Unicode 5.2
Character Definition destroy
Pinyin HUO1 On KAKU KYAKU Kun SAKU Korean HWAK

Unicode 5.2
Character Definition open up , clear ; exempt
Pinyin HUO1 HUO4 HUA2 Jyutping kut3 On KATSU Kun HIRAKERU HIROI Hangul Korean HWAL Tang xuɑt

Unicode 5.2
Character Definition a kind of tool
Pinyin HUO1 HUO4
Simplified U+952A

Unicode 5.2
Character Definition a kind of tool
Pinyin HUO1 HUO4
Traditional U+9343

攉煤機
CEDict 100318
Traditional 攉煤機 Simplified 攉煤机
Pinyin huo1 mei2 ji1
English coal-shovel machine

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin huo1
English opening ; stake all ; sacrifice ; crack ; slit

豁出去
CEDict 100318
Traditional 豁出去 Simplified 豁出去
Pinyin huo1 chu5 qu5
English to throw caution to the wind ; to press one's luck ; to go for broke

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch zerstören (u.E.) (V)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch antreiben , anspornen (u.E.) (V) ; zuzwinkern , zunicken (u.E.) (V)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch pflügen , beackern , bestellen (u.E.) (V)

豁出
HanDeDict 100318
Traditional 豁出 Simplified 豁出
Pinyin huo1 chu5
Deutsch um Geld spielen (u.E.)

豁口
HanDeDict 100318
Traditional 豁口 Simplified 豁口
Pinyin huo1 kou3
Deutsch Bruch , Öffnung , Lücke (u.E.) (S)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch Bohrstange (u.E.) (S)

鍃孔
HanDeDict 100318
Traditional 鍃孔 Simplified 锪孔
Pinyin huo1 kong3
Deutsch ansenken (u.E.) (V, Tech )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo4 ; hua2 ; huo1 Reading On カツ Reading Kun ひら . ける ; ひろ .い Reading Korean hwal Reading Korean
Meaning empty

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo4 ; huo1 Reading On カク ; ワク Reading Kun わめ .く ; ああ Reading Korean hoeg
Meaning roar

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo4 ; huo1 Reading On カク
Meaning to beckon ; to urge

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo1 Reading On コウ Reading Kun たがや .す
Meaning till ; dig

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo1 Reading On ソウ ; ス ; ボウ ; ム Reading Kun おおのめ

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo1 Reading On ソウ ; ス ; ボウ ; ム Reading Kun おおのみ ; おおのめ

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin huo1 yan4 Reading On エン Reading Kun なみ
Meaning overflowing ; billowing ; wavy

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo4 ; hua2 ; huo1 Reading On カツ Reading Kun ひら . ける ; ひろ .い Reading Korean hwal Reading Korean
Meaning empty

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo4 ; huo1 Reading On カク ; ワク Reading Kun わめ .く ; ああ Reading Korean hoeg
Meaning roar

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo4 ; huo1 Reading On カク
Meaning to beckon ; to urge

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo1 Reading On コウ Reading Kun たがや .す
Meaning till ; dig

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo1 Reading On ソウ ; ス ; ボウ ; ム Reading Kun おおのめ

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo1 Reading On ソウ ; ス ; ボウ ; ム Reading Kun おおのみ ; おおのめ

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin huo1 yan4 Reading On エン Reading Kun なみ
Meaning overflowing ; billowing ; wavy

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin huo1
English to shovel

攉煤機
CC-CEDict 200217
Traditional 攉煤機 Simplified 攉煤机
Pinyin huo1 mei2 ji1
English coal-shovel machine

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin huo1
English opening ; stake all ; sacrifice ; crack ; slit

豁出去
CC-CEDict 200217
Traditional 豁出去 Simplified 豁出去
Pinyin huo1 chu5 qu5
English to throw caution to the wind ; to press one's luck ; to go for broke

豁口
HanDeDict 200217
Traditional 豁口 Simplified 豁口
Pinyin huo1 kou3
Deutsch Bruch , Öffnung , Lücke (S)

鍃孔
HanDeDict 200217
Traditional 鍃孔 Simplified 锪孔
Pinyin huo1 kong3
Deutsch ansenken (V, Tech )

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch antreiben , anspornen (V) ; zuzwinkern , zunicken (V)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch pflügen , beackern , bestellen (V)

豁出
HanDeDict 200217
Traditional 豁出 Simplified 豁出
Pinyin huo1 chu5
Deutsch um Geld spielen

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch zerstören (V)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin huo1
Deutsch Bohrstange (S)

Records 1 - 39 of 39 retrieved in 211 ms