Character member; personnel, staff member Definition
YUAN2 YUN4 Pinyin jyun4 wan4 Jyutping IN EN On KAZU Kun Hangul WEN Korean hyuɛn Tang viên Viet
U+5458 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 11 ms