Unicode 5.2
Character Definition to pick up
Pinyin JIAN3 LIAN4 Jyutping gim2
Traditional U+64BF

Unicode 5.2
Character Definition to pick up
Pinyin JIAN3 LIAN4 Jyutping gim2 On REN KEN Kun KOMANEKU Hangul Korean KEM
Simplified U+6361

Unicode 5.2
Character Definition check ; examine
Pinyin JIAN3 Jyutping gim2
Traditional U+6AA2

Unicode 5.2
Character Definition eaves of house ; brim , rim
Pinyin YAN2 DAN1 Jyutping gim2 jam4 jim4 On EN TAN Kun HISASHI Hangul Korean CHEM Tang *iɛm

Unicode 5.2
Character Definition check ; examine
Pinyin JIAN3 Jyutping gim2 On KEN Kun SHIRABERU Hangul Korean KEM Tang gyɛ̌m Viet ghém
Simplified U+68C0 Variant U+691C

Unicode 5.2
Character Definition eyelid
Pinyin JIAN3 Jyutping gim2
Traditional U+77BC

Unicode 5.2
Character Definition eyelid
Pinyin JIAN3 Jyutping gim2 lim4 On KEN Kun MABUTA Hangul Korean KEM Viet lim
Simplified U+7751

Unicode 12.1
Character Definition to pick up
Pinyin jiǎn Jyutping gim2
Traditional U+64BF

Unicode 12.1
Character Definition to pick up
Pinyin jiǎn Jyutping gim2 On REN KEN Kun KOMANEKU Hangul : 1N Korean KEM
Simplified U+6361

Unicode 12.1
Character Definition check ; examine
Pinyin jiǎn Jyutping gim2
Traditional U+6AA2

Unicode 12.1
Character Definition eaves of house ; brim , rim
Pinyin yán Jyutping gim2 jam4 jim4 On EN TAN Kun HISASHI Hangul : 1N Korean CHEM Tang *iɛm

Unicode 12.1
Character Definition check ; examine
Pinyin jiǎn Jyutping gim2 On KEN Kun SHIRABERU Hangul : 0E Korean KEM Tang gyɛ̌m Viet ghém
Simplified U+68C0 Variant U+691C

Unicode 12.1
Character Definition eyelid
Pinyin jiǎn Jyutping gim2
Traditional U+77BC

Unicode 12.1
Character Definition eyelid
Pinyin jiǎn Jyutping gim2 lim4 On KEN Kun MABUTA Hangul : 0N Korean KEM Viet lim
Simplified U+7751

Records 1 - 14 of 14 retrieved in 54 ms