Character waves; breakers; billows, dense; thick Definition
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping


Character skin disease Definition
HUAN2 Pinyin wun4 zyun6 Jyutping

Character a legendary goat-like beast Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping

Character (same as ) a kind of wild boar Definition
HUAN2 YUAN2 Pinyin zyun4 Jyutping

Character (same as ) a fine kind of jade Definition
HUAN2 XUAN2 Pinyin syun4 Jyutping


Character an one-year-old horse Definition
HUAN2 YUAN4 Pinyin man5 wan4 Jyutping


Character an one-year old deer, a three-year old deer Definition
HUAN2 HUAN4 Pinyin wun4 Jyutping

Character apt, clever; sycophant, flatterer Definition
HUAN2 QIONG2 YUAN1 Pinyin hyun1 king4 Jyutping KEN KEI GYOU On KATAI Kun Hangul HYEN Korean

Character
HUAN2 Pinyin KAN GAN On GURURITOMEGURASHITAKAKI Kun

Character great domain, country, world Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping KAN On Hangul HWAN Korean huan Tang

Character anxious, distressed Definition
HUAN2 XUAN1 Pinyin gyun1 hyun1 Jyutping KEN KAN GEN On HAGESHII Kun

Character
HUAN2 GUA1 WAN2 Pinyin gwaat3 jyun4 Jyutping

Character variety of tree; surname Definition
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping KAN GAN On TAKESHII MEGURU UREERU Kun Hangul HWAN Korean huɑn Tang

Character river in Henan province Definition
HUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping EN ON KAN GAN On Hangul WEN Korean

Character river in Hubei province Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping

Character
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping KAN GAN KEN On

Character jade ring or bracelet; ring Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping
U+74B0 Traditional

Character jade ring or bracelet; ring Definition
HUAN2 HUAN4 Pinyin waan4 Jyutping KAN On TAMAKI WA MEGURU Kun Hangul HWAN Korean *huan Tang
U+73AF Simplified

Character scaptre Definition
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping KAN GAN KEN KON On Hangul HWAN Korean

Character
HUAN2 Pinyin KAI GEN On MOCHI OKOSHI Kun

Character noose; hang death; tie, bind Definition
HUAN2 HUAN4 Pinyin jyun6 waan4 waan6 Jyutping KEN GEN KAN On KARAMU Kun Hangul HYEN Korean
U+7F33 Simplified

Character noose; hang death; tie, bind Definition
HUAN2 HUAN4 Pinyin waan4 waan6 Jyutping
U+7E6F Traditional

Character
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping KAN GAN On

Character
HUAN2 Pinyin

Character celery Definition
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping

Character
HUAN2 Pinyin


Character
HUAN2 YUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping

Character small badger; porcupine Definition
HUAN2 HUAN1 Pinyin wun4 Jyutping KAN GAN KEN On MUJINA Kun

Character still, yet, also, besides Definition
HUAN2 HAI2 XUAN2 Pinyin waan4 Jyutping
U+9084 Traditional

Character still, yet, also, besides Definition
HUAN2 HAI2 XUAN2 Pinyin syun4 waan4 Jyutping KAN SEN GEN On KAERU MATA MEGURU Kun Hangul HWAN SEN Korean *huan Tang hoàn Viet
U+8FD8 Simplified

Character measure; money, coins Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping KAN GEN EN On MEKATA Kun Hangul HWAN Korean
U+953E Simplified

Character metal ring; measure of currency Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping KAN On WA Kun Hangul HWAN Korean *huan Tang
U+956E Simplified

Character measure; money, coins Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping
U+9370 Traditional

Character metal ring; measure of currency Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping KAN On WA Kun
U+9436 Traditional

Character wall around market place Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping KAN GEN WAN EN On KAKI Kun
U+961B Simplified

Character wall around market place Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping
U+95E4 Traditional

Character
HUAN2 Pinyin wun4 Jyutping KAN GAN On MIMIZUKU Kun

Character dress hair in coiled knot; maid Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping KAN On WAGE MIZURA Kun Hangul HWAN Korean huan Tang

Traditional Simplified
huan2 Pinyin
circle English encircle English

Traditional Simplified
huan2 Pinyin
place where supreme bestows books English

Traditional Simplified
huan2 Pinyin
large domain English

寰螽屬 Traditional 寰螽属 Simplified
huan2 zhong1 shu3 Pinyin
locusts English

Traditional Simplified
Huan2 Pinyin
surname Huan English Chinese soapberry (Sapindus mukurossi) English big EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 643 ms