Character broad, wide, extensive Definition
GUANG3 Pinyin gwong2 Jyutping KOU On HIROI HIROBA HIROMERU Kun Hangul KWANG Korean *guɑ̌ng Tang quảng Viet
U+5E7F Simplified

Character fierce, rude, uncivilized Definition
GUANG3 Pinyin gwong2 Jyutping
U+7377 Traditional

Character fierce, rude, uncivilized Definition
GUANG3 JING3 Pinyin gwong2 Jyutping KOU KYOU KU On ARAI Kun Hangul KWANG Korean
U+72B7 Simplified

Character
GONG3 KUANG4 Pinyin gwong2 kong3 kwong3 Jyutping

Character deceive, lie, delude, cheat Definition
KUANG2 KUANG4 Pinyin gwong2 Jyutping KYOU On TABURAKASU TARASU Kun Hangul KWANG Korean giuɑ̀ng Tang
U+8BF3 Simplified

Character deceive, lie, delude, cheat Definition
KUANG2 KUANG4 Pinyin gwong2 Jyutping
U+8A91 Traditional


Records 1 - 8 of 8 retrieved in 27 ms