Unicode 5.2
Character Definition now , today , modern era
Pinyin JIN1 Jyutping gam1 On KON KIN Kun IMA Hangul Korean KUM Tang *gyim gyim Viet kim

Unicode 5.2
Character Definition throat ; pharynx
Pinyin YAN1 YAN4 YE4 Jyutping jin1 jin3 jit3 On IN ETSU Kun NODO Hangul Korean IN YEL Tang *qet Viet nhằn
Variant U+F99E

Unicode 5.2
Character Definition swallow , gulp
Pinyin YAN4 Jyutping jin1 jin3 jit3 On EN Kun NOMU NODO Hangul Korean YEN
Variant U+F99E

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 On SHIN

Unicode 5.2
Character Definition charming , fascinating ; gay
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Hangul Korean EN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 Jyutping zam1 On SHIN SEN ZEN JIN

Unicode 5.2
Character Definition kerchief ; towel ; turban ; KangXi radical number 50
Pinyin JIN1 Jyutping gan1 On KIN Kun FUKIN OOI HABA Hangul Korean KEN Tang *gin Viet cân

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 Viet căm

Unicode 5.2
Character Definition a catty ( approximately 500 g); an axe ; keen , shrewd ; KangXi radical number 69
Pinyin JIN1 Jyutping gan1 On KIN Kun ONO Hangul Korean KUN Viet cân
Variant U+89D4

Unicode 5.2
Character Definition ferry ; saliva ; ford
Pinyin JIN1 Jyutping zeon1 On SHIN Kun TSU Hangul Korean CIN Tang *tsin

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 YIN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN Tang qen
Traditional U+7159

Unicode 5.2
Character Definition thereupon , then ; how? why? where?
Pinyin YAN1 YI2 Jyutping jin1 jin4 On EN I Kun IZUKUNSO SUNAWACHI KORE Hangul Korean EN Tang *qyɛn hyɛn Viet vờn

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN IN Tang qen
Simplified U+70DF

Unicode 5.2
Character Definition swallow ( bird ); comfort , enjoy
Pinyin YAN4 YAN1 Jyutping jin1 jin3 On EN Kun TSUBAME Hangul Korean YEN Tang *qen *qèn Viet én
Variant U+9DF0

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 On SHIN Kun TAMA Hangul Korean CIN

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 On SHIN Kun TAMA

Unicode 5.2
Character Definition pity , feel sorry for , show sympat
Pinyin JIN1 GUAN1 QIN2 Jyutping ging1 gwaan1 gwan1 On KIN KEI KAN Kun AWAREMU TSUTSUSHIMU HOKORU Hangul Korean KUNG KUN Tang giəng Viet căng

Unicode 5.2
Character Definition ominous or sinister spirit ; vigor
Pinyin JIN1 JIN4 Jyutping zam1 On SHIN Tang tzìm

Unicode 5.2
Character Definition muscles ; tendons
Pinyin JIN1 QIAN2 Jyutping gan1 On KIN KON Kun SUJI Hangul Korean KUN Tang giən Viet gân
Variant U+89D4

Unicode 5.2
Character Definition a sash ; to tie
Pinyin JIN1 JIN4 Jyutping gam1 gam3 kam1

Unicode 5.2
Character Definition rouge , cosmetics
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On IN EN ETSU Kun NODO MUSEBU Viet nhân
Variant U+81D9

Unicode 5.2
Character Definition rouge , cosmetics
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun NODO Hangul Korean YEN
Variant U+80ED

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 On KIN Kun HONE

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1

Unicode 5.2
Character Definition to fade ; withered or dried leaves ; tobacco ( used for U+70DF and U+7159 )
Pinyin YAN1 YU1 YU4 Jyutping jin1 On EN YO ON

Unicode 5.2
Character Definition withered , faded , decayed ; calm
Pinyin YAN1 NIAN1 YAN4 Jyutping jin1 On EN ON Kun SHIBOMU

Unicode 5.2
Character Definition collar or lapel of garment
Pinyin JIN1 QIN4 Jyutping gam1 kam1 On KIN Kun ERI Hangul Korean KUM Tang *gyim

Unicode 5.2
Character Definition lapel , collar
Pinyin JIN1 Jyutping kam1 On KIN Kun ERI Hangul Korean KUM Tang *gyim

Unicode 5.2
Character Definition catty
Pinyin JIN1 Jyutping gan1 On KIN Kun SUJI Hangul Korean KUN
Variant U+65A4

Unicode 5.2
Character Definition name of a district in Honan
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN ON Hangul Korean EN

Unicode 5.2
Character Definition gold ; metals in general ; money
Pinyin JIN1 JIN4 Jyutping gam1 On KIN KON Kun KANE Hangul Korean KIM KUM Tang *gyim Viet kim
Variant U+9485

Unicode 5.2
Character Definition gold ; money ; KangXi radical 167
Pinyin JIN1
Traditional U+91D2 Variant U+91D1

Unicode 5.2
Character Definition male mandarin duck ( Aix galericulata )
Pinyin YUAN1 Jyutping jin1 jyun1 On EN ON Hangul Korean WEN Tang *qiuæn Viet uyên
Simplified U+9E33

Unicode 5.2
Character Definition salty and bitter ; pitiful
Pinyin JIN1 On KYOU Kun NIGAI Korean KUNG

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 Hangul Korean KUM

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin jin1
English today ; modern ; present ; current ; this ; now

今世
CEDict 100318
Traditional 今世 Simplified 今世
Pinyin jin1 shi4
English this life ; this age

今兒
CEDict 100318
Traditional 今兒 Simplified 今儿
Pinyin jin1 r5
English today


今夜
CEDict 100318
Traditional 今夜 Simplified 今夜
Pinyin jin1 ye4
English tonight ; this evening

今天
CEDict 100318
Traditional 今天 Simplified 今天
Pinyin jin1 tian1
English today ; at the present ; now

今年
CEDict 100318
Traditional 今年 Simplified 今年
Pinyin jin1 nian2
English this year

今後
CEDict 100318
Traditional 今後 Simplified 今后
Pinyin jin1 hou4
English hereafter ; henceforth ; in the future ; from now on

今文經
CEDict 100318
Traditional 今文經 Simplified 今文经
Pinyin jin1 wen2 jing1
English former Han dynasty school of Confucian scholars

今文經學
CEDict 100318

今日
CEDict 100318
Traditional 今日 Simplified 今日
Pinyin jin1 ri4
English today


今昔
CEDict 100318
Traditional 今昔 Simplified 今昔
Pinyin jin1 xi1
English past and present ; yesterday and today

今昔對比
CEDict 100318

今時今日
CEDict 100318
Traditional 今時今日 Simplified 今时今日
Pinyin jin1 shi2 jin1 ri4
English this day and age ( topolect )

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 267 ms