Character to pick up Definition
JIAN3 LIAN4 Pinyin gim2 Jyutping
U+64BF Traditional

Character to pick up Definition
JIAN3 LIAN4 Pinyin gim2 Jyutping REN KEN On KOMANEKU Kun Hangul KEM Korean
U+6361 Simplified

Character check; examine Definition
JIAN3 Pinyin gim2 Jyutping
U+6AA2 Traditional

Character eaves of house; brim, rim Definition
YAN2 DAN1 Pinyin gim2 jam4 jim4 Jyutping EN TAN On HISASHI Kun Hangul CHEM Korean *iɛm Tang

Character check; examine Definition
JIAN3 Pinyin gim2 Jyutping KEN On SHIRABERU Kun Hangul KEM Korean gyɛ̌m Tang ghém Viet
U+68C0 Simplified U+691C Variant

Character eyelid Definition
JIAN3 Pinyin gim2 Jyutping
U+77BC Traditional

Character eyelid Definition
JIAN3 Pinyin gim2 lim4 Jyutping KEN On MABUTA Kun Hangul KEM Korean lim Viet
U+7751 Simplified


Records 1 - 7 of 7 retrieved in 197 ms