Literal
biao1 Reading Pinyin ヒョウ Reading On ヒュウ Reading On ヒュ Reading On なが.れる Reading Kun
flow Meaning

Literal
pi1 Reading Pinyin Reading On フウ Reading On Reading On ヒュウ Reading On ヒュ Reading On くろきび Reading Kun
millet Meaning

Character sampan Definition
SHAN1 Pinyin saan1 Jyutping SAN On
HYU Cangjie Input Code

Character rest, stop; retire; do not! Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU On YASUMU IKOU YAMERU Kun Hangul HYU Korean *xiou xiou Tang hưu Viet

Character
SUI1 Pinyin seoi1 Jyutping KI On MINIKUI Kun HYU Korean

Character shout Definition
XIU1 XU3 Pinyin heoi2 jau1 Jyutping KU KYOU KOU On Hangul HYU Korean hiu Viet

Character
XIU4 Pinyin KYUU KU CHUU On YASHINAU Kun HYU Korean

Character lead by hand, take with; carry Definition
XI1 XI2 XIE2 Pinyin kwai4 Jyutping KEI On TAZUSAERU Kun Hangul HYU Korean
U+651C Traditional

Character
XI1 XI2 XIE2 Pinyin KEI On TAZUSAAERU TAZUSAAWARU Kun Hangul HYU Korean

Character sections in vegetable farm Definition
QI2 XI2 Pinyin kwai4 Jyutping KEI On UNE Kun Hangul HYU Korean huei Tang

Character lose, fail; damage; deficient Definition
KUI1 Pinyin fai1 kwai1 Jyutping KI On KAKERU Kun Hangul HYU Korean kyuɛ Tang khuya Viet
U+4E8F Simplified

Character brave, fierce, courageous Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU On HYU Korean hươu Viet

Character to destroy; to overthrow Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On KUZURERU Kun Hangul HYU Korean xiuɛ Tang

Character red lacquer; to lacquer Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU SHI On URUSHI Kun Hangul HYU Korean

Character horned owl, scops chinensis; bird of ill omen Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU GU On MIMIZUKU Kun Hangul HYU Korean
U+9E3A Simplified

Literal
xiu1 Reading Pinyin キュウ Reading On やす. Reading Kun やす.まる Reading Kun やす.める Reading Kun hyu Reading Korean Reading Korean
rest Meaning day off Meaning retire Meaning sleep Meaning repos Meaning fr jour de repos Meaning fr se coucher Meaning fr dormir Meaning fr descanso Meaning es descansar Meaning es tomarse un descanso Meaning es estar descansado Meaning es dar descanso Meaning es descanso Meaning pt dia desligado Meaning pt aposentar Meaning pt sono Meaning pt

Literal
xie2 Reading Pinyin ケイ Reading On たずさ.える Reading Kun たずさ.わる Reading Kun hyu Reading Korean Reading Korean
portable Meaning carry (in hand) Meaning armed with Meaning bring along Meaning portatif Meaning fr porter en main Meaning fr armé (d'un ..) Meaning fr amener Meaning fr portátil Meaning es llevar en mano Meaning es portátil Meaning pt carregar (na mão) Meaning pt armado com Meaning pt trazer consigo Meaning pt

Literal
qi2 Reading Pinyin xi1 Reading Pinyin ケイ Reading On あぜ Reading Kun うね Reading Kun hyu Reading Korean Reading Korean
rice paddy ridge Meaning furrow Meaning rib Meaning

Literal
duo4 Reading Pinyin hui1 Reading Pinyin Reading On .ちる Reading Kun くず. Reading Kun くず.れる Reading Kun ta Reading Korean hyu Reading Korean Reading Korean Reading Korean
degenerate Meaning descend to Meaning lapse into Meaning dégénérer Meaning fr sombrer Meaning fr s'abaisser Meaning fr caer Meaning es derrumbarse Meaning es cometer un desliz Meaning es degenerado Meaning pt descender Meaning pt

Literal
xie2 Reading Pinyin xi1 Reading Pinyin ケイ Reading On たずさ.える Reading Kun たずさ.わる Reading Kun hyu Reading Korean Reading Korean
carry (in hand) Meaning armed with Meaning bring along Meaning

