Character
GUO2 HUN2 LUO3 Pinyin gwok3 Jyutping uống Viet
Character hot air; hot vapor, wind of the heat Definition
GUO2 Pinyin gwok3 kwong4 Jyutping


Character gurgling sound, chattering Definition
GUO1 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU KYOKU On KOYK Korean
U+556F Variant

Character variant of U+56FD , nation, country, nation-state Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KOKU On
U+570B Variant

Character nation, country, nation-state Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KOKU On KUNI Kun KWUK Korean
U+570B Traditional

Character nation, country, nation-state Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KOKU On KUNI Kun Hangul KWUK Korean *guək Tang quốc Viet
U+56FD Simplified U+5700 Variant

Character
GUO1 GUO4 Pinyin gwok3 Jyutping KUWAKU On

Character mountain in Shanxi Definition
GUO1 Pinyin gwok3 Jyutping

Character women's headgear; mourning cap Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping
U+5E57 Traditional

Character women's headgear; mourning cap Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU On KAMIKAZARI Kun
U+5E3C Simplified

Character broad, wide, open, empty; to expand Definition
KUO4 Pinyin gwok3 kwok3 Jyutping KAKU On TORIDE KURUWA Kun Hangul KWAK HWAK Korean kuɑk Tang quách Viet
U+FA0B Variant

Character expand, enlarge, stretch Definition
KUO4 Pinyin gwok3 kong3 kwok3 kwong3 Jyutping KAKU On HIROGARU HIROGERU HARU Kun Hangul HWAK KWANG Korean quẳng Viet
U+6269 Simplified

Character outer-coffin; vault Definition
GUO3 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU On HITSUGI UWAHITSUGI Kun Hangul KWAK Korean
U+69E8 Traditional

Character outer-coffin Definition
GUO3 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU On SOTOHITSUGI Kun Hangul KWAK Korean quạch Viet
U+6901 Simplified

Character river in Hebei province Definition
KUO4 Pinyin gwok3 kwok3 Jyutping

Character
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KE KAKU On KATAMINOMONO Kun

Character hollow Definition
GUO2 Pinyin gwok3 gwok6 Jyutping KAKU KYAKU KOKU On HIKAGAMI Kun
U+8158 Variant

Character small green frog; cicada Definition
GUO1 Pinyin gwok3 Jyutping
U+87C8 Traditional

Character small green frog; cicada Definition
GUO1 YU4 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU YOKU IKI On ISAGOMUSHI Kun
U+8748 Simplified

Character outer part (of a city); surname Definition
GUO1 GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU On KURUWA Kun Hangul KWAK Korean *guɑk Tang quách Viet

Character
HUO4 KUO4 Pinyin gwok3 Jyutping


Records 1 - 29 of 29 retrieved in 463 ms