Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) ( interchangeable ) a lane ; an alley
Pinyin XIANG4 Jyutping hong6

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) ( interchangeable ) a lane ; an alley
Pinyin HANG4 LIAO2 XIANG4 Jyutping hong6 lung6

Unicode 5.2
Character Definition alley , lane
Pinyin XIANG4 HANG4 Jyutping hong6 On KOU Kun CHIMATA Hangul Korean HANG Tang *hàng

Unicode 5.2
Character Definition lane ; alley
Pinyin LONG4 Jyutping hong6 lung6 On KOU Kun CHIMATA

Unicode 5.2
Character Definition neck , nape of neck ; sum ; funds
Pinyin XIANG4 Jyutping hong6 On KOU GOU Kun UNAJI Hangul Korean HANG Viet hạng
Simplified U+9879

Unicode 5.2
Character Definition neck , nape of neck ; sum ; funds
Pinyin XIANG4 Jyutping hong6
Traditional U+9805

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) ( interchangeable ) a lane ; an alley
Pinyin xiàng Jyutping hong6

Unicode 12.1
Character Definition ( ancient form of ) ( interchangeable ) a lane ; an alley
Pinyin hàng Jyutping hong6 lung6

Unicode 12.1
Character Definition alley , lane
Pinyin xiàng Jyutping hong6 On KOU Kun CHIMATA Hangul : 0E Korean HANG Tang *hàng

Unicode 12.1
Character Definition lane ; alley
Pinyin xiàng Jyutping hong6 lung6 On KOU Kun CHIMATA

Unicode 12.1
Character Definition neck , nape of neck ; sum ; funds
Pinyin xiàng Jyutping hong6 On KOU GOU Kun UNAJI Hangul : 0E Korean HANG Viet hạng
Simplified U+9879

Unicode 12.1
Character Definition neck , nape of neck ; sum ; funds
Pinyin xiàng Jyutping hong6
Traditional U+9805

Records 1 - 12 of 12 retrieved in 425 ms