Unicode 5.2
Character Definition mountain in Henan ; surname
Pinyin JI1 On KEI GEI
Variant U+5D47
Cangjie Input Code HUU

Unicode 5.2
Character Definition rest , stop ; retire ; do not!
Pinyin XIU1 Jyutping jau1 On KYUU KU Kun YASUMU IKOU YAMERU Hangul Korean HYU Tang *xiou xiou Viet hưu

Unicode 5.2
Character
Pinyin FENG1 On HUU HU

Unicode 5.2
Character Definition follow
Pinyin FU4 Jyutping fu6 On HUU BU Kun YORIKATADORU TANOMU Korean PWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin FOU2 On HUU BU

Unicode 5.2
Character Definition friend , companion ; fraternity
Pinyin YOU3 Jyutping jau5 On YUU Kun TOMO Hangul Korean WU Tang hiǒu Viet hữu

Unicode 5.2
Character Definition right ; west ; right-wing
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On U YUU Kun MIGI TASUKERU Hangul Korean WU Tang *hiòu Viet hữu

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1 On HUU HAI

Unicode 5.2
Character Definition have , own , possess ; exist
Pinyin YOU3 YOU4 Jyutping jau5 jau6 On YUU U Kun ARU MOTSU TAMOTSU Hangul Korean YU Tang *hiǒu Viet hữu

Unicode 5.2
Character Definition river in Sichuan province
Pinyin FU2 POU2 Jyutping fau4 On HUU BU HOU Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition pleasant sound
Pinyin FENG2 FENG1 Jyutping fung1 On HUU BU HAN BAN
Variant U+6CA8

Unicode 5.2
Character Definition river in Shanxi province
Pinyin FENG1 Jyutping fung1 On HUU HU HOU Tang piung
Simplified U+6CA3

Unicode 5.2
Character Definition fresh
Pinyin FOU2 Jyutping fau4 On HUU HU HAI BAI Kun AZAYAKA

Unicode 5.2
Character Definition medicinal plant
Pinyin FU2 FOU3 FU1 FOU2 Jyutping fau4 On HUU BU HU Kun SAKAN Hangul Korean PWU Viet búp

Unicode 5.2
Character
Pinyin FU4 On HUU HU HAI BAI Kun KARASUURI

Unicode 5.2
Character Definition a grasshopper , locust
Pinyin FU4 Jyutping fau6 On HUU BU

Unicode 5.2
Character Definition gift
Pinyin FENG4 Jyutping fung3 On HUU HU BOU Kun OKURU Viet phúng
Simplified U+8D57

Unicode 5.2
Character
Pinyin FU4 Jyutping fuk1 On HUU HU HUKU Kun KAMA

Records 1 - 18 of 18 retrieved in 75 ms