Character rock land Definition
JING4 QIN2 Pinyin kam4 JyutpingCharacter sunshine; sunlight Definition
JING4 Pinyin ging2 kaai3 JyutpingCharacter name of a variety of grass Definition
JING4 QIAN3 QIU2 YING3 Pinyin ging6 Jyutping

Character still, motionless Definition
JING4 Pinyin


Character yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing Definition
RENG2 Pinyin jing4 Jyutping JOU NYOU On YORU SHIKIRINI NAO Kun Hangul ING Korean *nə̌i njiəng Tang nhưng Viet

Character form Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI KYAU On NARU Kun HYENG Korean

Character straight; pass Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping GAU KYAU GEN GEI On ISOGU WAGI NAHOI KATAI Kun Hangul KYENG Korean

Character far Definition
JING4 LIANG4 Pinyin ging6 loeng6 Jyutping KEI KYOU RYOU OU On TSUYOI AKIRAKA TOOI MOTOMERU KISOHU Kun Hangul KYENG Korean


Character clean, pure; cleanse Definition
JING4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping
U+51C8 Traditional U+6DE8 Variant

Character clean, pure; cleanse Definition
JING4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping SOU SHOU On HIYAYAKANASAMA Kun CENG Korean
U+51C0 Simplified

Character coagulate; congeal; freeze Definition
NING2 Pinyin jing4 king4 Jyutping GYOU On KORU KORASU Kun Hangul UNG Korean *ngiəng ngiəng Tang ngưng Viet

Character punishment, penalty; law Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI GYOU On NORI SHIOKI Kun Hangul HYENG Korean heng Tang hình Viet

Character strong, unyielding, tough, power Definition
JING4 JIN4 Pinyin ging6 Jyutping KEI On
U+52C1 Traditional

Character pattern, model, type; law; mold Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI On KATA Kun Hangul HYENG Korean

Character grave, tomb, cemetery Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI On HAKA Kun Hangul YENG Korean iuɛng Tang
U+8314 Simplified

Character boundary, frontier; area, region Definition
JING4 Pinyin ging2 Jyutping KYOU KEI On SAKAI Kun Hangul KYENG Korean cảnh Viet

Character
JING4 Pinyin SEI JOU On SHIZUKA ISAGIYOI Kun

Character
XING2 Pinyin jing4 Jyutping GOU GYOU KOU KEI On SURARITOSHITEMIMEYOI HASHITAAME Kun Hangul HYENG Korean

Character
JING4 Pinyin

Character modest; supple Definition
JING4 Pinyin zing6 Jyutping SEI SHOU JUU On ATEYAKANASAMA SHINAYAKA Kun Hangul CENG Korean

Character to win; to have a surplus; surname Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI On Hangul YENG Korean iɛng Tang

Character high, steep; lofty, towering Definition
RONG2 Pinyin jing4 wing4 Jyutping KOU OU EI YOU On KEWASHII Kun Hangul YENG Korean *huɛng Tang
U+5D58 Simplified

Character circular measure Definition
JING4 Pinyin
U+5F33 Traditional

Character circular measure Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping
U+5F2A Simplified

Character form, shape, appearance Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI GYOU On KATACHI KATA ARAWARERU Kun Hangul HYENG Korean *heng Tang hình Viet

Character narrow path; diameter; direct Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping KEI On KOMICHI MICHI SASHIWATASHI Kun KYENG Korean
U+5F91 Traditional

Character narrow path; diameter; direct Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping KEI On KOMICHI CHIKAMICHI MICHI Kun Hangul KYENG Korean *gèng Tang
U+5F84 SimplifiedCharacter respect, honor; respectfully Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping KEI KYOU On UYAMAU Kun Hangul KYENG Korean *giæ̀ng Tang kính Viet

Character
JING4 Pinyin KEI GYOU On AKIRAKA KAWAKU Kun

Character
JING4 Pinyin ging3 Jyutping KEI KYOU On

Character
JING4 Pinyin

Character column, pillar; numerary adjunct Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI On HASHIRA Kun Hangul YENG Korean iɛng Tang

Character pure, clean, unspoiled Definition
JING4 Pinyin JOU SEI On KYOI TORO Kun
U+6DE8 Variant

Character pure, clean, unspoiled Definition
JING4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping JOU SEI On KYOI Kun Hangul CENG Korean *dzhiɛ̀ng Tang
U+51C8 Variant

Character county in Henan; rising and dashing of waves Definition
XING2 YING1 YING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI GYOU EI On CHIYOROCHIYORO Kun Hangul HYENG Korean
U+8365 Simplified

Character clear, pure water; lucid; glossy Definition
YING4 YING2 Pinyin jing4 Jyutping
U+7005 Traditional

Character tiny stream; swirl around Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping
U+7020 Traditional

Character
JING4 Pinyin

Character
XING2 YING2 Pinyin jing4 Jyutping Hangul YENG Korean

Character clear, pure water; lucid; glossy Definition
YING4 JIONG1 YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI YOU KEI KYOU On OGAWA Kun Hangul HYENG Korean
U+6EE2 Simplified

Character sea, ocean Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI On UMI Kun Hangul YENG Korean iɛng Tang

Character pool in a river Definition
JING4 Pinyin JOU SEI On KYOI TORO Kun Hangul CENG Korean


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 145 ms