Character merchant; estimate, guess, presume Definition
GU1 GU3 GU4 Pinyin gu2 gu3 Jyutping KO On AKINAU ATAI Kun Hangul KO Korean Tang

Character wail, crying of child; swear at Definition
GU1 GUA1 Pinyin gu1 gwaa1 gwaa2 waa1 Jyutping KO On Hangul KO Korean oa Viet
U+54CC Variant

Character wail, crying of child; swear at Definition
GU1 GUA1 Pinyin gu1 gwaa1 gwaa2 waa1 Jyutping KO On Hangul KO Korean oa Viet
U+54CC Variant

Character mumble, mutter, murmur; rumble Definition
GU1 Pinyin gu1 gu2 Jyutping KO On BUTSUBUTSUIU Kun KO Korean

Character mumble, mutter, murmur; rumble Definition
GU1 Pinyin gu1 gu2 Jyutping KO On BUTSUBUTSUIU Kun KO Korean

Character
GU1 Pinyin KO KU EI On MOUKERU URU SHIBARAKU Kun

Character father's sister; husband's mother Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On SHUUTOME OBA SHIBARAKU Kun Hangul KO Korean *go Tang Viet

Character father's sister; husband's mother Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On SHUUTOME OBA SHIBARAKU Kun Hangul KO Korean *go Tang Viet


Character orphan, fatherless; solitary Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MINASHIGO HITORI Kun Hangul KO Korean *go Tang Viet

Character orphan, fatherless; solitary Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MINASHIGO HITORI Kun Hangul KO Korean *go Tang Viet

Character
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KA KU On KADO SAKAZUKI Kun

Character
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KA KU On KADO SAKAZUKI Kun

Character
GU1 Pinyin

Character buy and sell; inferior in quality Definition
GU1 GU3 Pinyin gu1 Jyutping KO On KAU ATAI Kun Hangul KO Korean *go Tang

Character buy and sell; inferior in quality Definition
GU1 GU3 Pinyin gu1 Jyutping KO On KAU ATAI Kun Hangul KO Korean *go Tang

Character a river in Hubei province Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On

Character a river in Hubei province Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On

Character
GU1 Pinyin KO On TAGA Kun

Character hoop; bind, surround Definition
GU1 Pinyin fu1 ku1 Jyutping KO On TAGA Kun Hangul KO Korean

Character bugle Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On HUE Kun

Character bugle Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On HUE Kun

Character large fishing net Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping RO KU On UOAMI Kun go Tang

Character large fishing net Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping RO KU On UOAMI Kun go Tang

Character
GUA1 GU1 HU4 Pinyin gu1 gwaa1 Jyutping KO KU KA KE On

Character bulrush, Zizania latifolia Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MAKOMO Kun Hangul KO Korean
U+83C7 Variant

Character bulrush, Zizania latifolia Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MAKOMO Kun Hangul KO Korean
U+83C7 Variant

Character mushrooms Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On KARASUURI Kun
U+82FD Variant

Character mushrooms Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On KARASUURI Kun
U+82FD Variant

Character wild rice; Zizania latifolia Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MAKOMO Kun Hangul KO Korean go Tang
U+82FD Variant

Character wild rice; Zizania latifolia Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On MAKOMO Kun Hangul KO Korean go Tang
U+82FD Variant

Character mole cricket Definition
GU1 GU3 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On KERA Kun go Tang

Character mole cricket Definition
GU1 GU3 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On KERA Kun go Tang

Character jug, winecup, goblet; square Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On SAKAZUKI Kun Hangul KO Korean

Character jug, winecup, goblet; square Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On SAKAZUKI Kun Hangul KO Korean

Character
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On OOBONE Kun

Character
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On OOBONE Kun

Character crime, criminal offense Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On TSUMI Kun Hangul KO Korean go Tang

Character crime, criminal offense Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO On TSUMI Kun Hangul KO Korean go Tang

Character to deal in spirits Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU GO On HITOYOZAKE Kun Hangul KO Korean *go Tang

Character to deal in spirits Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU GO On HITOYOZAKE Kun Hangul KO Korean *go Tang

Character
GU1 Pinyin

Character cobalt; household iron cobaltum Definition
GU3 GU1 GU2 GU4 HU2 Pinyin gu1 gu2 Jyutping KO KU GO On TATSU Kun Hangul KO Korean
U+94B4 Simplified

Character cobalt; household iron Definition
GU1 GU2 GU3 Pinyin gu2 Jyutping
U+9237 Traditional

Character
GU1 Pinyin

Character species of Taiwan pigeon Definition
GU1 Pinyin gu1 Jyutping KO KU On SHAKO Kun Hangul KO Korean go Tang
U+9E2A Simplified


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 216 ms