean KWU Viet cứu

Unicode 5.2
Character Definition chronic disease , chronic illness ; sorrow
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 On KYUU Kun YAMU YAMASHII Hangul Korean KWU Viet nhíu

Unicode 5.2
Character Definition examine , investigate
Pinyin JIU1 JIU4 Jyutping gau3 On KYUU Kun KIWAMERU KIWAMARU Hangul Korean KWU Viet cứu

Unicode 5.2
Character Definition meet or see unexpectedly
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU Kun AU Hangul Korean KWU
Simplified U+89CF

Unicode 5.2
Character Definition meet or see unexpectedly
Pinyin GOU4 Jyutping gau3
Traditional U+89AF

Unicode 5.2
Character Definition buy , purchase ; hire
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 kau3 On KOU Kun AGANAU Hangul Korean KWU
Simplified U+8D2D

Unicode 5.2
Character Definition buy , purchase ; hire
Pinyin GOU4 Jyutping gau3
Traditional U+8CFC

Unicode 5.2
Character Definition to meet ; to come across
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU Kun AU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition the crow of a male pheasant
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU Tang gòu

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) prolonged illness , mental discomfort , to stay in one place for a long period
Pinyin jiù Jyutping gau3

Unicode 12.1
Character Definition night , the dark part of a room
Pinyin gòu Jyutping gau3

Unicode 12.1
Character Definition to milk a cow or goat
Pinyin gòu Jyutping gau3

Unicode 12.1
Character Definition ( corrupted form of ) to examine ; to study ; to investigate exhaustively
Pinyin jiù Jyutping gau3

Unicode 12.1
Character Definition wages ; salary , to redeem ; to ransom
Pinyin gòu Jyutping gau3

Unicode 12.1
Character Definition the cross-bar at the sides of a carriage , ( same as ) to compare
Pinyin jué Jyutping gau3 hei3

Unicode 12.1
Character
Pinyin jiǎng Jyutping gau3 On KAU KOU KU Kun HETSURAHANU OROKA Hangul : 1N Korean KANG

Unicode 12.1
Character Definition a secluded place ; secret cabinet
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU Kun KAMAERU Hangul : 1N Korean KWU

Unicode 12.1
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin jiù Jyutping gau3 On KYUU Kun UMAYA Korean KWU
Traditional U+5EC4

Unicode 12.1
Character Definition fault , defect ; error , mistake
Pinyin jiù Jyutping gau3 gou1 On KYUU KOU Kun TOGA TOGAMERU Hangul : 0N Korean KWU KO Tang ghiǒu

Unicode 12.1
Character Definition dirt , filth , stains ; dirty
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU KU KIKU Kun AKA HAJI Hangul : 0N Korean KWU Tang gǒu Viet cáu

Unicode 12.1
Character Definition enough , adequate
Pinyin gòu Jyutping gau3
Traditional U+5920

Unicode 12.1
Character Definition enough , adequate
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU KU Kun ATSUMARU OOI
Simplified U+591F

Unicode 12.1
Character Definition mate ; copulate ; good
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU KU Kun AU MIMEYOI MINIKUI Hangul : 1N Korean KWU Viet cạu

Unicode 12.1
Character Definition marry ; be on friendly terms with
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU Kun YOSHIMI Hangul : 1N Korean KWU

Unicode 12.1
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin jiù Jyutping gau3 Korean KWU Tang giòu
Simplified U+53A9 Variant U+5ED0

Unicode 12.1
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin jiù Jyutping gau3 On KYUU Kun UMAYA Hangul : 0N Korean KWU
Variant U+5EC4

Unicode 12.1
Character Definition enough , adequate fully , quite
Pinyin gòu Jyutping gau3 On KOU KU Hangul : 1N Korean KWU

Unicode 12.1
Character Definition long and curved
Pinyin jiù Jyutping gau3 geoi1 haau6 On KYUU GU Kun MORU Hangul : 1N Korean KWU

Records 1 - 50 of 65 retrieved in 167 ms