Unicode 5.2
Character Definition turtle or tortoise ; cuckold
Pinyin GUI1 On KI KYUU KIN Kun KAME Korean KWI KYUN
Variant U+9F9C

Unicode 5.2
Character Definition great , gigantic ; puppet
Pinyin GUI1 KUI3 Jyutping faai3 gwai1 On KAI Kun OOKII Hangul Korean KOY

Unicode 5.2
Character Definition jade pointed at top
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1 On KEI Kun TAMA Hangul Korean KYU Tang *guei Viet quê

Unicode 5.2
Character Definition family name
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1
Traditional U+5AAF U+5B00 Variant U+5AAF

Unicode 5.2
Character Definition family name
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1
Simplified U+59AB Variant U+5B00

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1 Jyutping kwai1 On KI I GI SHI KEN GEN Kun AKIRAKA SHINAYAKA TAOYAKA Hangul Korean KYU

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shanxi ; crafty
Pinyin GUI1 On KI GI Kun WARUGASHIKOI Hangul Korean KYU
Simplified U+59AB Variant U+5AAF

Unicode 5.2
Character Definition return ; return to , revert to
Pinyin GUI1 On KI Kun KAERU TOTSUGU OKURU Korean KWI KWEY
Variant U+6B78

Unicode 5.2
Character Definition return ; return to , revert to
Pinyin GUI1 KUI4 Jyutping gwai1
Traditional U+6B78

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1
Variant U+69FC

Unicode 5.2
Character Definition zelkova tree
Pinyin GUI1 Jyutping kwai1 On KI Kun TSUKI Hangul Korean KYU
Variant U+898F

Unicode 5.2
Character Definition rules , regulations , customs , law
Pinyin GUI1 Jyutping kwai1
Variant U+691D

Unicode 5.2
Character Definition return ; return to , revert to
Pinyin GUI1 KUI4 Jyutping gwai1 On KI GI Kun TOTSUGU YUKU KAERU Hangul Korean KWI KWEY Tang *giuəi
Simplified U+5F52 Variant U+5E30

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shanxi
Pinyin GUI1 WEI2 Jyutping gwai1 On KI I
Simplified U+6CA9 Variant U+6F59

Unicode 5.2
Character Definition a jade table conferred upon feudal princes by the emperor as a symbol of dignity and authority
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1 On KEI Kun TAMA Hangul Korean KYU Tang guei

Unicode 5.2
Character Definition extraordinary , fabulous ; rose
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1 gwai3 On KAI Kun OOKII SUGURERU UTSUKUSHII Hangul Korean KOY

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1 Hangul Korean KOY

Unicode 5.2
Character Definition extraordinary , fabulous
Pinyin GUI1 On KAI Kun TAMA MEZURASHII Tang guəi

Unicode 5.2
Character Definition follow , comply with
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1 On KI Kun KAERU TOTSUGU OKURU
Variant U+6B78

Unicode 5.2
Character Definition silicon
Pinyin GUI1 HUO4 HE4 Jyutping gwai1 On KEI KAKU KYAKU Hangul Korean KYU

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1 WA1 Jyutping waa1 On KEI KE WA E KOU Kun UTSURO

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1 GUI4 KUI1

Unicode 5.2
Character Definition gown
Pinyin GUI1 On KEI Kun UCHIKAKE UCHIGI

Unicode 5.2
Character Definition rules , regulations , customs , law
Pinyin GUI1 KUI1 XU4 GUI4 Jyutping kwai1 On KI Kun BUNMAWASHI NORI TADASU Hangul Korean KYU Tang giuɛ Viet qui
Simplified U+89C4 Variant U+69FB

Unicode 5.2
Character Definition rules , regulations , customs , law
Pinyin GUI1 Jyutping kwai1
Traditional U+898F

Unicode 5.2
Character Definition name of a county in Han dynasty
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1 On KEI KE Hangul Korean KYU

Unicode 5.2
Character Definition name of an ancient hsien in modern Gansu/Shaanxi area .
Pinyin GUI1 On KEI KE

Unicode 5.2
Character Definition small entrance ; women's quarters
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1 On KEI KE Kun NEYA Hangul Korean KYU Tang *guei Viet khuê
Simplified U+95FA

Unicode 5.2
Character Definition small entrance ; women's quarters
Pinyin GUI1 Jyutping gwai1
Traditional U+95A8

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1 On KI GI KEI E Kun KAMA
Variant U+9B39

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI1 On KI GI KEI E Kun KAMA
Variant U+9B36

Unicode 5.2
Character Definition salmon ; spheroides vermicularis
Pinyin GUI1 WA1 XIE2 KUI2 HUA4 Jyutping gwai1 On KEI KAI Kun FUGU SAKANA SAKE Hangul Korean HAY
Simplified U+9C91

Unicode 5.2
Character Definition salmon ; spheroides vermicularis
Pinyin GUI1 WA1 XIE2 Jyutping gwai1
Traditional U+9BAD

Unicode 5.2
Character Definition turtle or tortoise ; cuckold
Pinyin GUI1 JUN1 QIU1 Jyutping gau1 gwai1 gwan1 On KI KYUU KIN Kun KAME Hangul Korean KWU KYUN KWI Tang giou gyui
Simplified U+9F9F

Unicode 5.2
Character Definition turtle or tortoise ; cuckold
Pinyin GUI1 JUN1 QIU1 Jyutping gau1 gwai1 gwan1
Traditional U+9F9C

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
Variant | [ gui1 ]

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
Variant | [ gui1 ]
English tortoise ; turtle

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
English grand ; strange ; exotic

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
English jade tablet

圭亞那
CEDict 100318
Traditional 圭亞那 Simplified 圭亚那
Pinyin Gui1 ya4 na4
English Guyana

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Gui1
English surname Gui ; name of a river

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
English Japanese variant of |

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
English zelkova tree

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
English Elaeocarpus japonica

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin gui1
English to go back ; to return

歸于
CEDict 100318
Traditional 歸于 Simplified 歸于
Pinyin gui1 yu2
English to belong to ; affiliated to ; to result in sth ; to incline towards ; also written 歸於 | 归于

歸仁
CEDict 100318
Traditional 歸仁 Simplified 归仁
Pinyin Gui1 ren2
English Kueijen township in Tainan county 台南縣 | 台南县 [ Tai2 nan2 xian4 ], Taiwan

歸仁鄉
CEDict 100318

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 254 ms