Unicode 5.2
Character Definition lead ( a metal )
Pinyin CHOU2 JIANG4 Jyutping goeng6

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIANG4 Jyutping goeng6 On KYOU KOU Kun NAKU Korean KANG

Unicode 5.2
Character Definition strong , powerful , energetic
Pinyin QIANG2 QIANG3 JIANG4 Jyutping goeng6 koeng4 koeng5 On KYOU GOU Kun TSUYOI SHIIRU TSUYOMARU Korean KANG Tang *ghiɑng ghiǎng Viet càng
Simplified U+5F3A

Unicode 5.2
Character Definition starch ; paste . to starch
Pinyin JIANG4 JIANG1 Jyutping goeng6

Unicode 12.1
Character Definition lead (a metal )
Pinyin jiàng Jyutping goeng6

Unicode 12.1
Character
Pinyin qiàng Jyutping goeng6 On KYOU KOU Kun NAKU Korean KANG

Unicode 12.1
Character Definition strong , powerful , energetic
Pinyin qiáng Jyutping goeng6 koeng4 koeng5 On KYOU GOU Kun TSUYOI SHIIRU TSUYOMARU Hangul :E Korean KANG Tang *ghiɑng ghiǎng Viet càng
Simplified U+5F3A

Unicode 12.1
Character Definition stubborn
Pinyin jiàng Jyutping goeng6 koeng5

Unicode 12.1
Character Definition starch ; paste . to starch
Pinyin jiàng Jyutping goeng6

𣚦
Unicode 12.1
Character 𣚦
Pinyin jiàng Jyutping goeng6 koeng5

Records 1 - 10 of 10 retrieved in 27 ms