Character name of a mountain ridge Definition
JIU4 Pinyin zau6 JyutpingCharacter smooth and curved, to strike or beat heavily Definition
JIU4 Pinyin gaau3 kaau3 Jyutping

Character almost dry; not completely dried Definition
JIU4 YOU3 Pinyin aai2 ai1 zaau2 Jyutping

Character jade articles, (same as ) a kind of jade Definition
JIU4 SE4 Pinyin gau6 Jyutping
Character a grain (of rice, etc.) Definition
JIU4 Pinyin zaau6 Jyutping

Character a kind of plant, name of a variety of grass Definition
JIU4 Pinyin gaau3 Jyutping

Character a minority tribe Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping EU On HUZOROI EDACHI TSUKAI Kun YO Korean

Character to heir; to rent Definition
JIU4 Pinyin zau6 Jyutping SHYUU SHU On KARIRU OKURU ATSUMARU Kun Hangul CHWU Korean

Character
JIU4 Pinyin KYOU KU On ATSU HAKARU Kun KWU Korean

Character
JIU4 Pinyin KYUU GU On HITSUGI Kun KWU Korean

Character
JIU4 Pinyin Hangul KWU Korean

Character stable; barnyard Definition
JIU4 Pinyin gau3 Jyutping KYUU On UMAYA Kun KWU Korean
U+5EC4 Traditional

Character fault, defect; error, mistake Definition
JIU4 GAO1 Pinyin gau3 gou1 Jyutping KYUU KOU On TOGA TOGAMERU Kun Hangul KWU KO Korean ghiǒu Tang

Character a legendary ancient emperor-sage Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping GYOU On TAKAI Kun Hangul YO Korean *ngəu Tang nghiêu Viet
U+5C27 Simplified

Character handsome, elegant; surname Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU CHOU On UTSUKUSHII Kun Hangul YO Korean iɛu Tang diêu Viet

Character graceful, charming, fascinating Definition
RAO3 RAO2 Pinyin jiu4 Jyutping
U+5B08 Traditional

Character
JIU4 Pinyin

Character
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping EU On MIMEYOI TAHAMURERU Kun

Character graceful, charming, fascinating Definition
RAO3 RAO2 YAO3 Pinyin jiu4 Jyutping DEU NEU ZEU DAU EU KEU On WAZURUWASHII NAYAMU Kun Hangul YO Korean
U+5A06 Simplified

Character a legendary ancient emperor-sage Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping
U+582F Traditional

Character just, simply; to come, go to; to approach, near Definition
JIU4 Pinyin zau6 Jyutping SHUU JU On TSUKU Kun Hangul CHWI Korean *dzhiòu Tang

Character high or tall Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping GYOU On KEWASHII Kun YO Korean
U+5DA2 Traditional

Character high or tall Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping GYOU On KEWASHII Kun Hangul YO Korean ngeu Tang nghèo Viet
U+5CE3 Simplified

Character stable; barnyard Definition
JIU4 Pinyin gau3 Jyutping KWU Korean giòu Tang
U+53A9 Simplified U+5ED0 Variant

Character stable; barnyard Definition
JIU4 Pinyin KWU Korean
U+5EC4 Variant

Character stable; barnyard Definition
JIU4 Pinyin KYUU On UMAYA Kun Hangul KWU Korean
U+5EC4 Variant

Character conscript labor, compulsory labor Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On EDACHI Kun Hangul YO Korean

Character distressed, agitated Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping

Character
JIU4 Pinyin

Character long and curved Definition
JIU4 JIU1 JU1 QIU2 Pinyin gau3 geoi1 haau6 Jyutping KYUU GU On MORU Kun Hangul KWU Korean

Character wag, swing, wave; shake; scull Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On YUSURU YURERU Kun Hangul YO Korean gieo Viet
U+6447 Simplified U+63FA Variant

Character wag, swing, wave; shake; scull Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On YUSURU YURERU YUSUBURU Kun *iɛu Tang
U+6416 Traditional

Character save, rescue, relieve; help, aid Definition
JIU4 Pinyin gau3 Jyutping KYUU GU On SUKUU SUKUI Kun Hangul KWU Korean *giòu Tang cứu Viet

Character old, ancient; former, past Definition
JIU4 Pinyin gau6 Jyutping KYUU GU On FURUI MOTO Kun KWU Korean
U+820A Traditional

Character coffin which contains corpse Definition
JIU4 Pinyin gau6 Jyutping KYUU On HITSUGI Kun Hangul KWU Korean cữu Viet
U+67FE Variant

Character straight grain Definition
JIU4 Pinyin KYUU On MASA Kun Hangul KWU CENG Korean
U+67E9 Variant

Character tallow tree Definition
JIU4 GAO1 Pinyin kau5 Jyutping KYUU On BUNA Kun

Character
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping

Character bent or twisted piece of wood; a paddle Definition
NAO2 RAO2 Pinyin jiu4 naau4 Jyutping DOU JOU NYOU On TAWAMU KAJI Kun Hangul YO Korean njiɛu Tang
U+6861 Simplified

Character cleanse; river in Gansu province Definition
TAO2 YAO2 DAO4 TAO1 Pinyin jiu4 tou4 Jyutping TOU YOU DOU On ARAU Kun Hangul TO Korean tɑu Tang rệu Viet

Character jackal; name of a tribe Definition
YAO2 Pinyin jiu4 Jyutping YOU On


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 337 ms