Character destroy Definition
HUO1 Pinyin KAKU KYAKU On SAKU Kun HWAK Korean

Character open up, clear; exempt Definition
HUO1 HUO4 HUA2 Pinyin kut3 Jyutping KATSU On HIRAKERU HIROI Kun Hangul HWAL Korean xuɑt Tang

Character a kind of tool Definition
HUO1 HUO4 Pinyin
U+952A Simplified

Character a kind of tool Definition
HUO1 HUO4 Pinyin
U+9343 Traditional

攉煤機 Traditional 攉煤机 Simplified
huo1 mei2 ji1 Pinyin
coal-shovel machine English

Traditional Simplified
huo1 Pinyin
opening English stake all English sacrifice English crack English slit English


Traditional Simplified
huo1 Pinyin
zerstören (u.E.) (V) Deutsch

Traditional Simplified
huo1 Pinyin
antreiben, anspornen (u.E.) (V) Deutsch zuzwinkern, zunicken (u.E.) (V) Deutsch

Traditional Simplified
huo1 Pinyin
pflügen, beackern, bestellen (u.E.) (V) Deutsch

豁出 Traditional 豁出 Simplified
huo1 chu5 Pinyin
um Geld spielen (u.E.) Deutsch

豁口 Traditional 豁口 Simplified
huo1 kou3 Pinyin
Bruch, Öffnung, Lücke (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
huo1 Pinyin
Bohrstange (u.E.) (S) Deutsch

鍃孔 Traditional 锪孔 Simplified
huo1 kong3 Pinyin
ansenken (u.E.) (V, Tech) Deutsch

Literal
huo4 Reading Pinyin hua2 Reading Pinyin huo1 Reading Pinyin カツ Reading On ひら.ける Reading Kun ひろ. Reading Kun hwal Reading Korean Reading Korean
empty Meaning

Literal
huo4 Reading Pinyin huo1 Reading Pinyin カク Reading On ワク Reading On わめ. Reading Kun ああ Reading Kun hoeg Reading Korean
roar Meaning

Literal
huo4 Reading Pinyin huo1 Reading Pinyin カク Reading On
to beckon Meaning to urge Meaning

Literal
huo1 Reading Pinyin コウ Reading On たがや. Reading Kun
till Meaning dig Meaning

Literal
huo1 Reading Pinyin ソウ Reading On Reading On ボウ Reading On Reading On おおのめ Reading Kun

Literal
huo1 Reading Pinyin ソウ Reading On Reading On ボウ Reading On Reading On おおのみ Reading Kun おおのめ Reading Kun

Literal
huo1 yan4 Reading Pinyin エン Reading On なみ Reading Kun
overflowing Meaning billowing Meaning wavy Meaning


Records 1 - 21 of 21 retrieved in 711 ms