Character to stammer Definition
JIAN3 XIAN4 Pinyin gin2 zin2 Jyutping


Character to splash (of water) Definition
JIAN3 ZA2 ZAN3 Pinyin zaat3 Jyutping

Character to wash rice Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping

Character ten handle of grains (rice plant) Definition
JIAN3 XIAN4 Pinyin gin2 zin2 JyutpingCharacter to malign, to hide; to conceal Definition
JIAN3 YAN4 Pinyin zim1 zim3 Jyutping

Character to walk Definition
JIAN3 Pinyin

Character
JIAN3 JIAN4 QIAN4 Pinyin gim3 Jyutping
Character temperate, frugal, economical Definition
JIAN3 Pinyin gim6 Jyutping
U+5109 Traditional

Character temperate, frugal, economical Definition
JIAN3 Pinyin KEN On TSUZUMAYAKA Kun KEM Korean
U+5109 Variant

Character temperate, frugal, economical Definition
JIAN3 Pinyin gim6 Jyutping KEN On TSUZUMAYAKA Kun Hangul KEM Korean ghyɛ̌m Tang kiệm Viet
U+4FED Simplified

Character decrease, subtract, diminish Definition
JIAN3 Pinyin gaam2 Jyutping GEN On HERU HERASU Kun KAM Korean
U+6E1B Traditional

Character scissors; cut, divide, separate Definition
JIAN3 Pinyin zin2 Jyutping SEN On KIRU Kun Hangul CEN Korean *tziɛ̌n Tang tiện Viet

Character baby, infant Definition
JIAN3 NAN1 Pinyin naam4 zai2 zoi2 Jyutping KEN GEN GACHI On KODOMO Kun KEN Korean

Character salty Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping KAN KON On

Character
JIAN3 Pinyin gin2 Jyutping KEN On

弿 Character
JIAN3 Pinyin KEN KON On YUMIGATSUYOI Kun

Character exterminate, destroy; blessing Definition
JIAN3 Pinyin zin2 Jyutping SEN On HOROBOSU Kun Hangul CEN Korean
U+622C Simplified

Character exterminate, destroy; blessing Definition
JIAN3 Pinyin zin2 Jyutping
U+6229 Traditional

Character choose; select; pick up; gather Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping
U+63C0 Traditional

Character
JIAN3 Pinyin kén Viet

Character to pick up Definition
JIAN3 LIAN4 Pinyin gim2 Jyutping
U+64BF Traditional

Character choose; select; pick up; gather Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping KAN KEN On ERABU Kun Hangul KAN YEN Korean gɛ̌n Tang gióng Viet
U+62E3 Simplified

Character to pick up Definition
JIAN3 LIAN4 Pinyin gim2 Jyutping REN KEN On KOMANEKU Kun Hangul KEM Korean
U+6361 Simplified

Character
JIAN3 LAN2 Pinyin

Character letter, invitation; choose Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping KAN KEN On ERABU TEGAMI Kun Hangul KAN Korean

Character check; examine Definition
JIAN3 Pinyin gim2 Jyutping
U+6AA2 Traditional

Character check; examine Definition
JIAN3 Pinyin KEN On SHIRABERU Kun KEM Korean
U+6AA2 Variant

Character check; examine Definition
JIAN3 Pinyin gim2 Jyutping KEN On SHIRABERU Kun Hangul KEM Korean gyɛ̌m Tang ghém Viet
U+68C0 Simplified U+691C Variant

Character decrease, subtract, diminish Definition
JIAN3 Pinyin gaam2 Jyutping GEN KAN On HERU HERASU Kun Hangul KAM Korean gæ̌m Tang giảm Viet
U+51CF Simplified

Character
JIAN3 Pinyin

Character
JIAN3 Pinyin

Character
JIAN3 Pinyin

Character eyelid Definition
JIAN3 Pinyin gim2 Jyutping
U+77BC Traditional

Character eyelid Definition
JIAN3 Pinyin gim2 lim4 Jyutping KEN On MABUTA Kun Hangul KEM Korean lim Viet
U+7751 Simplified

Character alkaline, alkali, lye, salt Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping
U+7906 U+9E7C Traditional U+9E7C Variant

Character alkaline, alkali, lye, salt Definition
JIAN3 XIAN2 Pinyin gaan2 Jyutping KEN KAN SEN On
U+9E7C Traditional

Character bamboo water pipe Definition
JIAN3 Pinyin gan2 Jyutping
U+7B67 Traditional

Character bamboo water pipe Definition
JIAN3 JIAN4 Pinyin gaan2 gan2 Jyutping KEN On KAKEI Kun Hangul KYEN Korean
U+7B15 Simplified

Character simple, terse, succinct, a letter Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping
U+7C21 Traditional

Character simple, terse, succinct; letter Definition
JIAN3 Pinyin gaan2 Jyutping KAN On FUDA ERABU Kun Hangul KAN Korean gɛ̌n Tang giản Viet
U+7B80 Simplified


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 401 ms