Character now, today, modern era Definition
JIN1 Pinyin gam1 Jyutping KON KIN On IMA Kun Hangul KUM Korean *gyim gyim Tang kim Viet

Character throat; pharynx Definition
YAN1 YAN4 YE4 Pinyin jin1 jin3 jit3 Jyutping IN ETSU On NODO Kun Hangul IN YEL Korean *qet Tang nhằn Viet
U+F99E Variant

Character swallow, gulp Definition
YAN4 Pinyin jin1 jin3 jit3 Jyutping EN On NOMU NODO Kun Hangul YEN Korean
U+F99E Variant

Character
JIN1 Pinyin SHIN On

Character charming, fascinating; gay Definition
YAN1 Pinyin jin1 Jyutping EN On Hangul EN Korean

Character
JIN1 Pinyin zam1 Jyutping SHIN SEN ZEN JIN On

Character kerchief; towel; turban; KangXi radical number 50 Definition
JIN1 Pinyin gan1 Jyutping KIN On FUKIN OOI HABA Kun Hangul KEN Korean *gin Tang cân Viet

Character
JIN1 Pinyin căm Viet

Character a catty (approximately 500 g); an axe; keen, shrewd; KangXi radical number 69 Definition
JIN1 Pinyin gan1 Jyutping KIN On ONO Kun Hangul KUN Korean cân Viet
U+89D4 Variant

Character ferry; saliva; ford Definition
JIN1 Pinyin zeon1 Jyutping SHIN On TSU Kun Hangul CIN Korean *tsin Tang

Character smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes Definition
YAN1 YIN1 Pinyin jin1 Jyutping EN On KEMURI KEMURU KEMUI Kun Hangul YEN Korean qen Tang
U+7159 Traditional

Character thereupon, then; how? why? where? Definition
YAN1 YI2 Pinyin jin1 jin4 Jyutping EN I On IZUKUNSO SUNAWACHI KORE Kun Hangul EN Korean *qyɛn hyɛn Tang vờn Viet

Character smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes Definition
YAN1 Pinyin jin1 Jyutping EN On KEMURI KEMURU KEMUI Kun Hangul YEN IN Korean qen Tang
U+70DF Simplified

Character swallow (bird); comfort, enjoy Definition
YAN4 YAN1 Pinyin jin1 jin3 Jyutping EN On TSUBAME Kun Hangul YEN Korean *qen *qèn Tang én Viet
U+9DF0 Variant

Character
JIN1 Pinyin SHIN On TAMA Kun Hangul CIN Korean

Character
JIN1 Pinyin SHIN On TAMA Kun


Character ominous or sinister spirit; vigor Definition
JIN1 JIN4 Pinyin zam1 Jyutping SHIN On tzìm Tang

Character muscles; tendons Definition
JIN1 QIAN2 Pinyin gan1 Jyutping KIN KON On SUJI Kun Hangul KUN Korean giən Tang gân Viet
U+89D4 Variant

Character a sash; to tie Definition
JIN1 JIN4 Pinyin gam1 gam3 kam1 Jyutping

Character rouge, cosmetics Definition
YAN1 Pinyin jin1 Jyutping IN EN ETSU On NODO MUSEBU Kun nhân Viet
U+81D9 Variant

Character rouge, cosmetics Definition
YAN1 Pinyin jin1 Jyutping EN On NODO Kun Hangul YEN Korean
U+80ED Variant

Character
JIN1 Pinyin KIN On HONE Kun

Character
JIN1 Pinyin


Character withered, faded, decayed; calm Definition
YAN1 NIAN1 YAN4 Pinyin jin1 Jyutping EN ON On SHIBOMU Kun

Character collar or lapel of garment Definition
JIN1 QIN4 Pinyin gam1 kam1 Jyutping KIN On ERI Kun Hangul KUM Korean *gyim Tang

Character lapel, collar Definition
JIN1 Pinyin kam1 Jyutping KIN On ERI Kun Hangul KUM Korean *gyim Tang

Character catty Definition
JIN1 Pinyin gan1 Jyutping KIN On SUJI Kun Hangul KUN Korean
U+65A4 Variant

Character name of a district in Honan Definition
YAN1 Pinyin jin1 Jyutping EN ON On Hangul EN Korean

Character gold; metals in general; money Definition
JIN1 JIN4 Pinyin gam1 Jyutping KIN KON On KANE Kun Hangul KIM KUM Korean *gyim Tang kim Viet
U+9485 Variant

Character gold; money; KangXi radical 167 Definition
JIN1 Pinyin
U+91D2 Traditional U+91D1 Variant

Character male mandarin duck (Aix galericulata) Definition
YUAN1 Pinyin jin1 jyun1 Jyutping EN ON On Hangul WEN Korean *qiuæn Tang uyên Viet
U+9E33 Simplified

Character salty and bitter; pitiful Definition
JIN1 Pinyin KYOU On NIGAI Kun KUNG Korean

Character
JIN1 Pinyin Hangul KUM Korean

Traditional Simplified
jin1 Pinyin
today English modern English present English current English this English now English

今世 Traditional 今世 Simplified
jin1 shi4 Pinyin
this life English this age English

今兒 Traditional 今儿 Simplified
jin1 r5 Pinyin
today English


今夜 Traditional 今夜 Simplified
jin1 ye4 Pinyin
tonight English this evening English

今天 Traditional 今天 Simplified
jin1 tian1 Pinyin
today English at the present English now English

今年 Traditional 今年 Simplified
jin1 nian2 Pinyin
this year English

今後 Traditional 今后 Simplified
jin1 hou4 Pinyin
hereafter English henceforth English in the future English from now on English今日 Traditional 今日 Simplified
jin1 ri4 Pinyin
today English


今昔 Traditional 今昔 Simplified
jin1 xi1 Pinyin
past and present English yesterday and today English
Records 1 - 50 of 100 retrieved in 192 ms