Character
HUAI4 HUA2 SHI4 Pinyin si6 Jyutping KUUI KE KUTSU KECHI KUU GE SHIJI On IKI NEBURU Kun SI HWAL Korean

Character rotten, spoilt, bad, broken down Definition
HUAI4 PI1 PEI2 Pinyin pui1 pui4 Jyutping HAI On OKA TSUKI Kun Hangul PAY Korean hoại Viet
U+58DE Traditional

Character bad, spoil(ed), ruin, destroy Definition
HUAI4 Pinyin KAI On KOWASU YABURU KOWARERU Kun
U+58DE Variant

Character bad, spoil(ed), ruin, destroy Definition
HUAI4 Pinyin waai6 Jyutping KAI E On KOWASU Kun Hangul KOY HOY Korean huæ̀i Tang hoại Viet
U+574F Simplified U+58CA Variant

Character bad; cowardly Definition
HUAI4 NAO1 Pinyin bou2 naau1 Jyutping

Character
HUAI4 HUAI2 Pinyin waai4 Jyutping

Character
HUAI4 Pinyin waai6 Jyutping

Character
HUAI4 Pinyin

Traditional Simplified
huai4 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
huai4 Pinyin
bad English spoiled English broken English to break down English

壞事 Traditional 坏事 Simplified
huai4 shi4 Pinyin
to ruin sth English to spoil English to sour English to make things bad English evil deed English bad action English dishonesty English criminality English corruption English

壞人 Traditional 坏人 Simplified
huai4 ren2 Pinyin
an evil-doer English a malefactor English

壞包兒 Traditional 坏包儿 Simplified
huai4 bao1 r5 Pinyin
rascal English rogue English little devil (term of endearment) English

壞家伙 Traditional 坏家伙 Simplified
huai4 jia1 huo3 Pinyin
bad guy English scoundrel English dirty bastard English

壞掉 Traditional 坏掉 Simplified
huai4 diao4 Pinyin
spoilt English ruined English

壞東西 Traditional 坏东西 Simplified
huai4 dong1 xi5 Pinyin
bastard English scoundrel English rogue English

壞死 Traditional 坏死 Simplified
huai4 si3 Pinyin
necrosis English

壞水 Traditional 坏水 Simplified
huai4 shui3 Pinyin
evil tricks English

壞種 Traditional 坏种 Simplified
huai4 zhong3 Pinyin
bad kind English scoundrel English

壞脾氣 Traditional 坏脾气 Simplified
huai4 pi2 qi4 Pinyin
bad temper English

壞處 Traditional 坏处 Simplified
huai4 chu5 Pinyin
harm English troubles English

壞蛋 Traditional 坏蛋 Simplified
huai4 dan4 Pinyin
bad egg English scoundrel English bastard English

壞血病 Traditional 坏血病 Simplified
huai4 xue4 bing4 Pinyin
scurvy English

壞話 Traditional 坏话 Simplified
huai4 hua4 Pinyin
unpleasant talk English malicious words English

壞賬 Traditional 坏账 Simplified
huai4 zhang4 Pinyin
bad debt English

壞透 Traditional 坏透 Simplified
huai4 tou4 Pinyin
completely bad English


壞運 Traditional 坏运 Simplified
huai4 yun4 Pinyin
bad luck English misfortune English
坏脾氣 Traditional 坏脾气 Simplified
huai4 pi2 qi5 Pinyin
Gallenkolik (u.E.) (S) Deutsch

坏損 Traditional 坏损 Simplified
huai4 sun3 Pinyin
abbruchreif (u.E.) (Adj) Deutsch

坏習慣 Traditional 坏习惯 Simplified
huai4 xi2 guan4 Pinyin
Unsitte (u.E.) (S) Deutsch

坏消息 Traditional 坏消息 Simplified
huai4 xiao1 xi5 Pinyin
Hiobsbotschaft (u.E.) (S) Deutsch

坏兆頭 Traditional 坏兆头 Simplified
huai4 zhao4 tou2 Pinyin
ahnungsvoll (u.E.) (Adj) Deutsch

Traditional Simplified
huai4 Pinyin
schlecht, kaputt, zerbrochen, zerbrechen (u.E.) (Adj) Deutsch

壞處 Traditional 坏处 Simplified
huai4 chu4 Pinyin
Nachteil (S) Deutsch Schaden (S) Deutsch

壞處 Traditional 坏处 Simplified
huai4 chu5 Pinyin
Nachteil (u.E.) (S) Deutsch

壞蛋 Traditional 坏蛋 Simplified
huai4 dan4 Pinyin
schlechtes Ei (u.E.) (S, Ess) Deutsch Schuft (u.E.) (S) Deutsch Schurke (u.E.) (S) Deutsch


壞掉 Traditional 坏掉 Simplified
huai4 diao4 Pinyin
kaputt (u.E.) Deutsch brechen (u.E.) (V) Deutsch

壞東西 Traditional 坏东西 Simplified
huai4 dong1 xi5 Pinyin
Fiesling (u.E.) (S) Deutsch

壞家伙 Traditional 坏家伙 Simplified
huai4 jia1 huo5 Pinyin
Blödmann (u.E.) (S) Deutsch


壞了 Traditional 坏了 Simplified
huai4 le5 Pinyin
beschädigen (u.E.) (V) Deutsch versagen (u.E.) (V) Deutsch kaputt (u.E.) (Adj) Deutsch O Nein (u.E.) Deutsch


壞脾氣 Traditional 坏脾气 Simplified
huai4 pi2 qi4 Pinyin
üble Laune (u.E.) Deutsch

壞鉛字 Traditional 坏铅字 Simplified
huai4 qian1 zi4 Pinyin
abgenutzte Schrift (u.E.) (S) DeutschRecords 1 - 50 of 67 retrieved in 315 ms