Literal
xiao1 Reading Pinyin コウ Reading On キュウ Reading On キョウ Reading On hyo Reading Korean hyu Reading Korean Reading Korean Reading Korean
boasting Meaning fortunate Meaning beautiful Meaning

Literal
kui1 Reading Pinyin Reading On .ける Reading Kun hyu Reading Korean Reading Korean
wane (moon) Meaning

Literal
xiu1 Reading Pinyin キュウ Reading On hyu Reading Korean Reading Korean
brave heraldic beast Meaning

Literal
xiu1 Reading Pinyin xu3 Reading Pinyin Reading On キョウ Reading On コウ Reading On hyu Reading Korean
shout Meaning

Literal
xu4 Reading Pinyin キュウ Reading On Reading On チュウ Reading On やしな. Reading Kun hyu Reading Korean

Literal
xie2 Reading Pinyin ケイ Reading On たずさ.える Reading Kun たずさ.わる Reading Kun hyu Reading Korean

Literal
hui1 Reading Pinyin Reading On くず.れる Reading Kun hyu Reading Korean
to destroy Meaning to overthrow Meaning

Literal
xiu1 Reading Pinyin キュウ Reading On Reading On Reading On うるし Reading Kun hyu Reading Korean

Literal
xiu1 Reading Pinyin キュウ Reading On Reading On みみずく Reading Kun hyu Reading Korean
horned owl Meaning scops chinensis Meaning bird of ill omen Meaning

ヒュアード Reading Heward Romaji

ヒュアコ Reading Huaco Romaji

ヒュブナー Reading Hubner Romaji

ヒュドラ Reading
hydra Translation eng

Character throne; position, post; rank, status; seat Definition
WEI4 Pinyin wai2 wai6 Jyutping I On KURAI KURAISURU Kun Hangul WI Korean hyuɛ̀ Tang vị Viet

Character do, handle, govern, act; be Definition
WEI4 WEI2 Pinyin wai4 wai6 Jyutping I On TSUKURU NASU TAME Kun Hangul WI Korean *hyuɛ *hyuɛ̀ Tang vay Viet
U+4E3A Simplified U+70BA Variant

Character member; personnel, staff member Definition
YUAN2 YUN4 Pinyin jyun4 wan4 Jyutping IN EN On KAZU Kun Hangul WEN Korean hyuɛn Tang viên Viet
U+5458 Simplified

Character circle; round, circular; complete Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping EN On MARUI Kun Hangul WEN Korean *hyuɛn Tang viên Viet
U+5706 Simplified U+570E Variant

Character courtyard, yard, court; school Definition
YUAN4 Pinyin jyun2 jyun6 Jyutping IN On IN Kun Hangul WEN Korean *hyuɛ̀n Tang viện Viet


日向 Word
ひゅが Reading Hyuga Romaji

ヒュギヌス Reading Hyginus Romaji

Character tent; curtain, screen Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I On TOBARI Kun Hangul YU Korean hyui Tang

ヒュイゲン Reading Huygen Romaji

ヒュイック Reading Huyck Romaji

Character die, perish; vanish; fall Definition
YUN3 Pinyin wan5 Jyutping IN UN On SHINU OCHIRU Kun Hangul WUN Korean hyuǐn Tang
U+6B92 Simplified U+9695 Variant

ヒュイット Reading Hewitt Romaji

ヒュッケル Reading Huckel Romaji

ヒュック Reading Hueck Romaji

Literal
bai3 Reading Pinyin bo2 Reading Pinyin ヒャク Reading On ビャク Reading On もも Reading Kun Nanori Nanori どう Nanori なり Nanori ひゃっ Nanori ひゅく Nanori Nanori もんど Nanori Nanori baeg Reading Korean maeg Reading Korean Reading Korean Reading Korean
hundred Meaning cent Meaning fr cien Meaning es muchos Meaning es cem Meaning pt

Literal
bi4 Reading Pinyin ヒュク Reading On ヒキ Reading On フク Reading On ヒョク Reading On
guard Meaning


Records 1 - 50 of 171 retrieved in 832 ms